3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 3.1.2 ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสุพัตรา วงศ์วิศาลพร     0624989595
              นางสาววันวิสาข์ โอบอ้วน     0872528832
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวธนิดา วรรณแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาววันวิสาข์ โอบอ้วน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสุพัตรา วงศ์วิศาลพร    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวนันทพร สมวาส    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวจิตตานันท์ นิพิฐชนะรักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวภัทธิราภรณ์ อาจศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายวิเศรษฐ ศรีแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสุนิฌานันท์ ประสานพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวทัศพร ครองยุติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาววารุณี เทือกตาถา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายธีรวัฒน์ อภิบาล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวพร้อมพรรณ ขันธ์สิงห์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวกุลจิรา กุลชิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาววริยดา บริพันธุ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสุมาลี แก้วโวหาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางอนุธิดา ดาโรจน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางนารี บุญเสนอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวนิรมล ศรีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางกรรณิกา ขจรพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวจินตหรา อินทนนท์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางทิพากร แต้ศิริเวชช์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางกัลยกร อมรคำตัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวณัฐธิดา ประดับจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสุภาวดี ทวีแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวดอกแก้ว ถิ่นระหา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายมนตรี ทนงค์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นางสุพัตรา วงศ์วิศาลพร    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวธนิดา วรรณแก้ว    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาววันวิสาข์ โอบอ้วน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นายมนตรี ทนงค์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางกัลยกร อมรคำตัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวกุลจิรา กุลชิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวจิตตานันท์ นิพิฐชนะรักษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสุภาวดี ทวีแสง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวทัศพร ครองยุติ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวจินตหรา อินทนนท์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวนิรมล ศรีสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวพร้อมพรรณ ขันธ์สิงห์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวณภัสภรณ์ บุตรเงิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวดอกแก้ว ถิ่นระหา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายวิเศรษฐ ศรีแสง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวรุจิรา พูลเพิ่ม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวณัฐธิดา ประดับจันทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสุนิฌานันท์ ประสานพันธ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
07:00น. - 08:00น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
08:00น. - 08:30น.    กรรมการตรวจเครื่องที่เข้าร่วมแข่งขัน
08:30น. - 08:50น.    พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
09:00น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) / คณะกรรมการตรวจทานความถูกต้องของข้อสอบและเฉลย
12:00น. - 13:00น.    พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    ตรวจข้อสอบ ทั้ง 2 ระดับ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวเพ็ญนภา ทองคำพิมพ์
   นักศึกษา    2. นางสาวนุชจนาฎ วงค์สุทธิ์
   นักศึกษา    3. นางสาวแก้วตา อ่อนวรรณะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางกัลยกร อมรคำตัน
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวโสภา มูลฑมาตย์
   นักศึกษา    2. นางสาวชญาฎา ประจันต์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววันวิสาข์ โอบอ้วน
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวนลินี ชูไทย
   นักศึกษา    2. นางสาวสุกัญญา โคตรบูรณ์
   นักศึกษา    3. นายวศิน ไกรสรสวัสดิ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวกุลจิรา กุลชิน
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาวชลลฎา จำปาโท
   นักศึกษา    2. นางสาวจุไรวรรณ วัฒนาราช
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจิตตานันท์ นิพิฐชนะรักษ์
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายสุขสันต์ ดีเสมอ
   นักศึกษา    2. นางสาวกมลชนก แด่กระสินธ์ุ
   นักศึกษา    3. นางสาวศุภร ภักดีล้น
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสุนิฌานันท์ ประสานพันธ์
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวเมริสา ศรีคุณ
   นักศึกษา    2. นางสาวจันทร์ยารักษ์ แสงโชติ
   นักศึกษา    3. นางสาวสุพรรษา ศรีราชา
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสุภาวดี ทวีแสง
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นางสาวนันท์นภัส ชินโชติ
   นักศึกษา    2. นางสาวกัญจนพร บุญเกลี้ยง
   นักศึกษา    3. นางสาวจันทร์จิรา คำสวัสดิ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวทัศพร ครองยุติ
   8. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวสุจิรา คำโฮม
   นักศึกษา    2. นางสาวอภิติยา บัวหยาด
   นักศึกษา    3. นางสาวแพรวา ทำสารกอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวจินตหรา อินทนนท์