9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์การประกวดมารยาทไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางพิศมัย นิติศักดิ์    
              นางดาราวรรณ รอดสิน     084-1686222
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางพิศมัย นิติศักดิ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวกิ่งแก้ว แสนทวีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวมัณฑนา แสวงวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นางสาวกนิษฐา ลาสา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวลัดดา สลางสิงห์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวอัญชนา มานะบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวชนาธิบ เหล่าดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวทัศน์ญา ทองพิทักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางพรจันทร์ โขมะพัฒน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวธัญพร พินนาขิเลย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายเชาวลิต เหมลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวสุรีพร คืนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
              นางสาวยศวดี คำงาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางจิตตรีพร มูลสาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพ์สุวรรณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางสาวธัญญลักษณ์ สาลาเลิศ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นางจริยา โพธิ์งาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวศิไรรัตน์ ภูหัดธรรม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางดาราวรรณ รอดสิน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาววรรณพร พุทธบุญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวกาญจนา ศีลให้อยู่สุข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ผู้ควบคุม ผู้เข้าประกวดแข่งขัน ลงทะเบียนรายงานตัว
08:30น. - 08:40น.    ผู้เข้าประกวดจับสลากลำดับการประกวด
08:40น. - 09:00น.    พิธีกรแจ้งกำหนดการและรายละเอียดการประกวด
09:00น. - 09:30น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
09:30น. - 10:00น.    ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจับสลากท่าบังคับเลือกและมอบให้พิธีกรประกาศ
10:00น. - 12:00น.    การแข่งขันช่วงที่ 1 ช่วงเช้า : ผู้เข้าประกวดปฏิบัติท่าบังคับและท่าบังคับเลือกตามกำหนด
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:00น.    การแข่งขันช่วงที่ 2 ช่วงบ่าย : ผู้เข้าประกวดปฏิบัติท่าบังคับและท่าบังคับเลือกตามกำหนด
16:00น. - 16:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายเกริกชัย จุฬา
   นักศึกษา    2. นางสาวพวงผกา พงสุทธิ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาววรรณพร พุทธบุญ
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายตรีวิทย์ ปิ่นแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวพัชรพร ชานนท์ตรี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวสุรีพร คืนดี
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายธนวัตร คำทวี
   นักศึกษา    2. นางสาวญาณิศา ชาตรี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวธัญพร พินนาขิเลย์
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นางสาวรัดดาภรณ์ ไชยบุญญา
   นักศึกษา    2. นายสมประสงค์ ดาบุดดี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกิ่งแก้ว แสนทวีสุข
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายภูวิพัฒน์ จันที
   นักศึกษา    2. นางสาวลลนา สุนันทา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกนิษฐา ลาสา
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวสุภารัตน์ ปามั่น
   นักศึกษา    2. นายเมธาสิทธิ์ แก้วเนตร
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวชนาธิบ เหล่าดี
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายภูบดินทร์ มากดี
   นักศึกษา    2. นางสาวเมขลา พันธ์เสาร์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวทัศน์ญา ทองพิทักษ์
   8. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายธีรวัฒน์ โภคทรัพย์
   นักศึกษา    2. นางสาวปนัดดา คำโสภา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวกาญจนา ศีลให้อยู่สุข