5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.3. สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
         5.3.2. ทักษะชุดการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม(ปวช., ปวส.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสมจิตร บุรุษพัฒน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์    เลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
07:00น. - 08:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว
08:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขันต่อ
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 12:00น.    เริ่มดำเนินการแข่งขันจนเสร็จ
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    ดำเนินการนำเสนอผลงาน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวกุลณัฐ กุลบุตรดา
   นักศึกษา    2. นางสาวอาทิติยา พุทธิพล
   นักศึกษา    3. นางสาวอธิชา พวงสะอาด
   นักศึกษา    4. นางสาวมาเร็ต แกรนมู
   ครูผู้ควบคุม    5. นายธนกร โพธาชัย