5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
     5.1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
         5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ประเภท ทีม ระดับ ปวส.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสมจิตร บุรุษพัฒน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธนี
              นางสาวจินตรา นามศรีหาร    เลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธนี
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว และรับ USB Flash Drive กลาง
09:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขันต่อ
   28 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว และรับ USB Flash Drive กลาง
12:00น. - 13:00น.    ดำเนินการแข่งขันต่อ และบันทึกไฟล์งานลง USB Flash Drive กลาง พร้อมส่งคืนคณะกรรมการกลาง
13:00น. - 16:00น.    นำเสนอผลงาน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายกษิดิ์เดช อร่ามศรี
   นักศึกษา    2. นายณภัทร มานะบุตร
   นักศึกษา    3. นางสาวชนกนันท์ สมใจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกิตติธัช พละศักดิ์