6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.1. สาขาวิชาการโรงแรม
         6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 6.1.3 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
              download เกณฑ์คะแนน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวจุฬาทิพย์ ทิพย์นาม     0946639662
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางชื่นจิต เดชโยธิน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบวิทยาลัย
              นายกฤษดา กุลโชติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวกัลยาภัสร์ พรหมเรนทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวจันทร์สุดา ลือชา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวพัชรนันท์ เฝ้าทรัพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวสิริกาญจน์ ประยงค์หอม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายทองเพชร ไฟสีลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวจุฬาทิพย์ ทิพย์นาม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางเจมณี ทะริยะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายภูริชญ์ นันทะเสน    ประธานกรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              นายสถาพร สิริโอภาคำ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
              นายจีรวีร์ แก้วแสน    รองประธานกรรมการตัดสิน    ร้านอาหาร ริคโค่ คาฟ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
12:45น. - 13:00น.    ลงทะเบียนพร้อมจับสลากการแข่งขัน
13:00น. - 13:20น.    พิธีเปิดการแข่งขัน และประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดการแข่งขัน
13:20น. - 13:50น.    งานที่ 1 ประดับตกแต่งผ้าระบายรอบโต๊ะ (Skirting)
13:50น. - 14:00น.    งานที่ 2 พับผ้าเช็ดปาก (Folding Napkin)
14:00น. - 14:30น.    งานที่ 3 จัดโต๊ะอาหารตามรายการอาหารแบบ Set Menu (Table Setup)
14:30น. - 16:30น.    งานที่ 4 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
16:30น. - 17:00น.    คณะกรรมการรวบรวมคะแนน
17:00น. - 18:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุฒิ ระวิเวท
   นักศึกษา    2. นางสาวสุมานิต สุธาคง
   นักศึกษา    3. นางสาวประภาภรณ์ ทาระบุตร
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวจุฬาทิพย์ ทิพย์นาม
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวอพิณญา อนันตภักดิ์
   นักศึกษา    2. นางสาวดวงกมล ไชยสน
   นักศึกษา    3. นางสาวกัญญาพัชร สาวันดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกฤษดา กุลโชติ