1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสุดใจ ภูเทศ    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายพัพัฒนชัย ขยันกลาง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราช
              นายเรืองชัย เขียวสด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวรสรินทร์ แสงแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายณัฐพัชร วรพิมรัฐ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายอุทัย ไชยวิเศษ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางกนกพร ไชยวิเศษ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายกจร อยู่ไพร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเดชณรงค์ ดอกบัว    เลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาววีรยา โนนจันทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายชัยพิพัฒน์ ใจบุญ
   นักศึกษา    2. นายสงกรานต์ เจริญกุลศิริโรจน์
   นักศึกษา    3. นางสาวเกวลิน กนกหงษ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเดชณรงค์ ดอกบัว
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายนัฐพงศ์ ฤทธิ์กระโทก
   นักศึกษา    2. นายพีรพัฒน์ ดวงกองเงิน
   นักศึกษา    3. นางสาวธิดาพร แก้วทองคำ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวสุธิมา สูงสนิท
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายทิวากร สุทธิพรม
   นักศึกษา    2. นางสาวขัติยาภรณ์ อรรคบุตร
   นักศึกษา    3. นางสาวนันทิชา ประดับวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายพัฒนพงษ์ น้อยตา
   นักศึกษา    2. นางสาวอุมากรณ์ ลาเลิศ
   นักศึกษา    3. นายอภินันท์ ทันธิมา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายภาสกร วงศ์จันทร์
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาวศิวกร มงคล
   นักศึกษา    2. นายอดิศักดิ์ วงษ์ไชยา
   นักศึกษา    3. นายเกียรติยศ ยุติรักษ์
   ครูผู้ควบคุม    4. ว่าที่ ร.ต.หญิงทัศนีวรรณ จันทิมา