1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.18. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
         1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสุดใจ ภู่เทศ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายไชยา สมาฤกษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายประทีป ปรีชาเลิศศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายบัณฑิฆาพงษ์ เพิ่มพูน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายพงษ์อนันต์ อนันทวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายศิริวัฒน์ วรวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายปัญญา บุญเล่ห์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกีรติ ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายดุลยวัต รักษ์พงศ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นางสุดใจ ภู่เทศ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายประทีป ปรีชาเลิศศิริ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายดุลยวัต รักษ์พงศ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปิยะธิดา ต้นจันทร์
   นักศึกษา    2. นายวรโชติ หอมหวล
   นักศึกษา    3. นายวีรวัฒน์ กุลวงศ์
   นักศึกษา    4. นายทักษ์ดนัย โคตพันธ์
   ครูผู้ควบคุม    5. นายกีรติ ธานี
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายภาณุพงศ์ มาลาสิงห์
   นักศึกษา    2. นายอุทัย สุทธิโสม
   นักศึกษา    3. นายนิติภูมิ พุฒโสม
   นักศึกษา    4. นายเจษฎา ทองลิ่มสุด
   ครูผู้ควบคุม    5. นายไชยา สมาฤกษ์
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายเจษฎา แก้วคำปอด
   นักศึกษา    2. นายกิตติชัย อิ้มคำ
   นักศึกษา    3. นายอิศราวุฒิ ปรารมย์
   นักศึกษา    4. นางสาวกิตติญาภรณ์ กาละศรี
   ครูผู้ควบคุม    5. นายประทีป ปรีชาเลิศศิริ
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายสิทธิศักดิ์ สายสมบัติ
   นักศึกษา    2. นางสาวประภากร กาญจนะพัฒน์
   นักศึกษา    3. นางสาวปลายฟ้า แสนงาม
   นักศึกษา    4. นางสาวหนึ่งฤทัย คูณตุ้ม
   ครูผู้ควบคุม    5. นายณัฐพัชร์ วรพิมรัฐ