3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download 3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ประเภท ทีม ระดับ ปวช.
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวอรทัย ปริต     0853094389
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสมจิตร บุรุษพัฒน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวภณิดา ไชยวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาววิภาวดี จันทร์อุตส่าห์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวศกลรัตน์ อุทธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางประภัสสร คำเจริญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสันติมา โหตระไวศยะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสราลี นิยมพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางศริษา สาระวัล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวลำใย นียาทองหลาง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาววิภารัตน์ แก้วโยธา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวอรทัย ปริต    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้    ประธานกรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
              ผศ.ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ    กรรมการตัดสิน    บริษัท ซอฟต์คูซีน (ประเทศไทย) จำกัด
              นางสาววัชรภรณ์ ธรรมสัตย์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    หจก.ต้มจั๊บ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ผู้เข้าร่วมแข่งขันและครูควบคุมทีมลงทะเบียนพร้อมกัน ที่ห้องประชุมศรีพรหมราช
09:00น. - 09:30น.    จับสลากลำดับการนำเสนอ โดยส่งตัวแทนทีมละ 1 คน
09:30น. - 16:00น.    แข่งขันการนำเสนอสินค้า กลุ่มละ 15 นาที เริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มกิจกรรม
17:00น. - 17:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
17:30น. - 18:00น.    มอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวปนัดดา ภิมา
   นักศึกษา    2. นายจันทะโสภณ สายแวว
   นักศึกษา    3. นางสาวปวีณา มาละดี
   นักศึกษา    4. นายทัตพล ปานทั่ง
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาววิภารัตน์ แก้วโยธา
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นางสาวสุพัตรา สมอ
   นักศึกษา    2. นางสาวทิพปภา นามโสม
   นักศึกษา    3. นางสาวธนภรณ์ เสมี
   นักศึกษา    4. นางสาวสุพิชฌาย์ วิจิตรเชื้อ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางนิภาวรรณ ทัตราคม
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวปุณยนุช กุลพร
   นักศึกษา    2. นางสาวธัญพิชชา ปราบจันดี
   นักศึกษา    3. นางสาวชนัญชิดา โคตรสมพงษ์
   นักศึกษา    4. นางสาวเกตุมณี สุดตา
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวอินทร์ธุอร หงษา