4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.3. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
         4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ออกแบบตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวชัชฎา สิทธิโสม     0946155626
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายลือชัย ทาทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ประธานกรรมการ
              นายอาคม ศรีพรม    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองประธานกรรมการ
              นางนารีรัตน์ โชติบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    กรรมการ
              นางอรสา แถบเกิด    กรรมการจัดการแข่งขัน    กรรมการ
              นางสาวณัฐณิชา สีดางาม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    กรรมการและเลขานุการ
              นางสาวชัชฎา สิทธิโสม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    กรรมการและผู้ชวยเลขานุการ
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:10น.    ลงทะเบียน ชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน
08:15น. - 09:15น.    เริ่มการแข่งขันการออกแบบชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ
09:15น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขันการตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ(ภาคเช้า)
12:00น. - 13:00น.    พักเที่ยง
13:00น. - 15:15น.    เริ่มการแข่งขันการตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ(ภาคบ่าย)
15:20น. - 15:35น.    ตรวจชิ้นงาน รายงานผล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวพนิตธิดา โยธิน
   นักศึกษา    2. นางสาวรุ่งทิวา แก้วบุญคำ
   นักศึกษา    3. นางสาวอนุสรา ภาระสันต์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวชัชฎา สิทธิโสม