4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 4.1.2 ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารเพื่อสุขภาพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายกันตพงศ์ ภาดี     088-7087566
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุรศักดิ์ คำมั่น    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
              นายทิวัตถ์ วงศ์อุทุม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวมินทร์ธิดา กุแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวจารึก สุรินทร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวอรญาณ์ นามหมีด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวธนิษฐา อภัยแสน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวธัญญะรัตน์ ดีดวงแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอภิชาต โคเวียง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวดวงใจ นาชัยทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกันตพงศ์ ภาดี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวพัชทิชาโอภาวัฒนะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:00น. - 08:30น.    รายงานตัวผู้แข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม/กรรมการ
09:00น. - 12:00น.    เวลาทำการแข่งขัน
13:00น. - 15:00น.    ประกาศผล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายอัสลัน สุ่ยหล้า
   นักศึกษา    2. นายศุภสิน แซ่ชัย
   นักศึกษา    3. นายจักริน กูลพันธุ์
   นักศึกษา    4. นายศิวดล แสนเจียม
   ครูผู้ควบคุม    5. นายกันตพงศ์ ภาดี