1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายไวพจน์ ศรีธัญ     087-651-1057
              นายอรุณ ชุมอาจ     087-653-4812
              นางสาวประภาพรรณ กำทอง     082-480-6180
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไวพจน์ ศรีธัญ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอรุณ ชุมอาจ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวประภาพรรณ กำทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายสันติ ภาคะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายพัชรพล คำงาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายศิริวัฒน์ สุวรรณรมย์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน
08:30น. - 09:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน จัดชุดแบบทดสอบ ภาคทฤษฎี
09:00น. - 10:00น.    ทําแบบทดสอบภาคทฤษฎี - การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
09:00น. - 10:30น.    ทําแบบทดสอบภาคทฤษฎี - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
10:30น. - 16:30น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt
11:30น. - 12:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน - ประมวลผลการแข่งขันภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
13:00น. - 14:00น.    พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายพิพัฒน์ ทีคำเกษ
   นักศึกษา    2. นายอติรัณณ์ วังทอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิเชียร กำทอง
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายปราโมทย์ จำปาสด
   นักศึกษา    2. นางสาวกนกพร บุญสิงห์
   นักศึกษา    3. นายกฤชธร เฉวียงหงส์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสรายุทธ์ วงศ์สุวรรณ
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายอานันทวีป สีเทา
   นักศึกษา    2. นายวาที ดีมิตร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายศิริวัฒน์ สุวรรณรมย์
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายจิรวัฒน์ ไชยผา
   นักศึกษา    2. นายเกียรติศักดิ์ ยุติรักษ์
   นักศึกษา    3. นายสิทธิชัย จันธรรม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพัชรพล คำงาม
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายศิริมงคล แผ่นทอง
   นักศึกษา    2. นายกิติศักดิ์ แพงบุดดี
   นักศึกษา    3. นางสาวสลิลทิพย์ ดำพะธิก
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสันติ ภาคะ