9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การประกวดEnglish Public Speaking Contest
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางเตือนใจ ไพคำนาม     065-2965391
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเตือนใจ ไพคำนาม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวมณีรัตน์ สำราญสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางฉัตรมงคล พุทธเคน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายวชิระ สีทน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวสุภาวดี จันทร์สูง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวสิริรัฐ ธนาพรชัยพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวชุตินธร แซ่จง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวรัตนพร บรรจง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางพรมณี ยืนยาว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางแสงรัศมี ปั้นทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวแสงจันทร์ แหล่งหล้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวพรชนก หอมสมบัติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              Miss Sheila Marie papat-iw    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวลักขณา แสนสีดา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวยลธิดา โกลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวนฤมล จันทรเสนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางศิรินณา ดอนชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเด่นชัย แดงอาจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
              นางสาวจารุวรรณ จูมนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
              นางสาวสุดารัตน์ ปิยะนันท์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
              นางสาวสุรานี พ่อกว้าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
              นายอนุพงษ์ อุปนิสาการ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
              นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวนัทธ์ชนัน ช่องวารินทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวกฤติกา แตงโสภา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางจินตนา จินดาศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              ผศ.ยุทธชัย บุ้งทอง    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
              Mr. William Joseph Joslin    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
              Mr. Neil Evans    กรรมการตัดสิน    โรงเรียนนารีนุกุล
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 12:00น.    การประกวดการพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวรักษิตาวรรณ จีรังสวัสดิ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางศิรินณา ดอนชัย
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวแก้วเกล้า บุญช่วย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาววราพร ปลื้มใจ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพัชราภรณ์ เกษมสุข
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายอภิชาติ ประถม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวมณีรัตน์ สำราญสุข
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
   นักศึกษา    1. นางสาวนิรบล สิงห์น้อย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอนุพงษ์ อุปนิสากร
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายธนวัฒน์ มามาก
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุภาวดี จันทร์สูง
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาววรรณพร หาสุข
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสิริรัฐ ธนาพรชัยพงษ์
   8. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวสุพรรณษา ลาสันตุ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวยลธิดา โกลี