9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายณราวิตญ์ มีดี     0876520190
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางราตรี สะดีวงศ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอาคม ศรีพรม    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวสุกานดา การัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายปกรณ์เกียรติ เพชรรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวนวรัตน์ ดอนสามารถ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวกาญจนา โทบุดดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางปรานี เขียวสด    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวกุลกันยา กังวาลย์กูลการ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสวาท วิสัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวไกรศร แสนทวีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวสุดารัตน์ ลำภา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวธัญญรัตน์ เดชเสน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวรุ่งธิพย์ วุฒิพรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายพุทธิวัฒน์ ตามบุญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางมนฤดี สุวรรณกูฏ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายรุ่งสุริยา ชมตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวกิตตินันท์ ดวงพุฒ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
              นางณชิตา เถาว์โท    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางขนิษฐา ดาโรจน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเกียรติพล บุญหล่อ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายณราวิตญ์ มีดี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              ดร.คนึงชัย วิริยะสุนทร    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
              ผศ.ดร.สารภี ขาวดี    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              ผศ.ดร.มานิตย์ โศกค้อ    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:30น.    การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายกิตติภพ รัตนวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายณราวิตญ์ มีดี
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวอรอุมา นำผล
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรุ่งธิพย์ วุฒิพรหม
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายสุนทร โสดากุล
   ครูผู้ควบคุม    2. นายปกรณ์เกียรติ เพ็ชรรัตน์
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายธนชัย สาระคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุกานดา การัตน์
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวยุวดี มหาลี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายรุ่งสุริยา ชมตา