1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.10. สาขาวิชาไฟฟ้า
         1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
              download แบบผังอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร     0956215365
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุรศักดิ์ คำมั่น    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายธนภัทร ไพคำงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายวีระศักดิ์ นพเคราะห์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวอรวรรณ จันทมาส    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาววิภาวรรณ จันทร์ชาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวบุญญาพร วิลามาศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายบัณฑิต บุญสว่าง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายณัฐเศรษฐ พุฒผา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายวัฒนา ศรีรารักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายมนัส โกยกิจเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายอนุรักษ์ กลางแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสุนทร ดอนชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสุกรี พรมนิกร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวแสงเดือน เพชรผดุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายกฤษณะ เพชรไพร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายกฤษฎา อ่อนศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายก่อเกียรติ ศรีมันตะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายสุรศักดิ์ คำมั่น    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายธนภัทร ไพคำงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายวีระศักดิ์ นพเคราะห์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวอรวรรณ จันทมาส    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาววิภาวรรณ จันทร์ชาลี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวบุญญาพร วิลามาศ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายบัณฑิต บุญสว่าง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายณัฐเศรษฐ พุฒผา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายวัฒนา ศรีรารักษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายมนัส โกยกิจเจริญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายกฤษฎา อ่อนศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายก่อเกียรติ ศรีมันตะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายกฤษณะ เพชรไพร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09:00น. - 10:00น.    กรรมการชี้แจงกฎเกณฑ์ กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
10:00น. - 12:00น.    แข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
13:00น. - 15:00น.    แข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
15:00น. - 17:00น.    กรรมการรวบรวมผลงานของผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09:00น. - 09:30น.    ประธานกรรมการชี้แจงกฎเกณฑ์ กติกาการตรวจให้คะแนนผลงาน
09:30น. - 12:00น.    กรรมการตรวจให้คะแนนการออกแบบระบบไฟฟ้า
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
13:00น. - 15:30น.    กรรมการตรวจให้คะแนนการเขียนแบบไฟฟ้า
15:30น. - 17:00น.    กรรมการรวมคะแนนและประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวกัลยากร สิมเสมอ
   นักศึกษา    2. นายกฤษฏา มนัส
   นักศึกษา    3. นายอภิชาติ ทัศนารักษ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกฤษณะ เพชรไพร
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายเกษม ก้อนคำ
   นักศึกษา    2. นายกรปวิทย์ วรรณบุตร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายทัศนัย คงทน
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายวรเมช ผลพยุง
   นักศึกษา    2. นายปฐพี แก้วเนต
   นักศึกษา    3. นายธีรพงษ์ บุญจิตร
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาววิภาวรรณ จันทร์ชาลี
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายอภิลักษณ์ ลอยเลื่อน
   นักศึกษา    2. นางสาวชนนิกานต์ แกมจินดา
   นักศึกษา    3. นายวิริยะ กอบเกื้อ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายบัณฑิต บุญสว่าง
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายชนมวัต โสมสุพรรณ
   นักศึกษา    2. นายนครินทร์ ศรีโภชน์
   นักศึกษา    3. นายพิทักษ์ มากดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณัฐเศรษฐ พุฒผา