1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการเเข่งขันทักษะ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ     0885954415
              นายศักรินทร์ ไชยปัญญา     0969870961
              นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล     0930271886
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายวชิระ เลิศประเสริฐ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอนุภาพ ทิพย์โอสถ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายชาญชัย ลำงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวสุวิมล เวียงคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายถิรวัฒน์ โสมมา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายพัสกร เลาหะเอกกริน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายพงษ์เกษม ทองปน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายไพรัช แสนร่มเย็น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอัฐพล เถระพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางศุภรักษ์ บุญสาง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอภิสิทธิ์ ชัยศักดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวณัฐติญา มุงคุณคำขาว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายจิรานุวัฒน์ ทะนสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายศักรินทร์ ไชยปัญญา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวเกษมณี ไชยมาตย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายนราธร เขื่องดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายวิชญคฌาณภ์ กสาเลศ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายวชิระ เลิศประเสริฐ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิตเขมราฐ
              นายชาญชัย ลำงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพิชผล
              นายพัสกร เลาหะเอกกริน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายอัฐพล เถระพันธ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายอภิสิทธิ์ ชัยศักดิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายศักรินทร์ ไชยปัญญา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    รายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน/ครูผู้ควบคุม/กรรมการ/นักผู้ช่วย
09:00น. - 09:10น.    ตรวจเช็คเครื่องมือวัด และจับฉลากเลือโต๊ะงาน เครื่องมือฯ เเข่งขัน
09:10น. - 09:30น.    กรรมการกลางชี้เเจงรายละเอียดกติกาการเเข่งขัน
09:30น. - 12:30น.    สอบภาคทฤษฎี ทักษะมาตรวิทยา ระดับ ปวส.
12:30น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    สอบภาคปฏิบัติ ชุดที่ 1 ทักษะมาตรวิทยา ระดับ ปวส.
16:00น. - 19:00น.    สอบภาคปฏิบัติ ชุดที่ 2 ทักษะมาตรวิทยา ระดับ ปวส.
19:00น. - 21:00น.    คณะกรรมการตัดสิน ตรวจให้คะเเนน สรุปผลการเเข่งขัน ส่งผลให้ฝ่ายอำนวยการจัดการเเข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายวิศรุต เจือจันทร์
   นักศึกษา    2. นายพีรพัฒน์ ครองเมือง
   นักศึกษา    3. นายอธิ​ชาติ​ สิงห์​ทา​
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนราธร เชื่องดี
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายวุฒินันท์ สุวรรณผา
   นักศึกษา    2. นายเกรียงไกร วงศ์ผา
   นักศึกษา    3. นางสาวอัญมณี ผาริชัย
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจิรพงศ์ ศรีสาร
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายนราภรณ์ จำปา
   นักศึกษา    2. นายภูวเดช นิยมวัฒน์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวณัฐติญา มุงคุณคำชาว
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวสุกัญญา โพธิสน
   นักศึกษา    2. นายอนุวัฒน์ ทองเกลี้ยง
   นักศึกษา    3. นายธีระพล เรืองสา
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวสุวิมล เวียงคำ
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายสันติ สีแสด
   นักศึกษา    2. นางสาวทิพย์สุดา ศรีสุข
   นักศึกษา    3. นางสาวจิรดา แพงทรัพย์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพงษ์เกษม ทองปน
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายพงษ์สิทธิ์ บัวหลาย
   นักศึกษา    2. นายปัญญา พรหมส่วน
   นักศึกษา    3. นายสงกรานต์ ตระการไทย
   ครูผู้ควบคุม    4. นายรักเล่ย์ เรืองอ่อน