9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์กติกา การประกวดรักการอ่านภาษาไทย
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางราตรี สะดีวงศ์     0858601740
              นายเกียรติพล บุญหล่อ     0851058834
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางราตรี สะดีวงศ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายปกรณ์เกียรติ เพชรรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวนวรัตน์ ดอนสามารถ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางปรานี เขียวสด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวกาญจนา โทบุดดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวสุกานดา การัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวกุลกันยา กังวาลย์กูลการ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสวาท วิสัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวธัญญรัตน์ เดชเสน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวรุ่งธิพย์ วุฒิพรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายพุทธิวัฒน์ ตามบุญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางมนฤดี สุวรรณกูฏ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวไกรศร แสนทวีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวสุดารัตน์ ลำภา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายณราวิตญ์ มีดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางขนิษฐา ดาโรจน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางณชิตา เถาว์โท    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวกิตตินันท์ ดวงพุฒ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
              นายเกียรติพล บุญหล่อ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              ดร.กรรณิการ์ สุพิชญ์    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              นายจุติเมธ นาเวียง    กรรมการตัดสิน    บริษัท เกรียงศักดิ์ โปรดักชั่น จำกัด
              ผศ.ดร.สารภี ขาวดี    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
08:30น. - 10:30น.    ดำเนินการประกวดรักการอ่านภาษาไทย
12:00น. - 12:10น.    ประกาศผลการประกวด
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวศศลักษณ์ นิลบล
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเกียรติพล บุญหล่อ
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาววัญเพ็ญ ทองให้
   ครูผู้ควบคุม    2. นางมนฤดี สุวรรณกูฏ
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวเกษมณี นิยมชาติ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวธัญญรัตน์ เดชเสน
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาววรรณษา เจียมเคน
   ครูผู้ควบคุม    2. นายปกรณ์เกียรติ เพ็ชรรัตน์
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นางสาวกัณฐิกา ทองเทพ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกาญจนา โทบุดดี
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวนันทิตาพร สุยะลา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุกานดา การัตน์
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาวเสาวภา ดีรัมย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกุลกันยา กังวาลย์กูลการ
   8. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวอรชา อบมาเนตร
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุดารัตน์ ลำภา