9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์กติกา การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางราตรี สะดีวงศ์     0858601740
              นางขนิษฐา ดาโรจน์     0848353883
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางราตรี สะดีวงศ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายปกรณ์เกียรติ เพชรรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวนวรัตน์ ดอนสามารถ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวกาญจนา โทบุดดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางปรานี เขียวสด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวสุกานดา การัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวกุลกันยา กังวาลย์กูลการ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสวาท วิสัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวธัญญรัตน์ เดชเสน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวรุ่งธิพย์ วุฒิพรหม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายพุทธิวัฒน์ ตามบุญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางมนฤดี สุวรรณกูฏ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวไกรศร แสนทวีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวสุดารัตน์ ลำภา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายณราวิตญ์ มีดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเกียรติพล บุญหล่อ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวกิตตินันท์ ดวงพุฒ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
              นางณชิตา เถาว์โท    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางขนิษฐา ดาโรจน์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              ผศ.ดร.สารภี ขาวดี    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              ดร.กรรณิการ์ สุพิชญ์    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              นายจุติเมธ นาเวียง    กรรมการตัดสิน    บริษัท เกรียงศักดิ์ โปรดักชั่น จำกัด
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปัณณิกา อุ่นแพทย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางขนิษฐา ดาโรจน์
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวนันทิกานต์ โพสุวรรณ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายพุทธิวัฒน์ ตามบุญ
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายวสุวีภาณุวิชญ์ กาญจน์กล้า
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวธัญญรัตน์ เดชเสน
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาวรัตกาล คำพรม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวนวรัตน์ ดอนสามารถ
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นางสาววารุณี มณีเนตร
   ครูผู้ควบคุม    2. นางปรานี เขียวสด
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวสุพรรษา ศรีราชา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุกานดา การัตน์
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาวอินทิรา คงมี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกุลกันยา กังวาลย์กูลการ
   8. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวเพชรไพลิน เกษศิริ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวไกรศร เเสนทวีสุข