3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 3.3.2.ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสราลี นิยมพันธ์     0949519453
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสมจิตร บุรุษพัฒน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ
              นางสาวปวรรณวรีย์ ไชยรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวภาวิณี ฉัตรวิไล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวศกลรัตน์ อุทธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางประภัสสร คำเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสันติมา โหตระไวศยะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวอรทัย ปริต    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาววิภารัตน์ แก้วโยธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวอินทร์ธุอร หงษา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวลำใย นียาทองหลาง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสราลี นิยมพันธ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
              นางสันติมา โหตระไวศยะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีเวศ    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู
              ดร.รักพงษ์ แสนศรี    รองประธานกรรมการตัดสิน    เอกชน
              นายญาณาธร วัฒนศิริ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    เอกชน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะบียน
08:30น. - 08:30น.    พิธีเปิด
09:00น. - 12:00น.    ผู้เข้าแข่งขันเขียนกลยุทธ์การตลาด
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
12:00น. - 14:00น.    คณะกรรมการตรวจกลยุทธ์การตลาด
13:00น. - 15:00น.    คณะกรรมการจัดทำสำเนากลยุทธ์
15:00น. - 17:30น.    นำเสนอกลยุทธ์การตลาด
17:30น. - 18:30น.    คณะกรรมการจัดทำคะแนน
18:30น. - 18:30น.    มอบเกียรติบัตร
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวศศิประภา นามเกษ
   นักศึกษา    2. นางสาวเกษราภรณ์ ประสานพิมพ์
   นักศึกษา    3. นางสาวเกศรินทร์ สินนาลัย
   นักศึกษา    4. นางสาวผกาทิพย์ ศรัทธาพันธ์
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวอรทัย ปริต
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายพิชิตชัย หงษ์ไชยคำ
   นักศึกษา    2. นางสาวจิดาภา จันทะศิลา
   นักศึกษา    3. นางสาวกนกวลัย มีบุญ
   นักศึกษา    4. นางสาวพัณณิตา พระกะทำ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวภาวินี ฉัตรวิไล
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวชาลิสา บัวใหญ่
   นักศึกษา    2. นางสาวนันทนา ลาคำผุย
   นักศึกษา    3. นางสาวนวรัตน์ บุญปก
   นักศึกษา    4. นางสาวราตรี ประสารทอง
   ครูผู้ควบคุม    5. นางศริษา สาระวัล