9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา การประกวด Chinese Speech
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางเตือนใจ ไพคำนาม     065-2965391
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเตือนใจ ไพคำนาม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวธนพร ลาวิลาศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวพัชราภรณ์ เกษมสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวธณัฐฌา ขำตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวกิตติมา ประวาฬ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวนุชจรี บุญมี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวมัลลิกา ศรีสุนนท์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาววิภาพร ดวงสินธุ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวกัญญารัตน์ ทัดเทียม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวลักขณา แสนสีดา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุุบลราชธานี
              นางสาวพรชนก หอมสมบัติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวสายฝน ทองแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวพัทธมน ขันเพ็ชร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวยลธิดา โกลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวนฤมล จันทรเสนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวลักษณารีย์ เงินบำรุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวทิพยดา สาระชาติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอัครวินท์ พละศักดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางทิพย์สุดา ศิริทิพย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวดุษฏีพร ดวงศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวดวงกมล สุริยงค์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
              Miss Li Dan    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
              Miss Zhao Jing    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
13:00น. - 16:30น.    การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวณัฐชา ศรีระพรม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวทิพยดา สาระชาติ
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวพีรภาพรรณ พรหมมา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวลักขณา แสนสีดา
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาวธิดาทิพย์ อ่างศิลป์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกิตติมา ประวาฬ
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายวิษณุพงศ์ อารี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวนุชจรี บุญมี
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวอินทิรา เกิดสุวรรณ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวมัลลิกา ศรีสุนนท์
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาวศรีสง่า นามลีลา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววิภาพร ดวงสินธ์
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาววราภรณ์ เคนคำตัน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวนฤมล จันทรเสนา