1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.16. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
         1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวสายฝน สาระผล     0945288989
              นายณัฐพล เทพมา     0628938881
              นางสาวนลินทิพย์ กิจจา     0933921530
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสายฝน สาระผล    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายสุนันต์ สุขเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวชญาณี จุลทัศน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายสุริศักดิ์ บำรุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายชนินทร์ พบลาภ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายชวินทร์ พลหาญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอิทธิพล สุขเติม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายชวาล แข็งแรง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายฐาปกรณ์ บุภู่    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายธนวัฒน์ พร้อมสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายสุภภณ สวาสดิพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวสุนันท์นุช มีแสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายพงศ์ธร ปานรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายณัฐภัทร เหมือนคิด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายธัชวัฒน์ ศรีพนากุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายบัญชา หาแก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายณัฐพล เทพมา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวนลินทิพย์ กิจจา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายนิติ จันทร์จำปา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวสายฝน สาระผล    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายณัฐพล เทพมา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวนลินทิพย์ กิจจา    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายนิติ จันทร์จำปา    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายชวินทร์ พลหาญ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 09:00น.    พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566
09:00น. - 09:40น.    ประชุมคณะกรรมการและรวบรวมข้อสอบ
09:40น. - 10:00น.    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10:00น. - 12:00น.    แข่งขันภาคทฤษฏี
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 17:00น.    แข่งขันภาคปฏิบัติ
17:00น. - 17:30น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการตัดสิน สรุปผลการดำเนินงาน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายนัทธพงศ์ บุญใหญ่
   นักศึกษา    2. นางสาวยุวลักษณ์ ทานะลัย
   นักศึกษา    3. นางสาววิมาลา ภูอุทา
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวนลินทิพย์ กิจจา
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายกฤษฎา จันแรม
   นักศึกษา    2. นายฐิติโชติ สิงจานุสงค์
   นักศึกษา    3. นายทัศพล หอมทรัพย์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายธนพงษ์ สาระการ
   นักศึกษา    2. นายพัทธดนย์ เดียระดาษ
   นักศึกษา    3. นายศุภกิจ บัวเขียว
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนิติ จันทร์จำปา