1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายไวพจน์ ศรีธัญ     087-651-1057
              นายอรุณ ชุมอาจ     087-653-4812
              นางสาวประภาพรรณ กำทอง     082-480-6180
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไวพจน์ ศรีธัญ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายอรุณ ชุมอาจ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวประภาพรรณ กำทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายวิเชียร กำทอง    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายจิราวัฒน์ ทานุชิต    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายสุริยา พิจารณ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายสุริยา กันภัย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายวุฒิพันธ์ สายเล็น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน
08:30น. - 09:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน จัดชุดแบบทดสอบ ภาคทฤษฎ
09:00น. - 10:00น.    ทําแบบทดสอบภาคทฤษฎี - การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
09:00น. - 10:30น.    ทําแบบทดสอบภาคทฤษฎี - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร
10:30น. - 16:30น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ - การแข่งขันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Intregrate Amplifier ขนาด 30X30 Watt
11:30น. - 12:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    ทําการแข่งขันภาคปฏิบัติ - การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ - การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
   28 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน - ประมวลผลการแข่งขันภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
13:00น. - 14:00น.    พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายอรรถพร รสจันทร์
   นักศึกษา    2. นายปรเมธ คําหาญพล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายสิรายุ ศรีสวัสดิ์
   นักศึกษา    2. นายดนุสรณ์ แก่นพิทักษ์
   นักศึกษา    3. นายอนุรักษ์ บุญคง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจิราวัฒน์ ทานุชิต
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายวศิน แดงโสภา
   นักศึกษา    2. นายอนิรุต แก้วพะเนาว์
   นักศึกษา    3. นางสาวณัฐธิวรรณ จุลศรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวุฒิพันธ์ สายเล็น
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นางสาวญาริณฎา สาคำ
   นักศึกษา    2. นายสิทธิพล อักษร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพฤหัสบดี ผลวิสุทธิ์
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นายสมหมาย ดวงแก้ว
   นักศึกษา    2. นายธัญบูรณ์ ริเริ่ม
   นักศึกษา    3. นายภัทรดนย์ ชนะพาห์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายปิยะพงค์ เนื้ออ่อน
   นักศึกษา    2. นายฉัตรมงคล แสนทวีสุข
   นักศึกษา    3. นายธวัชชัย สมสาย
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุริยา กันภัย
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายรุ่งโรจน์ แก้วหล่อ
   นักศึกษา    2. นายภูวดล โคพะทา
   นักศึกษา    3. นางสาวพิมพ์ชนก คงศรีบุตร
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุริยา พิจารณ์