1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.19. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
         1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 1.19.2 ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวธิดารัตน์ บุญดล     0874568794
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาววรรณิภา พรมผล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอุทัย ไชยวิเศษ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวภัททิรา ศรีนัครินทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวขวัญฤดี มีชัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวธิดารัตน์ บุญดล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    เริ่มการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    เริ่มการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายจิระวัฒน์ จันทร์ส่อง
   นักศึกษา    2. นายชนม์เจริญ พิมสิม
   นักศึกษา    3. นายธิติพันธ์ ปรากฏ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวธิดารัตน์ บุญดล