1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์กติกาการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายชนะ ยุทธิประภา     0898620991
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกำธร วงศ์วิศาลพร    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายวรพงศ์ เกตุกะราช    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายอมร วงคำเหลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายธีรศักดิ์ สิงคิบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวอรอนงค์ ลาภนูน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายองอาจ ดรคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวจิราภรณ์ ขุ่มด้วง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวสุชานาฎ ถิ่นขาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางศุภรักษ์ บุญสาง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายอภิสิทธิ์ พรมดอน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางกัลยาณี บุญสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายชนะ สุทธิประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวจุฑารัตน์ แสงรูจี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวศิริยาพร สำเภา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายกำธร วงศ์วิศาลพร    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน   
              นายชนะ สุทธิประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
         กรรมการตัดสิน
              นายกำธร วงศ์วิศาลพร    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              ครูอภิสิทธิ์ พรมดอน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายวรพงศ์ เกตุกะราช    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายองอาจ ดรคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวจิราภรณ์ ขุ่มด้วง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวสุชานาฎ ถิ่นขาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวอรอนงค์ ลาภนูน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายชนะ สุทธิประภา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางศุภรักษ์ บุญสาง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายอัครนันท์ จันทร์ถา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจุฑารัตน์ แสงรูจี
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายทรัพย์กูล พูลพันธ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุชานาฎ ถิ่นขาม
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายชาญณรงค์ เสนาใหญ่
   ครูผู้ควบคุม    2. นายวรพงศ์ เกตุกะราช
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายณัฐพล วงศ์อาจ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายธีรศักดิ์ สิงคิบุตร
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายสิทธิพร เสาเคหา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายพัฒนพงศ์ วันธรรม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจิราภรณ์ ขุ่มด้วง
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายปิยะวัฒน์ นามบุรีโชติระวี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางศุภรักษ์ บุญสาง