9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การประกวด English Demonstration Contest
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางเตือนใจ ไพคำนาม     065-2965391
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเตือนใจ ไพคำนาม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวถิรพร กุลบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวศิริลักษณ์ คำหาญาติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวอังสุมาลิน นะมี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายศิริวัฒน์ ทวีแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายวชิระ สีทน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวชุตินธร แซ่จง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวปนัดดา อุ่นกาย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวสิริรัฐ ธนาพรชัยพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวรัตนพร บรรจง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวพรมณี ยืนยาว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางแสงรัศมี ปั้นทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวชลิฎากรณ์ แสนทวีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวพรชนก หอมสมบัติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสุภัทรา ไชยสัตย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวสายฝน ทองแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวพัชรีวรรณา กอสมานชัยกิจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              Miss Sheila Marie papat-iw    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวยลธิดา โกลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวนฤมล จันทรเสนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวปรานี ศรีมันตะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวรัญยารัตน์ สิงห์คำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวกฤติกา แตงโสภา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวอัจฉรา ทองจันทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
         กรรมการตัดสิน
              ผศ.ยุทธชัย บุ้งทอง    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
              Mr. William Joseph Joslin    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
              Mr. Neil Evans    กรรมการตัดสิน    โรงเรียนนารีนุกุล
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 12:00น.    การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายสุวิจักขณ์ พิมพ์บูลย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกฤติกา แตงโสภา
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาววรธิดา สามี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวชลิฎากรณ์ แสนทวีสุข
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายพุฒิสรรค์ เหนือจันดี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรัตนพร บรรจง
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาวมยุรา ขจัดมนทิน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางทิพย์สุดา ศิริทิพย์
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายสุริยา ไชยเลิศ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอังศุมาลิน นะมี
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายณรงค์วิทย์ บำเพ็ญ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวชิระ สีทน
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาวมนัสนันท์ นันทะวงค์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวปนัดดา อุ่นกาย
   8. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวพรนรินทร์ ผลชะอุ่ม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง