4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
         4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสุวรรณี ชัยศรี     064 3249856
              นายลือชัย ทาทอง     -
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายลือชัย ทาทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายอาคม ศรีพรม    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสุวรรณี ชัยศรี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวพรรณรมณ สีพาฮาด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 14:00น.    เริ่มการแข่งขัน
14:00น. - 15:00น.    นำเสนอชิ้นงาน
15:00น. - 15:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายธีระภัทร บุญพา
   นักศึกษา    2. นางสาวจิดาภา จิตรสิงห์
   นักศึกษา    3. นายอภิรักษ์ ป้อมฟู
   นักศึกษา    4. นายอมรชัย สายสีแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวพรรณรมณ สีพาฮาด