1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.20. สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายนิวัฒน์ พิมพ์โสดา    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวจริญญา หล้าลุน    กรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายปิยรัตน์ คันธจันทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน   
              นางสาวขวัญฤดี มีชัย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน   
              นายณัฐวรรธน์ เกษกุล    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา    ประธานกรรมการตัดสิน   
              นายณัฐวรรธน์ เกษกุล    กรรมการตัดสิน   
              นายนิวัฒน์ พิมพ์โสดา    กรรมการตัดสิน   
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายณรงค์ศักดิ์ อุดมญาติ
   นักศึกษา    2. นายสุกฤษฎิ์ คำดี
   นักศึกษา    3. นายวุฒิชัย สาโสม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายณัฐวรรธน์ เกษกุล
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาวอรัญญา ชาติชำนิ
   นักศึกษา    2. นางสาวสุธาสินี สัตย์ธรรม
   นักศึกษา    3. นายภูริต ระยับศรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายไชยา สมาฤกษ์
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายสถิตย์ โคตรวันทา
   นักศึกษา    2. นายอัครเดช หลายพา
   นักศึกษา    3. นายภาณุพงษ์ การะศรี
   นักศึกษา    4. นายจักรี มีศีลธรรม
   ครูผู้ควบคุม    5. นายนิวัฒน์ พิมพ์โสดา
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายชัยญา กองสุข
   นักศึกษา    2. นายธีรพล บุญศิริ
   นักศึกษา    3. นายศิราวิชญ์ ชุมผล
   นักศึกษา    4. นางสาวนัทธมน ทวีวัน
   ครูผู้ควบคุม    5. นายณัฐพัชร์ วรพิมรัฐ