ผู้รับผิดชอบการแข่งขันระดับชาติ
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 753 คน
ครูผู้ควบคุม 318 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 0 คน
กรรมการตัดสิน 0 คน
ระดับภาค
ภาคกลาง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 2603 คน
ครูผู้ควบคุม 1132 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 834 คน
กรรมการตัดสิน 2164 คน
กรรมการอำนวยการ 689 คน
ประชุมองค์การ 260 คน
รวม 7682 คน รายชื่อ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 3749 คน
ครูผู้ควบคุม 1542 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 861 คน
กรรมการตัดสิน 2367 คน
กรรมการอำนวยการ 0 คน
ประชุมองค์การ 421 คน
รวม 8940 คน รายชื่อ

ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 2360 คน
ครูผู้ควบคุม 1011 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 703 คน
กรรมการตัดสิน 1590 คน
กรรมการอำนวยการ 16 คน
ประชุมองค์การ 305 คน
รวม 5985 คน รายชื่อ

ภาคเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 3064 คน
ครูผู้ควบคุม 1318 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 364 คน
กรรมการตัดสิน 874 คน
กรรมการอำนวยการ 3 คน
ประชุมองค์การ 354 คน
รวม 5977 คน รายชื่อ

ภาคใต้
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นักศึกษาที่เข้าแข่งขัน 2383 คน
ครูผู้ควบคุม 1003 คน
ผู้จัดการแข่งขัน 640 คน
กรรมการตัดสิน 1519 คน
กรรมการอำนวยการ 2 คน
ประชุมองค์การ 406 คน
รวม 5953 คน รายชื่อ

ระดับจังหวัด ภาคกลาง 115 รายการ
เข้าร่วม 683 คน
12 แห่ง
เข้าร่วม 233 คน
2 แห่ง
เข้าร่วม 732 คน
11 แห่ง
เข้าร่วม 605 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 506 คน
15 แห่ง
เข้าร่วม 679 คน
12 แห่ง
เข้าร่วม 696 คน
14 แห่ง
เข้าร่วม 296 คน
3 แห่ง
เข้าร่วม 294 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 909 คน
9 แห่ง
เข้าร่วม 437 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 503 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 317 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 528 คน
8 แห่ง
ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 315 รายการ
เข้าร่วม 859 คน
19 แห่ง
เข้าร่วม 1347 คน
29 แห่ง
เข้าร่วม 673 คน
17 แห่ง
เข้าร่วม 461 คน
13 แห่ง
เข้าร่วม 1504 คน
24 แห่ง
เข้าร่วม 393 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 1045 คน
14 แห่ง
เข้าร่วม 701 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 400 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 399 คน
10 แห่ง
เข้าร่วม 1028 คน
21 แห่ง
เข้าร่วม 1226 คน
21 แห่ง
เข้าร่วม 631 คน
26 แห่ง
เข้าร่วม 1170 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 515 คน
13 แห่ง
เข้าร่วม 281 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 277 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 1197 คน
27 แห่ง
เข้าร่วม 1381 คน
28 แห่ง
เข้าร่วม 520 คน
8 แห่ง
ระดับจังหวัด ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 220 รายการ
เข้าร่วม 1955 คน
102 แห่ง
เข้าร่วม 449 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 658 คน
13 แห่ง
เข้าร่วม 1055 คน
33 แห่ง
เข้าร่วม 313 คน
3 แห่ง
เข้าร่วม 394 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 259 คน
13 แห่ง
เข้าร่วม 565 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 569 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 977 คน
12 แห่ง
เข้าร่วม 494 คน
11 แห่ง
เข้าร่วม 375 คน
5 แห่ง
ระดับจังหวัด ภาคเหนือ 136 รายการ
เข้าร่วม 356 คน
5 แห่ง
เข้าร่วม 426 คน
5 แห่ง
เข้าร่วม 770 คน
16 แห่ง
เข้าร่วม 462 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 489 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 290 คน
5 แห่ง
เข้าร่วม 639 คน
9 แห่ง
เข้าร่วม 716 คน
10 แห่ง
เข้าร่วม 371 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 534 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 514 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 187 คน
3 แห่ง
เข้าร่วม 912 คน
12 แห่ง
เข้าร่วม 941 คน
15 แห่ง
เข้าร่วม 554 คน
14 แห่ง
เข้าร่วม 554 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 150 คน
2 แห่ง
ระดับจังหวัด ภาคใต้ 119 รายการ
เข้าร่วม 345 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 516 คน
9 แห่ง
เข้าร่วม 677 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 1037 คน
23 แห่ง
เข้าร่วม 167 คน
2 แห่ง
เข้าร่วม 544 คน
8 แห่ง
เข้าร่วม 305 คน
3 แห่ง
เข้าร่วม 527 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 518 คน
6 แห่ง
เข้าร่วม 483 คน
7 แห่ง
เข้าร่วม 130 คน
3 แห่ง
เข้าร่วม 1008 คน
26 แห่ง
เข้าร่วม 295 คน
4 แห่ง
เข้าร่วม 902 คน
9 แห่ง
--หมดรายการ--