9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายธนกร อ่อนละมัย    
              นางดาราวรรณ รอดสิน     084-1686222
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายธนกร อ่อนละมัย    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวนิตยา นวลใส    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายทรงยศ วรรณทาป    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายไชยวัฒน์ ชนะพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสวาท วิสัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางพรจันทร์ โขมะพัฒน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวธัญพร พินนาขิเลย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวบุษบาบัณ ทองพูน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวยศวดี คำงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวประภัสราภรณ์ เดชมงคล    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางดาราวรรณ รอดสิน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาววรรณพร พุทธบุญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนและรายงานตัวเข้าแข่งขัน
08:30น. - 09:00น.    ครูผู้ควบคุมทีมจับสลากหมายเลขโต๊ะนั่งสอบแข่งขัน
09:00น. - 10:00น.    การแข่งขันช่วงที่ 1 : อาณาจักรสุโขทัย
10:00น. - 10:15น.    พักเบรก
10:15น. - 12:15น.    การแข่งขันช่วงที่ 2 : อาณาจักรอยุธยา
12:15น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 14:00น.    การแข่งขันช่วงที่ 3 : อาณาจักรธนบุรี
14:00น. - 14:15น.    พักเบรก
14:15น. - 16:15น.    การแข่งขันช่วงที่ 4 : อาณาจักรรัตนโกสินทร์
16:15น. - 17:00น.    ตรวจข้อสอบและประกาศผล
17:00น. - 17:30น.    พิธีมอบเกียรติบัตร
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวศุภาพิชญ์ อินทะพันธ์
   นักศึกษา    2. นางสาวนันธิดา อ้วนล้ำ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวรสสุคนธ์ ผิวทอง
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายวิรภัทร โกมลมาลย์
   นักศึกษา    2. นายวรายุทธ ศิริบูรณ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววรรณพร พุทธบุญ
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวศรัณญา บุราณรักษ์
   นักศึกษา    2. นางสาวกชพร ผิวจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวบุษบาบัณ ทองพูน
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวจินตพร หลาบคำ
   นักศึกษา    2. นางสาวอนุตรา สุโทษา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางพรจันทร์ โขมะพัฒน์
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายพงษ์พิพัฒน์ กินมะณี
   นักศึกษา    2. นางสาวพรปวีณ์ หนูเผือก
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวนิตยา นวลใส
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นางสาวกันยากร รุ่งโรจน์
   นักศึกษา    2. นางสาวศศิวิมล วงศ์คำดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นายไชยวัฒน์ ชนะพันธ์
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา
   นักศึกษา    1. นางสาวพลอยจินดา เชื่อจำพร
   นักศึกษา    2. นางสาวชลธิชา พรมาแข้
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจารุวรรณ จูมนา
   8. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวรุ่งนภา ทังนะที
   นักศึกษา    2. นางสาวฝนสิริ พรมนุช
   ครูผู้ควบคุม    3. นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
   9. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายพายุภัทร วิศิษฏ์ศรี
   นักศึกษา    2. นางสาวสุพัตรา ศรีขาว
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสวาท วิสัย
   10. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นางสาวกนกจันทร์ คำเชื้อ
   นักศึกษา    2. นางสาวปุณช์กนก ส่งเสริม
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวยศวดี คำงาม