1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกาการแข่งขันทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายวัฒนา ทองเทพ     0925627391
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพุฒิชาติ ทัดเทียม    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ/วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายวีระพล ราชาธรรมกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายวัชรพงษ์ ปั้นคง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายวัชรินทร์ เหล่าออง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายอนุชิต มุงคุณการ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายถาวร สีถาการ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายวัฒนา ทองเทพ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายวรวุฒิ วงศ์ชาลี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายกตนนท์ นาทัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
         กรรมการตัดสิน
              นายนคร มีธรรม    ประธานกรรมการตัดสิน    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
              นายอุดร ถิ่นขาม    รองประธานกรรมการตัดสิน    บริษัท ศูนย์เทคนิค(2006)
              นายวัชรินทร์ เหล่าออง    กรรมการตัดสิน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
              นายวีระพล ราชาธรรมกุล    กรรมการตัดสิน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
              นายวัฒนา ทองเทพ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู/วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
              นายศิริศักดิ์ ไชยเทศ    กรรมการตัดสิน    บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 09:00น.    พิธีเปิด
09:00น. - 11:00น.    แข่งขันทักษะ ภาคปฏิบัติ
11:00น. - 12:00น.    แข่งขันทักษะ ภาคทฤษฎี
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
13:00น. - 17:30น.    กรรมการตัดสิน ตรวจชิ้นงานสำเร็จ ประชุมสรุปรายงานผล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายปฏิภาณ พันธ์คำภา
   นักศึกษา    2. นายศาสตริน เคณโสภา
   นักศึกษา    3. นายยศกร ยิ่งยศ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายถาวร สีถาการ
   2. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
   นักศึกษา    1. นายภานุรักษ์ วงษาเหวก
   นักศึกษา    2. นายปรีชา อุทิตบุตร
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวัชรินทร์ เหล่าออง
   3. อศจ.อุบลราชธานี    วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
   นักศึกษา    1. นายจิรศักดิ์ จันทร์อ่อน
   นักศึกษา    2. นายศุภชัย โต๊ะทอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวีระพล ราชาธรรมกุล