1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์กติกาการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายชนะ ยุทธิประภา     0898620991
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายกำธร วงศ์วิศาลพร    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายวรพงศ์ เกตุกะราช    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายอมร วงคำเหลา    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายธีรศักดิ์ สิงคิบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นางสาวอรอนงค์ ลาภนูน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นายองอาจ ดรคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวจิราภรณ์ ขุ่มด้วง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นางสาวสุชานาฎ ถิ่นขาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางศุภรักษ์ บุญสาง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
              นายอภิสิทธิ์ พรมดอน    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางกัลยาณี บุญสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายชนะ สุทธิประภา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวจุฑารัตน์ แสงรูจี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวศิริยาพร สำเภา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายกำธร วงศ์วิศาลพร    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายวรพงศ์ เกตุกะราช    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
              นายองอาจ ดรคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
              นางสาวจิราภรณ์ ขุ่มด้วง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายอภิสิทธิ์ พรมดอน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางสาวสุชานาฎ ถิ่นขาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นางสาวอรอนงค์ ลาภนูน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
              นายชนะ สุทธิประภา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นางศุภรักษ์ บุญสาง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   27 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 15:00น.    เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายวัชรพล โสภาพรม
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวศิริยาพร สำเภา
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายอำพล แพงคำศรี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุชานาฎ ถิ่นขาม
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
   นักศึกษา    1. นายอนุรักษ์ เสาร์ร่ม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอมร วงคำเหลา
   4. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
   นักศึกษา    1. นายอภิวัฒน์ ไชยปาน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอรอนงค์ ลาภนูน
   5. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
   นักศึกษา    1. นางสาวพิชญา เสริมผล
   ครูผู้ควบคุม    2. นายองอาจ ดรคำ
   6. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายปฏิพัทธ์ ธงสรี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจิราภรณ์ ขุ่มด้วง
   7. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
   นักศึกษา    1. นายภาคภูมิ ภูมิคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางศุภรักษ์ บุญสาง