พิมพ์แบบประกาศผลรายงานชาติ(ที่ 1-3 นักเรียน+ครู)
พิมพ์แบบประกาศผลรายงานชาติ(ที่ 1-3 นักเรียน+ครู) excel
พิมพ์แบบประกาศผลทำโล่(ที่ 1 นักเรียน+ครู)
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายชิตนันท์ ยุทธศิลป์ (นักศึกษา)
นายพัทธนันท์ มอญเปีย (นักศึกษา)
นายปัญณวิชช์ ศรีนรา (นักศึกษา)
73.61 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นายเกียรติศักดิ์ ปงคำ (นักศึกษา)
นายสมชาย ลุงตา (นักศึกษา)
69.79 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายพงศพัทธ์ สุขใหญ่ (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ ทะริน (นักศึกษา)
นายกฤษนัย แสงศรีจันทร์ (นักศึกษา)
63.57 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสารภี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายชนะเลิศ วาจาสัจกุล (นักศึกษา)
นายไอริน มานักฆ้อง (นักศึกษา)
นายอนุชา สาน้ำอ่าง (นักศึกษา)
93.346 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายชัยชนะ ธรรมสุข (นักศึกษา)
นายรัฐภูมิ คุ้มผึ้ง (นักศึกษา)
นายภคิน ศักดิ์ดี (นักศึกษา)
86.696 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายกฤษฎา กันมล (นักศึกษา)
นายดนัย ปินตาแก้ว (นักศึกษา)
83.214 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นายวิโรจน์ แซ่มัว (นักศึกษา)
นายพิชัย แซ่ท่อ (นักศึกษา)
นายสุธิกรณ์ ในใจ (นักศึกษา)
80.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายยุทธภพ ปิงวงศ์ษา (นักศึกษา)
นายนรากร โปติ๊บ (นักศึกษา)
นายไกรวิชญ์ วงศ์ยี (นักศึกษา)
70.14 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า นายพชรพล คงสบุตร (นักศึกษา)
นายพิพัฒน์ สิงห์แสวง (นักศึกษา)
นายธีรภัทร ปฏิทิน (นักศึกษา)
62.6 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายรัชชานนท์ วงศ์เกียรติขจร (นักศึกษา)
นายศราวุฒิ ตานุกูล (นักศึกษา)
นายอัษฏาวุธ ฝั้นสืบ (นักศึกษา)
82.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน นายสมควร ทิพย์นารารัตน์ (นักศึกษา)
นายจิราเจต จ๋องแปง (นักศึกษา)
75.8 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายธัชชัย บำรุงชาติ (นักศึกษา)
นายรัฐพล จันทร์ประทีป (นักศึกษา)
นายรุ่งโรจน์ สุวรรณะ (นักศึกษา)
72.6 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นายภากรณ์ จินดาธรรม (นักศึกษา)
นายกวีวัฒน์ แซ่เล้า (นักศึกษา)
นายซิน แซ่โฟ่ง (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายชาญชัย - (นักศึกษา)
นายเมืองอินทร์ ลุงคำ (นักศึกษา)
นายจงรัก เลิศหิรัญภาคย์ (นักศึกษา)
79.42 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายอภิสิทธิ์ ไชยเมืองชื่น (นักศึกษา)
นายอัครเดช สิงห์สองคอน (นักศึกษา)
74.42 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.2.3. ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายสหรัฐ ทรัพย์เจริญกูล (นักศึกษา)
นายพัทธดนย์ พันธุ์อุดมศักดิ์ (นักศึกษา)
นายศุภเสกข์ ศิริพันธ์ (นักศึกษา)
80.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายลัทธพล ทองก้อน (นักศึกษา)
นายไวภพ บุ้งรุ่ง (นักศึกษา)
นายอัครชัย ดัดสกุล (นักศึกษา)
80.27 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นายวงศกร ใจกล้า (นักศึกษา)
นายธนพล สิมสา (นักศึกษา)
นายภูวเนศวร์ อันลือชัย (นักศึกษา)
นายศักดา รัฐนา (นักศึกษา)
78.92 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.3.1. ทักษะช่างอากาศยาน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.4.1. ทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพลอง นายธนาวุฒิ วิ่งปัญญา (นักศึกษา)
79.02 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายฉัตรมาศ ฦาชา (นักศึกษา)
76.86 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายณัฐพล วนาสุวดี (นักศึกษา)
70.77 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพลอง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นางสาวจุฑาธิบดิ์ ศรีเมือง (นักศึกษา)
นางสาวสุดารัตน์ ศรีภูมิ (นักศึกษา)
80.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายบุญฤทธิ์ สุริยาศักดิ์ (นักศึกษา)
นายอรุณวัชช์ จันทร์หอม (นักศึกษา)
76.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายอิศรา หมูคำ (นักศึกษา)
นายภานุพงศ์ เกิดผล (นักศึกษา)
75.65 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายนพรัตน์ ปลื้มหทัยทิพย์ (นักศึกษา)
86.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายปวริศร์ ปวนตา (นักศึกษา)
84.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายเพชรดุสิต จีนเพชร (นักศึกษา)
81.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายธนพล อยู่สุข (นักศึกษา)
นายศรายุทธ บุญภิบาล (นักศึกษา)
82.85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายนนทนัตถ์ วงค์ศรี (นักศึกษา)
นายพชร ทากอง (นักศึกษา)
73.75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายธีรภัทร ก๋าต๊ะ (นักศึกษา)
นายนพรัตน์ ทรายทอง (นักศึกษา)
73.35 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายสิทธิชัย แสนอินต๊ะ (นักศึกษา)
84.45 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายธนพจน์ อยู่แก้ว (นักศึกษา)
72.45 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายเกาะออน คำลือเลิศ (นักศึกษา)
69.4 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายธาดาพงศ์ ท้าวชัย (นักศึกษา)
88.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายรณกฤต แสนพรมมา (นักศึกษา)
83.18 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นายภัคพล ศรีวิชัยแก้ว (นักศึกษา)
82.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายธันวา กรึมสูงเนิน (นักศึกษา)
นายอรรณนพ กันธิยะ (นักศึกษา)
91.53 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นายกัณนพัฒน์ จันทร์อินทร์ (นักศึกษา)
นายชุติพนธ์ ทรัพย์มา (นักศึกษา)
นายสิทธิโชค พันธ์เสถียร (นักศึกษา)
90.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายภูมิพิทักษ์ ซ่อนกลิ่น (นักศึกษา)
นายระพีภัทร สุจริต (นักศึกษา)
นายภูวดล พุทธวงศ์ (นักศึกษา)
88.53 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายสุรชา แสงทองคำ (นักศึกษา)
นายรัชชานนท์ สืบนุกาญจน์ (นักศึกษา)
นายทีปกรณ์ จำปาเงิน (นักศึกษา)
83.01 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวอรุณี ไชยวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวดลลชา อุดอ้าย (นักศึกษา)
81.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายกนกศักดิ์ พรมรัตน์ (นักศึกษา)
นายภูพิทักษ์ สิทธิเจริญ (นักศึกษา)
80.27 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายยุทธการณ์ มีฐานะ (นักศึกษา)
นายณัฐพงษ์ คำจู (นักศึกษา)
95.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายอภิราช กระจ่างกิจคงเชื้อ (นักศึกษา)
นายอัครพนธ ผาบสละ (นักศึกษา)
94.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นายบริวัตร โภคทรัพย์ (นักศึกษา)
นายพิชิตชัย โก่งสอน (นักศึกษา)
94.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายเจษฎา ตุ่นทอง (นักศึกษา)
นายเสกสรรค์ คำปัน (นักศึกษา)
80.11 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายเพชรรัตน์ ศรีสว่างแสง (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ พลน้อย (นักศึกษา)
76.37 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายจักรกฤษณ์ ถาวร (นักศึกษา)
นายธนวิชญ์ ยีขาม (นักศึกษา)
นายกล้าณรงค์ อินทร์เขียว (นักศึกษา)
75.37 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นายวันชัย พุฒเหมือน (นักศึกษา)
นายภัณเต ใจสิงห์ (นักศึกษา)
91.12 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายธีรนันท์ พรมมาลี (นักศึกษา)
นายนพคุณ ตามวงค์ (นักศึกษา)
90.87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายชัชธีรนันท์ จันทร์มา (นักศึกษา)
นายรัฐภูมิ ดวงเงิน (นักศึกษา)
นายปรัชญา วัฒนกิจไกรศรี (นักศึกษา)
89.61 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายวรวิทย์ มนต์ศิริ (นักศึกษา)
นายธีรภัทร เดชอิ่ม (นักศึกษา)
90.28 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายคณิศร มะโนรส (นักศึกษา)
นายภานุพงศ์ คำมะรักษ์ (นักศึกษา)
นายวัชโรทัย แสงจันทร์ (นักศึกษา)
88.12 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายวรกานต์ ชมกลาง (นักศึกษา)
นายภูวรินทร์ มากจริงใจ (นักศึกษา)
87.82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคตาก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายจีรวัฒน์ ทะวงษ์ (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ กันธะ (นักศึกษา)
นายจายหลง - (นักศึกษา)
99.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นายธัชนันท์ ภัทรางกุล (นักศึกษา)
นายอัมรินทร์ อนุสัตย์ (นักศึกษา)
98.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายพิชิต สมานเกริกไกร (นักศึกษา)
นายนันทชิต แสนพยอม (นักศึกษา)
นายคุณัญญา ทันดร (นักศึกษา)
96.9 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายอัสนี บัวจันทร์ (นักศึกษา)
นายญาณวุฒิ คำแก้ว (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายกฤษฎา กันยาบาง (นักศึกษา)
นายธนกฤต วอนกล่ำ (นักศึกษา)
นายพิชญ ศิลบุตร (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายปวเรศ เรืองวงษ์ (นักศึกษา)
นายศิลป์ศรุต พรมมา (นักศึกษา)
นายปิยวัฒน์ คำวร (นักศึกษา)
84.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายสุบรรณ แซ่โซ้ง (นักศึกษา)
นายนิธิกร เขียนนอก (นักศึกษา)
นายณัฐนนท์ นวลตา (นักศึกษา)
97.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายพลวรรธน์ โม้คำ (นักศึกษา)
นายนันทวุฒิ หัดเคลือบ (นักศึกษา)
นายอดิเทพ วิรัตน์ (นักศึกษา)
92.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายทวีโชค เเก้วสงค์ (นักศึกษา)
นายสรกฤช หล้าเมือง (นักศึกษา)
80.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายณัฏฐพล อินตาคำ (นักศึกษา)
นายพัสกร ภู่สร (นักศึกษา)
98.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นายพีรภัทร จันทร์อิ่ม (นักศึกษา)
นางสาวพรชนก เอี่ยมสอาด (นักศึกษา)
นายรัฐภูมิ วงษ์ขำ (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายศิรวิชญ์ พิชญวศิน (นักศึกษา)
นางสาวจิรัชญา สมนึก (นักศึกษา)
นายรัชชานนท์ จันทร์แปลง (นักศึกษา)
88.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายเทวฤทธิ์ แก้วใหม่ (นักศึกษา)
นายศิรสิทธิ์ ตันติยาภิรักษ์ (นักศึกษา)
92.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายเอกอาทิตย์ โถนาค (นักศึกษา)
นายพงศกรณ์ ฉลอมพงษ์ (นักศึกษา)
90.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายทยุต พิทักษ์ศิขเรศ (นักศึกษา)
นายสุพศิน จันทร์ทิพย์ (นักศึกษา)
89.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายวายุภักดิ์ มากสุข (นักศึกษา)
นายจิรวัฒน์ ไชยสลี (นักศึกษา)
95.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายรุ่งโรจน์ มาอ้าย (นักศึกษา)
นายปิยะภูมิ จุ่มแก้ว (นักศึกษา)
93.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายสิวะภาคย์ วิระปิง (นักศึกษา)
นายนพวิชญ์ จันทร์โท (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายประกายวิทย์ เครือศรี (นักศึกษา)
นายรัชชานนท์ ธนาคุณ (นักศึกษา)
88.52 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายนครินทร์ สิทธิเจริญ (นักศึกษา)
นางสาวธนัญญา จ๋อยคล้าย (นักศึกษา)
นายบุญลักษณ์ อุ่นขจี (นักศึกษา)
79.45 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายโชคอำนวย ดอนแก้ว (นักศึกษา)
นายปฏิภาณ อินนัน (นักศึกษา)
77.69 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายปิยะพงศ์ วงศ์ปัน (นักศึกษา)
นายพสิษฐ์ ชื่องาม (นักศึกษา)
94.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายนนทสิทธิ์​ บุปผา​ใส​สิริ​ (นักศึกษา)
นายศิลาฤกษ์ จะแล (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายอเนชา แสงซื่อ (นักศึกษา)
นายภูวดล พลอยนิล (นักศึกษา)
61.1 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายทักษพงศ์ ใจยา (นักศึกษา)
นายธีรเมธ ปักโคทานัง (นักศึกษา)
89.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายธีรภัทร์ มาลัย (นักศึกษา)
นายธีรกานต์ มูลฟู (นักศึกษา)
83.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายธนพล ยิ่งเลิศ (นักศึกษา)
นายพัชรดนัย ใยสำลี (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายณรงค์ฤทธิ์ ขจีจิตร (นักศึกษา)
นายคมสัน ทวีภัทรนัย (นักศึกษา)
95.01 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นางสาวกฤติมุข พรหมปลูก (นักศึกษา)
นายฐิตินันท์ ใจตั้ง (นักศึกษา)
89.51 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายไชยวัฒน์ ปานทิพย์ (นักศึกษา)
นายกันตศานต์ ศรีสำอางค์ (นักศึกษา)
นายพีระพงษ์ น้อยสกุล (นักศึกษา)
88.34 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคตาก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายอภิศรณ์ เจตน์พรพรหม (นักศึกษา)
นายวัฒนา ผาใต้ (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายจักรพรรดิ คิ้วสุวรรณวงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวปภิสรา พินิจ (นักศึกษา)
83.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายภาณุวัฒน์ อาสานอก (นักศึกษา)
นางสาวศุภาพร เสรีนวกุล (นักศึกษา)
นายภัทรนันท์ คงตุ่น (นักศึกษา)
79.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายธนกฤต อรรถนุสรณ์ (นักศึกษา)
นายณรงค์เดช ใจปิง (นักศึกษา)
92.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายไกรวิชญ์ สมบุญ (นักศึกษา)
นายบัณฑิต พรมยา (นักศึกษา)
90.89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายกิตติพงศ์ จันต๊ะตึง (นักศึกษา)
นายวิศวกร พึ่งสุยะ (นักศึกษา)
89.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายกฤษฎา ธรรมเมืองมูล (นักศึกษา)
นายภัตรชวิน คำปา (นักศึกษา)
นายวรินทร สมควร (นักศึกษา)
94.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายธนกร ยอดครบุรี (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ ทองทับ (นักศึกษา)
นายศักดิ์ชาย กันหา (นักศึกษา)
นายชินกร ไกยสวน (นักศึกษา)
90.99 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายอนนต์ จีนใจเย็น (นักศึกษา)
นายธีรภัทร ศรีชาติ (นักศึกษา)
นายอนุกูล กุหลาบทอง (นักศึกษา)
นายปัฐทวี คำอยู่ (นักศึกษา)
90.19 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายนราวิชญ์ กวางสบาย (นักศึกษา)
นางสาววิลาวัลย์ ต่ายวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวสุจิรา ทองคำ (นักศึกษา)
นายเอื้ออังกูร แซ่หาญ (นักศึกษา)
86.59 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายธนพล คงกำเนิด (นักศึกษา)
นายภคพล จิตรสว่าง (นักศึกษา)
นางสาวเจนสุดา แก้วกงพราน (นักศึกษา)
นางสาวเกวลิน บุตรศรี (นักศึกษา)
82.76 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นางสาวนิศาพรรณ กันตี (นักศึกษา)
นายกลวัชร สุโท (นักศึกษา)
นายพีรพงษ์ หนูแสง (นักศึกษา)
นายธนังกร ธรรมสะอาด (นักศึกษา)
นายจารุกิตติ์ ปิมปา (นักศึกษา)
81.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
1.18.1. ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายจารุกิตติ์ ปวงจันทร์ (นักศึกษา)
นายภานุ ทาปา (นักศึกษา)
นายอภิสิทธิ์ วิไล (นักศึกษา)
นายสถิตพงษ์ จิตรัตน์ (นักศึกษา)
92.11 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายกานนต์ กมลแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวธนภรณ์ โพธิ์ชัยย้อย (นักศึกษา)
นายพีระพัฒน์ เปี่ยมส้ม (นักศึกษา)
80.53 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นางสาวมิ่งขวัญ โพธิ์หอม (นักศึกษา)
นายบริพตร รัตนกมลวรรณ (นักศึกษา)
นายรุ่งฤทธิ์ สุกายะ (นักศึกษา)
นายปุญญาพัฒน์ สุขเมือง (นักศึกษา)
70.53 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายณกรณ์ ชำนาญปกรณ์ (นักศึกษา)
นายอิธิชาติ บัวหลาด (นักศึกษา)
นายสหภาพ ใจจูน (นักศึกษา)
นายพีรพัฒน์ เหลี่ยมไทย (นักศึกษา)
98.13 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายภาคภูมิ ทองเผือก (นักศึกษา)
นายเกริกพล มาคะบุตร (นักศึกษา)
นายรพีพัฒน์ สุขแจ่ม (นักศึกษา)
90.94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายอนุวัต แสวงทอง (นักศึกษา)
นายธนวัฒย์ กาฬภักดี (นักศึกษา)
นายนนทนันท์ น้ำนวล (นักศึกษา)
นายกมลพัฒน์ เอี่ยมสงคราม (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
1.19.1. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นางสาวศุภารนันท์ ธิติรัตนวรกุล (นักศึกษา)
นางสาวพิชชาภา สมบัติ (นักศึกษา)
นางสาวจิรชยา นาปรัง (นักศึกษา)
นางสาวสโรชินี โยธกุลสิริ (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นางสาวปิยมณฑ์ พิกาทอง (นักศึกษา)
นางสาวปทิตตา ศรีสวัสดิ์ (นักศึกษา)
นางสาวกัญญาลักษณ์ จุยหอม (นักศึกษา)
นางสาวธนัญญา อยู่พ่วง (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายจำนง เบญจพร (นักศึกษา)
นายกฤษฎา กันทะศิริ (นักศึกษา)
นางสาวจันทร์เจ้า คำดี (นักศึกษา)
นายศุภกฤต จอมเดช (นักศึกษา)
79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายนันทวัฒน์ อ่อนวัน (นักศึกษา)
นายยุทธพงษ์ มอญชื่น (นักศึกษา)
นายณัฐพงษ์ ไฝสำริด (นักศึกษา)
นางสาวปิยะดา ศรีนวนอ้าย (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นางสาวจิราพรรณ ชะเอมน้อย (นักศึกษา)
นายชโยดม สุขมาก (นักศึกษา)
นางสาวอาทิตา บุญเกิด (นักศึกษา)
นายชินพัฒน์ อุนพานิช (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายสิทธินนท์ โลกคำลือ (นักศึกษา)
นายวรุต ศิริ (นักศึกษา)
นางสาวอริสรา แก้วเกิด (นักศึกษา)
นางสาวจีรนันท์ จำปาจี (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายศุภสัณห์ แสนคำลือ (นักศึกษา)
นายกานต์รวี ใจสอน (นักศึกษา)
นายศุกลวัฒน์ กันทะวงค์ (นักศึกษา)
91.08 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายกิตติภัทร ทานะขัน (นักศึกษา)
นางสาวกมลพรรณ สละสิน (นักศึกษา)
นายรณกร เนตรภู่ (นักศึกษา)
76.43 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายรัฐวุฒิ เวียงนาค (นักศึกษา)
นายภูมินทร์ อินสองใจ (นักศึกษา)
นายสหรัฐ นามสงวน (นักศึกษา)
63.12 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายสุกฤต ฤทธิ์เต็ม (นักศึกษา)
87.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นายนายประสือ ยะป่า (นักศึกษา)
83.32 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายยศพล ตาพรม (นักศึกษา)
78.95 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 13 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวปภาวรินท์ กันลา (นักศึกษา)
นางสาวกิ่งกาญจน์ เชื้อเสือ (นักศึกษา)
นางสาวทัณฑิกา อินต๊ะขัด (นักศึกษา)
95.64 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวธัญรดา นวลบุญ (นักศึกษา)
นางสาวกรัณฑา ศิริชัยพาณิชย์ (นักศึกษา)
76.15 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวชิชญา คำภิระ (นักศึกษา)
นางสาวอุษามณี ลุงกาวิ (นักศึกษา)
70.05 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวอภิชญา น้อยอินทร์ (นักศึกษา)
นายกฤษณะ รุ่งบาง (นักศึกษา)
86.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวธนัณฐ์ณดา ปัญญาดี (นักศึกษา)
นางสาววาสนา ดวงตา (นักศึกษา)
นายทิวากรณ์ ทองเนตร์ (นักศึกษา)
78.6 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวปิยะธิดา ผาตา (นักศึกษา)
นางสาวธิติสุดา อยู่อ่อง (นักศึกษา)
64.93 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวทิพย์วรรณ ทรัพย์คงทน (นักศึกษา)
89.68 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวณิชชยา แวววับ (นักศึกษา)
78.74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวภานุมาศ กันทะจันทร์ (นักศึกษา)
71.36 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวภาวิณี จันทร์หอม (นักศึกษา)
80.91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวศุภนิดา เปรมกมล (นักศึกษา)
69.37 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวนฤมล สุขมาก (นักศึกษา)
66.03 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวพรทิพย์ นามแก้ว (นักศึกษา)
96.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวกฤติญาณี ภู่สำเภา (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวพลอยภัสสร ทองอินทร์ (นักศึกษา)
93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.3 สาขาวิชาการตลาด
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวชมพูนุช เรืองธารา (นักศึกษา)
นางสาวธิรัชฎาพร ทรัพย์ทวี (นักศึกษา)
นางสาวเบญจรัตน์ ปุญญกานนท์ (นักศึกษา)
นางสาวกนกวรรณ วงศ์สุวรรณ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นางสาวธัญกร แก้วมั่น (นักศึกษา)
นางสาวสุภาพร ขวัญเรือน (นักศึกษา)
นางสาวพรพิมล รุ่งเรือง (นักศึกษา)
นายธนายุทธิ์ สีเหลือง (นักศึกษา)
93.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวนาตาลี เทียนทอง (นักศึกษา)
นายสิงหา เพ็ชรเสนา (นักศึกษา)
นางสาวนภัสวรรณ คำฟู (นักศึกษา)
91.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวนัชชา โห้ปุก (นักศึกษา)
นางสาวอลิสา ขันแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวสุนิสา กลิ่นหอม (นักศึกษา)
นางสาวมนัสนันท์ ป๊อกคำอู๋ (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นางสาวแขก ลุงยะ (นักศึกษา)
นายก๋อนทอง นันตา (นักศึกษา)
นางสาวชลธิชา จะก่า (นักศึกษา)
นางสาวไทย ลุงหม่อง (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวสิริภัทรณ์ ศรีทน (นักศึกษา)
นางสาววาสิตา ชูยัง (นักศึกษา)
นางสาววิมลสิริ แจ้งคง (นักศึกษา)
นางสาวลลิตา อินทะจันทร์ (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวสุภาพรรณ จันทร์เพ็ญ (นักศึกษา)
นางสาวบัณฑิตา เฟื่อนไหล (นักศึกษา)
นางสาวธนาภรณ์ รุ่มรวย (นักศึกษา)
นางสาววิธวดี อิ่นฝั้น (นักศึกษา)
นายนันทนัช พึ่งขำ (นักศึกษา)
นายระพีพงษ์ กาคำ (นักศึกษา)
95.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวเพชรรัตน์ สังเทพ (นักศึกษา)
นางสาวณิชาภัทร ศรีบุญเรือง (นักศึกษา)
นายสิรวิชญ์ ธรรมชนะเลิศ (นักศึกษา)
นางสาวชลนิภา ถุงแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวทัชรินทร์ นาคสุก (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตาก นางสาวอนัญญา เป็งเมื่อ (นักศึกษา)
นางสาวบังอร ศักดา (นักศึกษา)
นางสาวรุ่งทิวา พรมจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาวธารารัตน์ มักได้ (นักศึกษา)
นางสาววรรณิษา สวยแท้ (นักศึกษา)
85.11 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวฐานิดา ศรฤทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาวภาณุมาศ เก่งการทำ (นักศึกษา)
นางสาวสุภาวดี เงินเรียน (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวฌาณิกา วงษ์ชัยบุตร (นักศึกษา)
นางสาวรมย์รวินท์ เปี่ยมแพร (นักศึกษา)
นายศุภเสกข์ ชิดชม (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นางสาวปรางค์แสง แสนหมี่ (นักศึกษา)
นางสาวเดือนแรม ปู่ออ (นักศึกษา)
นางสาวกชนันท์ วุ่นนะ (นักศึกษา)
74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคปัว
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาววาสนา ปักสีระเก (นักศึกษา)
นายปัณณวัฒน์ กาแก้ว (นักศึกษา)
90.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นายพรหมพิริยะ ศรีสันต์ (นักศึกษา)
นางสาววรรณวิสาข์ ชื่นยศ (นักศึกษา)
83.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายสุรกานต์ อยู่สุภาพ (นักศึกษา)
นางสาวกมลชนก กลัดทิม (นักศึกษา)
นางสาวพิรญาณ์ สุขบุรี (นักศึกษา)
83.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวฐนิชา สวนวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวกาญจนา สายเม้า (นักศึกษา)
นางสาวพิมลัดดา สุริยศ (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นายสนธยา แก้วยอดดี (นักศึกษา)
นายศุภชัย อาหว่า (นักศึกษา)
นายนนทพัทธ์ นามบุญ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย นายตะวัน ปิ่นแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวนิษิตา เชื้อโฮม (นักศึกษา)
นายฐิติพันธ์ เพ็ชรัตน์ (นักศึกษา)
นางสาวกนกวรรณ พุกรอด (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายฐิติโชติ ขันทอง (นักศึกษา)
นางสาวธัญชนก คงคาสวรรค์ (นักศึกษา)
นางสาวนิศากร สีหาทา (นักศึกษา)
นายอันโทเนียส ต๊าดบาคช (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นางสาวศิวารินทร์ บุญยรัตน์ชัยกร (นักศึกษา)
นางสาวพรทิภา จันทรขันตี (นักศึกษา)
นางสาวภัทรธิดา สุภาพ (นักศึกษา)
นางสาวรจนา อินอิ่ม (นักศึกษา)
นายณัฐสุต สร้อยกุดเรือ (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวสุภัชชา เรืองคำ (นักศึกษา)
นางสาวปริยากร บุญวัน (นักศึกษา)
นางสาวธัญชนก กัลปะ (นักศึกษา)
นายนพวิทย์ บุญชุ่ม (นักศึกษา)
นางสาวศศิพิมพ์ มีสุวรรณ (นักศึกษา)
72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นางสาวภานุวรรณ สว่างเมฆ (นักศึกษา)
นางสาวกานติมา อินมี (นักศึกษา)
นางสาวพิมพ์ลภัส นันทเตชสีสกุล (นักศึกษา)
นางสาวขวัญจิรา สมพงษ์ (นักศึกษา)
นางสาวพิมสุดา เสมาแก้ว (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาววัชรี สารแก่น (นักศึกษา)
นางสาวกนกวรรณ จริตงาม (นักศึกษา)
นายพัชรพล คมขำ (นักศึกษา)
นายวรัญญู โตสุข (นักศึกษา)
นายพีรพัฒน์ ปิ่นโตนด (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวพิมพ์ลภัส หลายแห่ง (นักศึกษา)
นางสาวเพ็ญพิชชา ศิริวัฒน์ (นักศึกษา)
นางสาวนันทิกา ชนะเมือง (นักศึกษา)
นางสาวสิริรักษ์ กองเขียว (นักศึกษา)
นางสาวอาทิตยา เชอหมื่อ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวคำเดือนเด่น - (นักศึกษา)
นายกิตติภพ บงกชผ่องอำไพ (นักศึกษา)
นายแมน ลุงจันต๊ะ (นักศึกษา)
นางสาวประภาวดี - (นักศึกษา)
88.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นางสาวอามล วนาพบโชค (นักศึกษา)
นางสาวพรธีรา สันติคงทน (นักศึกษา)
นางสาวอารีย์ วนาระเบียบ (นักศึกษา)
นางสาวมนธิรา แซ่จาง (นักศึกษา)
85.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นางสาวพินทุสร คงประทีป (นักศึกษา)
นายนรชัย เพ็ชรล้อม (นักศึกษา)
นายพชรพล หมวกชม (นักศึกษา)
นายธนกร สุดสงวน (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวสุกัญญา ขันด้วง (นักศึกษา)
นางสาวปนัดดา เผอเมี๊ยะ (นักศึกษา)
นางสาวแพรพรรณ บุญตั้ง (นักศึกษา)
นางสาวอัชรีญา แปแจ่กุ (นักศึกษา)
92.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวนิธินันทร์ หาทองคำ (นักศึกษา)
นางสาววิมาดา จิตรพินิจ (นักศึกษา)
นางสาวกนกพร วรพฤติสกุล (นักศึกษา)
นางสาวธัญญาเรศ แต้มทอง (นักศึกษา)
90.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายกิตติกร ยาหอม (นักศึกษา)
นางสาวกัญชพร นฤภัย (นักศึกษา)
นายนนทกานต์ สมจิตชอบ (นักศึกษา)
นายอมรเทพ สายตรง (นักศึกษา)
87.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ภาชนะใบตอง และแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายสิทธิพงค์ จิ่งมาดา (นักศึกษา)
นางสาวสุภาภรณ์ สินจ้าง (นักศึกษา)
นางสาวพีรดา แลเชอะ (นักศึกษา)
นางสาวนิดา วุ่ยแม (นักศึกษา)
นางสาวพลอย ไทยใหญ่ (นักศึกษา)
96.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายณัฏฐกร เหล่าเปีย (นักศึกษา)
นางสาวชไมพร ขำเส็ง (นักศึกษา)
นางสาวอัญชลีกร พุทธเษม (นักศึกษา)
นางสาวอมลวรรณ นาลา (นักศึกษา)
นางสาวจิราพร ชมภูราช (นักศึกษา)
95.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวปานตะวัน สำรี (นักศึกษา)
นางสาวณวนันท์ ม่วงทอง (นักศึกษา)
นางสาวจันทร์รัศมี รุ่งเรือง (นักศึกษา)
นายพุฒิพงศ์ นันทิใจ (นักศึกษา)
นางสาวสาธินี หงษ์ทอง (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.2.2. ทักษะการประดิษฐ์กระเช้าของขวัญเทศกาลสงกรานต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายวรากร ไพรวัลย์ (นักศึกษา)
นางสาวชฏาภรณ์ อุ่นแทน (นักศึกษา)
นางสาวพิมลภัส สุขแย้ม (นักศึกษา)
นายนฤกานต์ ทิพตัน (นักศึกษา)
97.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวชลดา เต็มสกุล (นักศึกษา)
นางสาววรินยุพา ทินอยู่ (นักศึกษา)
นายสันติภาพ อุดแบน (นักศึกษา)
นางสาวธดาภรณ์ เพาะเจาะ (นักศึกษา)
94.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายภรัณยู บุญส่ง (นักศึกษา)
นายสตางค์ ก้อใจ (นักศึกษา)
นางสาวกุลธิดา ใจดี (นักศึกษา)
นายนนทชัย วันตานาม (นักศึกษา)
91.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายธีระเทพ อังวะ (นักศึกษา)
นางสาววริษา ขำรอด (นักศึกษา)
นายอัครวินท์ มะลิวงษ์ (นักศึกษา)
นายศภากร จันทะคุณ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวกุลธิดา แยล่งกู (นักศึกษา)
นางสาวธวัลรัตน์ แซ่ลี (นักศึกษา)
นางสาวพัชรี เวียงบรรพต (นักศึกษา)
นางสาวมนทกานต์ อินตา (นักศึกษา)
93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวบูจุบ หมื่อแล (นักศึกษา)
นางสาวพิชชาพร ธนโชติอุดม (นักศึกษา)
นายสงกานต์ ศรีชาแอน (นักศึกษา)
90.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวธนัญญา เดชอุปการ (นักศึกษา)
นายปิยอนันต์ กวางร้อง (นักศึกษา)
นางสาวจันทรมณี พลแหลม (นักศึกษา)
นายกิตติพล บุญคง (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายกษิติ์เดช นาคธรรมชาติ (นักศึกษา)
นายกรรชัย ทะริยะ (นักศึกษา)
นางสาวกรีดารัตน์ แซ่หว้า (นักศึกษา)
นางสาวฐิติชญาณ์ หนูจอ (นักศึกษา)
91.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวกาญจนา อายี (นักศึกษา)
นางสาวศศินา แซ่ว่าง (นักศึกษา)
นางสาวแพรวา แสนนิทา (นักศึกษา)
นางสาวณหทัย จงศุจิพันธุ์ (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.1.1. ทักษะวิดีโอคอนเทนต์ สื่อโฆษณาสินค้าสร้างสรรค์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายพลทิวรรณ จันทรเดช (นักศึกษา)
นายธนภัทร ทยานรัมย์ (นักศึกษา)
นางสาวสุพิชญา หมื่นอาจ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวพิชญา อยู่หลาย (นักศึกษา)
นางสาวสุภาพร เพ็ชรล้ำ (นักศึกษา)
นายณัฐภัทร ปันเครือ (นักศึกษา)
นางสาวพัชชา เทศนิยม (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายอรรถพันธ์ หวันวงศ์ (นักศึกษา)
นายวชิราวิทย์ มหาวัน (นักศึกษา)
นายตรีวิทย์ วงศ์สวัสดิ์ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.1.2. ทักษะการออกแบบอัตลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา (CI Design Branding) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวจิตรสินี ทาบุญ (นักศึกษา)
นายปุญธกฤษฎิ์ โสมนัส (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นาย นภัสกร กิ่งเกล้า (นักศึกษา)
นายศักดิ์สิทธิ์ ทินนะพรม (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายวีระวงศ์ กอนพ่วงเดชา (นักศึกษา)
นายจิตบุณย์ บุญอาจ (นักศึกษา)
นางสาวนพกานต์ แสนสุวรรณ (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5.2.1. ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายณัฐชานนท์ ศรียา (นักศึกษา)
95.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายเสฏฐวุฒิ สุวรรณา (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวบุญญาภัทร ใสแจ่ม (นักศึกษา)
85.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.2.2. ทักษะการวาดภาพคนเหมือนผู้หญิง (Portrait) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวจีดาพร ผาติอมรกิจ (นักศึกษา)
90.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวจิรชญา สมวรรณ์ (นักศึกษา)
80.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวไพลิน แขกเมือง (นักศึกษา)
77.66 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

5.2.3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวรินลณี แซ่ลี (นักศึกษา)
นายปฏิพัทธิ์ จันเดช (นักศึกษา)
นางสาวชญาภา รักษ์อารยะธรรม (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวพิมพรรณ ยุติธรรม (นักศึกษา)
นายณัฐวัฒน์ จรจันทร์ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายสิปปกร สูงขาว (นักศึกษา)
นางสาวเสาวรส ลุงตา (นักศึกษา)
นางสาวณฐมน คำมาเร็ว (นักศึกษา)
84.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.3.1. ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ หัวข้อ การออกแบบโปสเตอร์ส่งเสริม อนุรักษ์ การสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผ้าไทย ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวพิกุลทอง บุรี (นักศึกษา)
85.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวอาหมี่ แลเชอ (นักศึกษา)
84.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวธิดา ย่อน (นักศึกษา)
83.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.3.2. ทักษะชุดการออกแบบเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผ้าไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายชิษณุชา ตันมา (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ วันดี (นักศึกษา)
นางสาวจินตนา ปาโผ (นักศึกษา)
นายพงศภัค นาพรม (นักศึกษา)
นายเอกกวี อักษรสุวรรณ (นักศึกษา)
86.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายฐิติรัตน์ เวชศิลป์ (นักศึกษา)
นางสาววราภรณ์ วงศ์วันศรี (นักศึกษา)
นายวรภัทร นุตโร (นักศึกษา)
นายพรอภินันท์ กุลประสงค์ (นักศึกษา)
นางสาวสุชาวดี จันตรี (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายกฤษฎา บุญสุข (นักศึกษา)
นายนพรัตน์ ศรีสงคราม (นักศึกษา)
นางสาวนิฤมล แชขำ (นักศึกษา)
นางสาวสุภาพร ราชคฤห์ (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.4.1. ทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี (แข่งขันระดับชาติ) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายพรพิชิต สุพรหม (นักศึกษา)
85.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวปาลิดา วงศ์ชมภู (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวกัญญารัตน์ คิวยะ (นักศึกษา)
80.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวกาญจนา ไอ่แสน (นักศึกษา)
88.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวสมาเรียร เรายะ (นักศึกษา)
86.47 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาววิชญาพร พูลคูณ (นักศึกษา)
79.3 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายต้ำ เจริญปรีดานนท์ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายพีรวิทย์ ตีฆา (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายเอกอนันต์ พุทธรังษี (นักศึกษา)
83.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.2.1. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวชนิฐตา นึกไฉน (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวกนกวรรณ ยศบุญเรือง (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวนพวรรณ เปียงทา (นักศึกษา)
93.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวมณิสร อายี่กุ (นักศึกษา)
91.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายคำพัน ดากุลี (นักศึกษา)
85.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวภัทรภรณ์ พรมรักษ์ (นักศึกษา)
85.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า นายธีรศักดิ์ ดือดี (นักศึกษา)
นายภาณุเดช ไอไง (นักศึกษา)
95.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายกองทัพ พี่งแสง (นักศึกษา)
นายเอกลักษณ์ เครือบูรณ์ (นักศึกษา)
นายธนกฤต แย้มสุข (นักศึกษา)
88.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นางสาวสาริศา ถวัลย์วราศักดิ์ (นักศึกษา)
นายอติกันต์ รุ่งรังษี (นักศึกษา)
นายศุภฤกษ์ สว่างทุกข์ (นักศึกษา)
86.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายปารเมศ ชูเชิดรัตนา (นักศึกษา)
นายนภัทร แสงวัง (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา นายปรเมษ เวชสนิท (นักศึกษา)
นายนครินทร์ ใจศักดิ์ (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายก้องเกียรติ สารกิจ (นักศึกษา)
นายธนพล เหลืองชลธาร (นักศึกษา)
70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นายธนชัญ อุ่ยประพัฒน์ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสาวเบญจรัตน์ ก้อนใหญ่ (นักศึกษา)
79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ นางสาวกานต์ชนก วงศ์แสนสี (นักศึกษา)
69 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย นางสาวฐิติภา ไทยเลื่อม
90.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายนันทวัฒน์ มาจันตะ
88.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นายทวีคูณ นากแก้ว
88.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายธวัชชัย แก้วยศ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายฐาภัส ยศฐาธภัส (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ นายทนงศักดิ์ จันต๊ะนาเขตร (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นางสาวธัญญารัตน์ คุมพล (นักศึกษา)
นายรักษ์ ฤาชัย (นักศึกษา)
นางสาวอภิษฐา วิไลรัตน์ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นายศรายุทธ นาชัยเวียง (นักศึกษา)
นายตรีภพ ต่อสนิท (นักศึกษา)
89.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสาวจีรญาดา ปวเรศวรภัทร (นักศึกษา)
นางสาววรางคณา ไชยศรี (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายศิรสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ (นักศึกษา)
90.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายธนายุทธ โตพุ่ม (นักศึกษา)
88.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายธนาธรณ์ เริงสำราญ (นักศึกษา)
87.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวบุญรัตน์ พันธุ์พร (นักศึกษา)
92.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นางสาวอทิตยา สิงห์ไชย (นักศึกษา)
90.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา นางสาวนรกมล แก้วอ่อน (นักศึกษา)
88.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา นายวิน ลุงคำ (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายนิติภูมิ ราชพัฒน์ (นักศึกษา)
87.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายวีรภัทร สารศรี (นักศึกษา)
85.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวหทัยชนก ขำดี (นักศึกษา)
90.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางสาวมาณิสา วงค์ขัติย์ (นักศึกษา)
89.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวพิสชาพร แพงย้อย (นักศึกษา)
86.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายดนัย ลุงทร (นักศึกษา)
91.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายขันติพงษ์ เคลือบศิลป์ (นักศึกษา)
88.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายพุทธรักษ์ เฉยเผือก (นักศึกษา)
87.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวสุภาพร เอกาบูรณ์ (นักศึกษา)
91.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวสุจิตตรา สระพินครบุรี (นักศึกษา)
90.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวพรหมพร พุธมา (นักศึกษา)
87.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายนพรัตน์ ทองจันดา (นักศึกษา)
นายสิทธิไชย เลี่ยมสกุล (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ สายบุญเรือง (นักศึกษา)
นายปฏิพัทธิ์ ไกรกรุง (นักศึกษา)
นายคชาชาติ ศิริสุวรรณ์ (นักศึกษา)
90.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นายภูบดินทร์ เป็งสุนา (นักศึกษา)
นายยุทธการ แสงแก้ว (นักศึกษา)
นายอนุพงษ์ พนาปานเงิน (นักศึกษา)
นายกรวิชญ์ แซ่เซียว (นักศึกษา)
นายอตินันท์ นามโครต (นักศึกษา)
87.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายปิยพัทธ์ ลี้ประเสริฐ (นักศึกษา)
นายนพรัตน์ เฟื่องมณี (นักศึกษา)
นายศักดิ์นฤน ทิพกร (นักศึกษา)
นายอานัติ เกิดมั่น (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา นายพงษ์พิสุทธิ์ เขื่อนแก้ว (นักศึกษา)
นายกัณฑ์กฤช แก้วอ่อน (นักศึกษา)
นายประพจน์ บัวแจ่ม (นักศึกษา)
นายเอกณัฐ พร้อมญาติ (นักศึกษา)
นายภูริพัฒน์ อินต๊ะ (นักศึกษา)
นายวิน ลุงคำ (นักศึกษา)
นายณัฐพงศ์ ไชยสาลี (นักศึกษา)
นายปภังกร รินทร์ทา (นักศึกษา)
นางสาวพรพิมล เลิศกุศล (นักศึกษา)
นางสาวอังคณา ปู่ทุน (นักศึกษา)
92.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายกิตติ อรุณศรีวิเชฐ (นักศึกษา)
นางสาวพิมผกา เชื้อวงศ์คำ (นักศึกษา)
นายอภิวิชญ์ ก๋าทอง (นักศึกษา)
นายพิชัยชาญ มีศรี (นักศึกษา)
นายปฏิหาร ต๊ะตุ้ย (นักศึกษา)
นายธนาดล บุญปั๋นเจริญ (นักศึกษา)
นายณัฐดนัย ใจสอน (นักศึกษา)
นายจีรศักดิ์ พึ่งอินต๊ะ (นักศึกษา)
นายธรรมนูญ บุญคำเมือง (นักศึกษา)
นางสาววนิชพร รอดนิ่ม (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นางสาวนันทวรรณ เนียรสอาด (นักศึกษา)
นายบุญฤทธิ์ อยู่เสนาต (นักศึกษา)
นายปาโมกข์ ทองใหญ่ (นักศึกษา)
นายจตุรวิชญ์ ลิ้มปาน (นักศึกษา)
นายวิทยา เนมินทร์ (นักศึกษา)
นายนิรุช มีชัย (นักศึกษา)
นายจิรายุ แสงอินทร์ (นักศึกษา)
80.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นางสาวกันยารัตน์ งามละม่อม (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวนงนภัทร ยิ้มอยู่ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายสรพงษ์ อินปิ่น (นักศึกษา)
86.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.10. การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นางสาวปาลิตา อาจสูงเนิน (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.11. การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายภาคภูมิ วิเชียรกันทา (นักศึกษา)
72.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
2 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นายภูมิพิพัฒน์ ทำลึก (นักศึกษา)
71.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา นางสาวแพรพลอย ลิขิตเอกราช (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นางสาวหนึ่งฤทัย ชูเฉลิม (นักศึกษา)
83.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นางสาวอารียาพร ปรงศรีชัย (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายสิรภพ มากมณี (นักศึกษา)
85.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายณัฐภัทร ถีนา (นักศึกษา)
83.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวดวงฤทัย ยอดมั่น (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายวรฤทธิ์ เมืองมา (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายกิติกร แก้วแหวน (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายณัฐพงศ์ สุทธิคำ (นักศึกษา)
74.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพปง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายสาริน ชาญเชี่ยว (นักศึกษา)
93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายก้องเกียรติ วิบูลย์กูล (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตาก นางสาวนพภัสสร เหลืองสอาดกุล (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพฝาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย นางสาวฐิดาพร พร้อมสุข (นักศึกษา)
90.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นางสาวกมลเนตร แซ่หยาง (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นางสาวฉัตรฤทัย ไชยวุฒิ (นักศึกษา)
81.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นางสาวปนัทตา สุขชวลิต (นักศึกษา)
93.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ นางสาวน้ำเมย วัฒนะศิริ (นักศึกษา)
91.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวกมนทรรศน์ สมบุตร (นักศึกษา)
91.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายอาทิตย์ เขียวสอาด (นักศึกษา)
95.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นางสาวกฤติมา ศรีวงศ์ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวพูลทรัพย์ ออนสี (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายลีออน มอนตานาโร (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาววันวิสาข์ สุขใส (นักศึกษา)
94.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวรมย์นลิน ชนะพิมพ์ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเทิง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายโชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร (นักศึกษา)
นางสาวธิดารัตน์ การดี (นักศึกษา)
96.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นายอภิชน มีเย็น (นักศึกษา)
นางสาวกัญญารัตน์ อันทะสา (นักศึกษา)
90.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นางสาวพัชราภา ปัตวงษ์ (นักศึกษา)
นางสาวสุดารัตน์ สังข์ทอง (นักศึกษา)
88.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเทิง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายธนพลน์ กันทะฟู (นักศึกษา)
นางสาววทันยา หม่องเมธา (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน นายเทพทัต ชัยบุตร (นักศึกษา)
นางสาวรุจิรดา กนกสุมนกุล (นักศึกษา)
84.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า นางสาวปทิตตา คำหล้า (นักศึกษา)
นายธัญพิสิษฐ์ ลาภใหญ่ (นักศึกษา)
80.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายอรวรา มงคลแก้ว (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นางสาวพฤกษา ศรีวิโรจน์ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายสรวิศ ขำภู่ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพฝาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายนครินทร์ จอมภา (นักศึกษา)
นายพงศธร เอื้องการ (นักศึกษา)
นายจิรภัทร จันทร์เทพ (นักศึกษา)
นายสิทธิชัย จิรอัศวแก้ว (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายแสงชัย ลุงตะ (นักศึกษา)
นายพงศ์ภวัน ศรีสวัสดิ์ (นักศึกษา)
นายปฏิภาณ แย้มหลั่งทรัพย์ (นักศึกษา)
นายศุภากร มอญไข่ (นักศึกษา)
นายสิทธิกร โพธิยก (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายอภิเดช ปล้องขัน (นักศึกษา)
นายปรเมศร์ หาวารีย์ (นักศึกษา)
นายใอศวรรค์ อินทรา (นักศึกษา)
นายพศวัต เพ็ชรเกิด (นักศึกษา)
นายพชร พรหมอินทร์ (นักศึกษา)
นายเกรียงศักดิ์ ปิงยศ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายธนพนธ์ ใจปราง (นักศึกษา)
นายชานนท์ ต๊ะเขียว (นักศึกษา)
นายภัทรกร จันแปงเงิน (นักศึกษา)
นายชานน เยเบียงกู่ (นักศึกษา)
นายใส ยังใบ (นักศึกษา)
88.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายกล้าณรงค์ บุญภา (นักศึกษา)
นางสาวเกวรินทร์ ไทรย์งาม (นักศึกษา)
นางสาวกาญจนา โหวดฉิมพลี (นักศึกษา)
นางสาวอาภัสรา แก้วไพทูรย์ (นักศึกษา)
นายพงศ์พล เพ็ชร์อินทร์ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายปฏิภาน ขัติยศ (นักศึกษา)
นายณัฐธัญ กันบุญ (นักศึกษา)
นางสาวณัฐชญาณ์ ตาซ้อน (นักศึกษา)
นายณัฏฐากร ยั่งยืน (นักศึกษา)
นายอภิวัฒฑ์ รุ่งอุทัย (นักศึกษา)
81.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.25. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง พิน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.26. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โหวต ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.27. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง แคน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.28. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โปงลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
10.1.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายชัยมงคล กองแก้ว
98.61 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายธนวิชญ์ มั่นปาน
96.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นายณัฐวุฒิ บุญประจักษ์
93.13 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

10.1.2. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นางสาวพิชญาภา พลอาชา
87.15 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นางสาวรัมภา สุวรรณดี
84.86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นางสาวภัชรา ไชยะแสน
79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

15. ทักษะสาธิต 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
15.1.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

--หมดรายการ--