1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 40 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายปกรณ์ หอมสุวรรณ์ (นักศึกษา)
นายสุวรรณชาด เขียวขำใส (นักศึกษา)
73.13 เหรียญทองแดง
2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายพจน์ โม้แก่น (นักศึกษา)
นายปฏิภาณ ยนตะสาน (นักศึกษา)
72.34 เหรียญทองแดง
3 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน นายสุรสิทธิ์ จุลบุตร (นักศึกษา)
นายวีรวุฒิ ไพศาลนิรันดร์กาล (นักศึกษา)
67.45

1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว นายสราวุฒิ แสนสุข (นักศึกษา)
นายรัตธศักดิ์ อยู่ยัง (นักศึกษา)
นายอำพล สระทองทิพย์ (นักศึกษา)
81.83 เหรียญเงิน
2 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นายวิศิษฎ์ โสพล (นักศึกษา)
นายจตุรงค์ อยู่ลือ (นักศึกษา)
นายกรกช แซ่ซ้ง (นักศึกษา)
79.42 เหรียญทองแดง
3 วิทยาลัยการอาชีพลอง นายพิเชษฐ์ ปูนตา (นักศึกษา)
นายธนกฤต ดอกแก (นักศึกษา)
นายศิริโชค อ่อนตา (นักศึกษา)
74.51 เหรียญทองแดง

1.1.3. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว นายคานธี โยธารักษ์ (นักศึกษา)
นายธัชพล ภารังกูล (นักศึกษา)
นายเจตรินทร์ แจ่มดี (นักศึกษา)
87.53 เหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายปัญญพัฒน์ มวลคำลา (นักศึกษา)
นายอรรถพล อนุรักษ์ (นักศึกษา)
79.71 เหรียญทองแดง
3 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นางสาวอาจรีย์ ทับเจริญ (นักศึกษา)
นายบดินทร์ พิมจอง (นักศึกษา)
นายณฐวัฒน์ โหสิริบรรพ์ (นักศึกษา)
76.97 เหรียญทองแดง

1.1.4. ทักษะงานสีรถยนต์(แข่งขันระดับชาติ) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายชัยนรินท์ พูลพิพัฒน์ (นักศึกษา)
นายวิชญาพล คงรอด (นักศึกษา)
86.8 เหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายณัฐพล สอนสี (นักศึกษา)
นายกิตติพศ ถิ่นน้อย (นักศึกษา)
81.2 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายจิรพัฒน์ ปัญญาบุญ (นักศึกษา)
นายศวริศ หอมช่วง (นักศึกษา)
80.8 เหรียญเงิน

1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายทศพร คำติ๊บ (นักศึกษา)
นายตะวัน คำเมือง (นักศึกษา)
นายโยธา น้อยอ้าย (นักศึกษา)
72.31 เหรียญทองแดง
2 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นายธวัชชัย สุริยะ (นักศึกษา)
นายภานุวัฒน์ ศรีวงค์ (นักศึกษา)
นายพรชัย คีรยากุล (นักศึกษา)
67.5
3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายอนุรักษ์ อุดเหนียว (นักศึกษา)
นายสุรชัย เกิดอยู่ (นักศึกษา)
นายภัทรพงษ์ วิกสุวรรณ (นักศึกษา)
65.12

1.2.3. ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายจอมพฤทธ์ สิงห์วี (นักศึกษา)
นายเอกลักษณ์ ปุ่นเอี่ยม (นักศึกษา)
81.48 เหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายกิตติกร อนันตกุล (นักศึกษา)
นายอภิวัฒน์ ปันมาเชื้อ (นักศึกษา)
70.77 เหรียญทองแดง
3 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นายธนกฤต โปธิสาร (นักศึกษา)
นายบุญถึง เชื้อเมืองพาน (นักศึกษา)
นายปกรณ์ ธรรมสอน (นักศึกษา)
70.43 เหรียญทองแดง

1.2.4. ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ (แข่งระดับชาติ) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.3.1. ทักษะช่างอากาศยาน (แข่งระดับชาติ) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว

1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.4.1. ทักษะระบบขนส่งทางราง (แข่งขันระดับชาติ) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายพงศกร คำนิล (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายณัฐภูมิ บุญเพชร (นักศึกษา)
84.33 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายวุฒิกานต์ เครือดวงคำ (นักศึกษา)
79.44 เหรียญทองแดง

1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายภูริทัต กอบเขตรกรรม (นักศึกษา)
นายพงศกร มีบุญ (นักศึกษา)
92.9 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายประดิพัทธ์ ธิวัง (นักศึกษา)
นางสาวลดาวรรณ กุณาปัน (นักศึกษา)
92.6 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายสิทธิชัย แสนอินต๊ะ (นักศึกษา)
นายปฏิภาณ อินสม (นักศึกษา)
80.9 เหรียญเงิน

1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายจิณณวัตร แซ่เอียว (นักศึกษา)
94.2 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายเจษฎา ยุรี (นักศึกษา)
80 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายจีรพล จีจู (นักศึกษา)
71.5 เหรียญทองแดง

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายสุธิมนต์ บินสูงเนิน (นักศึกษา)
นายกฤตนัย นิลสนธิ (นักศึกษา)
นายฐิติกร บุญประมวล (นักศึกษา)
92.3 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายจิรโชติ สุขะ (นักศึกษา)
นายทิชานนท์ ใจดี (นักศึกษา)
82.9 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายพงศกร อินลับ (นักศึกษา)
นายพิชัยยุทธ พะโยม (นักศึกษา)
70.4 เหรียญทองแดง

1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายนครินทร์ ยาวุฒิ (นักศึกษา)
96 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายจักรพันธ์ งอกนาวัง (นักศึกษา)
86.4 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายศุภกฤต ดอกบัว (นักศึกษา)
80.2 เหรียญเงิน

1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายตะวัน เกียรติงามพร้อม (นักศึกษา)
90.88 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายธีรวัฒน์ สลับสี (นักศึกษา)
81.11 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายนิเวศน์ สอนสุกอง (นักศึกษา)
นายภานุพงศ์ ปัญโญ (นักศึกษา)
72.7 เหรียญทองแดง

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายณัฐพงษ์ คำจู (นักศึกษา)
นายยุทธการณ์ มีฐานะ (นักศึกษา)
94.54 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร นายบริวัตร โภคทรัพย์ (นักศึกษา)
นายพิชิตชัย โก่งสอน (นักศึกษา)
91.33 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายณัฐชนนท์ ศรีสร้อย (นักศึกษา)
นายณัฐสิทธิ์ วีรอาภาชัย (นักศึกษา)
นายกรวิชญ์ การะเกตุ (นักศึกษา)
90.17 เหรียญทอง

1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายสุรชา แสงทองคำ (นักศึกษา)
นายวีระพงษ์ ใจสุกใส (นักศึกษา)
นายศุภกิตติ์ มากวงษ์ (นักศึกษา)
96.33 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายอารมณ์ สมศรีดา (นักศึกษา)
นายนภัสกร ยาธิ (นักศึกษา)
94.05 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายอภิสิทธิ์ สาคร (นักศึกษา)
นายอัมรินทร์ พุ่มเฟือง (นักศึกษา)
91.27 เหรียญทอง

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.8.1. ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายสิริเพชร เรืองจินดา (นักศึกษา)
นายกิตติศักดิ์ ปานโต (นักศึกษา)
92.38 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายณัฐนนท์ ท้าวชัย (นักศึกษา)
นายสิทธิโชค จันกา (นักศึกษา)
90.25 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายสุริยะ ปลอดทอง (นักศึกษา)
นายธีรภัทร ท้าวเจริญธรรม (นักศึกษา)
90.06 เหรียญทอง

1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายชัยวัฒน์ พลดงนอก (นักศึกษา)
นายณเรศ สุขเครือ (นักศึกษา)
93.05 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายเรวัต เขียวหลง (นักศึกษา)
นายทิวากร ดอกไม้ (นักศึกษา)
91.35 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายจีรภัทร วรวณิชย์ (นักศึกษา)
นายโกสินทร์ นาภี (นักศึกษา)
90.86 เหรียญทอง

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายณัฐนนท์ สมชม (นักศึกษา)
นายวรัตถ์ เลาจาง (นักศึกษา)
93.4 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายธีรสิทธิ์ มาสิงห์ (นักศึกษา)
นายณัฐพล นักฆ้อง (นักศึกษา)
นายอชิตะ จอมคีรึ (นักศึกษา)
90.11 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายชาคร สุนทรศร (นักศึกษา)
นายณัฐวัศ บรรเจิดพัฒนกุล (นักศึกษา)
84.55 เหรียญเงิน

1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายณัฐชัย ชัยสงคราม (นักศึกษา)
86.16 เหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายธนากร มธุรส (นักศึกษา)
นายยชนา สุดาพวง (นักศึกษา)
85.18 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นายสิทธิพงษ์ สุริยะ (นักศึกษา)
79.68 เหรียญทองแดง

1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายภาณุวัฒน์ คำวรรณ์ (นักศึกษา)
นายภานุพงษ์ ปวงคำ (นักศึกษา)
นายนิติพัฒน์ พุกสุข (นักศึกษา)
96 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายชนะศิลป์ ปอนสืบ (นักศึกษา)
นายชวกร พันธ์กรกช (นักศึกษา)
85 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นายภัทรดนัย เกี้ยวเก้า (นักศึกษา)
นายณัฐภัทร รักษาหาร (นักศึกษา)
81 เหรียญเงิน

1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.11.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายภัทรมงคล หอเงิน (นักศึกษา)
นายธรรมรัตน์ แดงขาวเขียว (นักศึกษา)
97.5 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายนพนรรจ์ ฟูใจ (นักศึกษา)
นายส่งศักดิ์ โสภา (นักศึกษา)
89 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายกฤตศิลป์ กุลกิติพิพัฒน์ (นักศึกษา)
นายธีรานัฐ เมืองมูล (นักศึกษา)
88 เหรียญเงิน

1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.12.1. ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 watts ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายเอกอาทิตย์ โถนาค (นักศึกษา)
นายธีรัช ไพบูลย์ (นักศึกษา)
นายพงศกรณ์ ฉลอมพงษ์ (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายปัญญา กสิการ (นักศึกษา)
นายพิทักษ์พงศ์ เบิกบานดี (นักศึกษา)
82 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายศิวกร กันทะพร (นักศึกษา)
นายชลศักดิ์ กันทา (นักศึกษา)
80 เหรียญเงิน

1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายชาครพัฒน์ ตันศรีวงษ์ (นักศึกษา)
นายณรงค์ฤทธิ์ ขจีจิตร (นักศึกษา)
95.25 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นายปภาวิน อินจันทร์ (นักศึกษา)
นายภานุพงษ์ จันทิมา (นักศึกษา)
83.25 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายธัชนนท์ วาจาดี (นักศึกษา)
นายณวพล สิงห์สาธร (นักศึกษา)
80.5 เหรียญเงิน

1.12.3. ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายชินวัฒน์ แหยมประเสริฐ (นักศึกษา)
นายพิภพ ตินาลา (นักศึกษา)
98.75 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายธนดล แก้วแดง (นักศึกษา)
นายวิจัย สำลี (นักศึกษา)
97.25 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเทิง นายสรจักร วิไล (นักศึกษา)
นายธรากร พิณโสดา (นักศึกษา)
96.25 เหรียญทอง

1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายอันดา ศรราช (นักศึกษา)
นายธณพล นวลยนต์ (นักศึกษา)
98.5 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายวีรศักดิ์ แสงซ่งพงศ์พันธุ์ (นักศึกษา)
นายปิติพงศ์ พึ่งพินิจ (นักศึกษา)
นายกฤษณพงษ์ เขียวคำฟู (นักศึกษา)
98.25 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายกิตติธัช หล่าวเจริญ (นักศึกษา)
นายวิศรุต อ้นทอง (นักศึกษา)
นายภานุวัฒน์ ครุฑจันทร์ (นักศึกษา)
94 เหรียญทอง

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายวุฒิพงศ์ เขื่อนคำ (นักศึกษา)
นายธราเทพ อยู่ยิ่ง (นักศึกษา)
96 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายวิจักษณ์ บุญทรง (นักศึกษา)
นายนนทสิทธิ์ บุปผาใสสิริ (นักศึกษา)
92 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายปิยะพงศ์ วงศ์ปัน (นักศึกษา)
นายพรชัย สกุลศรีนำชัย (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง

1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายพิทักษ์ แซ่ตั้ง (นักศึกษา)
นายธีดนัย งามละม้าย (นักศึกษา)
97 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายทินกร โยธินวิวัฒน์ (นักศึกษา)
นายทศวรรษ กรรมใจ (นักศึกษา)
95 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายศราวุฒิ ศรีอำภัย (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ โตพันตา (นักศึกษา)
นายชนกานต์ คุณพงอนันต์ (นักศึกษา)
93 เหรียญทอง

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายนนทพันธ์ อินทวงศ์ (นักศึกษา)
นายฉัตรนรินทร บุญแสง (นักศึกษา)
95.25 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายวริทธิ์ มหิตธิ (นักศึกษา)
นายกวินท์ กาละกุล (นักศึกษา)
90.5 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายกำธร โทนสังข์อินทร์ (นักศึกษา)
นายปณัยกร พันธ์อุดม (นักศึกษา)
90.25 เหรียญทอง

1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.16.1. ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายสิรวิชญ์ สุวรรณขัดศรี (นักศึกษา)
นายธนพนธ์ แสงจันทร์ (นักศึกษา)
92.329 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายชัชชานนท์ มะปัญญา (นักศึกษา)
นายกิตติธัช ขุนคลังแสง (นักศึกษา)
นายอัครพนธ์ สาระสุวรรณ์ (นักศึกษา)
81.375 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายวรินทร ตั้งทรัพย์กิจ (นักศึกษา)
นายภาณุพงศ์ วงค์จักรติ๊บ (นักศึกษา)
71.695 เหรียญทองแดง

1.16.2. ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายกรกช ไตรอุโฆษ (นักศึกษา)
นางสาวจิรภิญญา มหาไม้ (นักศึกษา)
90.33 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายจักรพันธ์ พุทธรักษา (นักศึกษา)
นายอนุพงศ์ จันทร์แสง (นักศึกษา)
นายปฏิภาณ แย้มกสิกิจ (นักศึกษา)
82 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นางสาวภัทรตะวัน บุญสอาด (นักศึกษา)
นายปรมินทร์ เชื้ออินทร์ (นักศึกษา)
28.33

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายหล้า ลุงทอง (นักศึกษา)
นายจตุพร ปุ้น (นักศึกษา)
นายจ่อ ลุงต่วน (นักศึกษา)
98.36 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายภาสกร จันทาพูน (นักศึกษา)
นายศุภณัฐ คำมอญ (นักศึกษา)
96.08 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายสุขธนัท สุขวงค์ (นักศึกษา)
นายไกรวุฒิ สุภาวงค์ (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ รากกะโทก (นักศึกษา)
90.83 เหรียญทอง

1.17.2. ทักษะงานไม้ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายจตุพร เชื้อเพชร (นักศึกษา)
นายณภัทร เงินบำรุง (นักศึกษา)
นายวินัย สมานจิต (นักศึกษา)
97.74 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายกฤษฎา ธรรมเมืองมูล (นักศึกษา)
นายคำหงส์ แก้วยอด (นักศึกษา)
นายธนกฤต สายอินทร์ (นักศึกษา)
97.61 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายอมร ทับยัง (นักศึกษา)
นายจักรพัฒน์ รถมะณี (นักศึกษา)
นายพงศกร สุขระ (นักศึกษา)
88.81 เหรียญเงิน

1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายกษมา ปัญญา (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ พะขิ (นักศึกษา)
92.76 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายอิทธิเดช สตรอง (นักศึกษา)
นางสาวอำภาพรรณ จำปาแก้ว (นักศึกษา)
85.23 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นางสาวสุภัทรา พุ่มทอง (นักศึกษา)
นางสาวมลฤทัย จุฬมุสิก (นักศึกษา)
นายอุไรรัตน์ วิเชียรรัตน์ (นักศึกษา)
80.83 เหรียญเงิน

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
1.18.1. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายรัชชานนท์ รอบรู้ (นักศึกษา)
นายปฐวีกรณ์ ชัยนันท์ (นักศึกษา)
นายรัชพล เทพจันทร์ (นักศึกษา)
94.57 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายนนทนันท์ สุขประเสริฐ (นักศึกษา)
นายสหัสวรรษ เพ็ชรปาน (นักศึกษา)
นายพฤทธิ์ อินคำ (นักศึกษา)
87.71 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายศรราม มาเยอะ (นักศึกษา)
นายภาคภูมิ แก่นสงค์ (นักศึกษา)
นายณัฐพล วงศ์ศรี (นักศึกษา)
85.72 เหรียญเงิน

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
1.19.1. ทักษะงานทำหุ่นจำลอง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายวราณัช ต่วนชะเอม (นักศึกษา)
นายชนะ เขตการ (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นางสาวธีราพรรณ คร้านครัน (นักศึกษา)
นางสาวปิยะดา ศรีนวนอ้าย (นักศึกษา)
นายจิรายุส เชื้อบุญมี (นักศึกษา)
89 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายหม่อง คำพรู (นักศึกษา)
นางสาวสุธาสินี กันแก้ว (นักศึกษา)
87 เหรียญเงิน

1.19.2. ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นางสาวเกษรินทร์ อาก่า
นายตรีรัตน์ ปัญญาอุด
92 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายคมกริช แก้วอ้วน
นางสาวหฤทัย สุขทั่วญาติ
นางสาวรุ่งไพลิน ยี่เผติ๊บ
89 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายภาดล แก้วบัวดี
นายสุรเจต เจริญขำ
87 เหรียญเงิน

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายภานุเดช สร้อยสุวรรณ์ (นักศึกษา)
นายกิตติศักดิ์ ศรีบุญเรือง (นักศึกษา)
นายธนสรณ์ โยธหะลักษณ์ (นักศึกษา)
94.37 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายมานพ ลุงอยู่ (นักศึกษา)
นายจิรานุวัฒน์ จ้าวเจษฎา (นักศึกษา)
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีนรคุตร์ (นักศึกษา)
82.42 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายนรินทร์ หัตถกอง (นักศึกษา)
นายพันธกานต์ สมฤทธิ์ (นักศึกษา)
นายคฑาวุธ แสนคำ (นักศึกษา)
78.15 เหรียญทองแดง

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายอาทิตย์ วงศ์ตระกูลซ่ง (นักศึกษา)
90.07 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นายเสกข์ ปิ่นทอง (นักศึกษา)
นายกิตติชัย ครึกครื้น (นักศึกษา)
81.74 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายวายุ ลุงแก้ว (นักศึกษา)
79.42 เหรียญทองแดง

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 11 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวพิมพิกา หงษ์คำ (นักศึกษา)
นางสาววาสนา ดวงตา (นักศึกษา)
95.17 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวยอน ลุงปาน (นักศึกษา)
นายปฎิภาณ โปธาดี (นักศึกษา)
92.91 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวปภาพินท์ อินทรสัตยพงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวชัญญานุช ประเทศ (นักศึกษา)
92.06 เหรียญทอง

3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวฐานิตา ชมสุข (นักศึกษา)
นางสาวกฤติมาภรณ์ สุดถา (นักศึกษา)
96.19 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวณัฐฐินันท์ เพ็ชรศรี (นักศึกษา)
นายสรวิศ อินผาจุก (นักศึกษา)
93.65 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายศรายุทธ สาคร (นักศึกษา)
นางสาวภาสินี ใจมา (นักศึกษา)
90.13 เหรียญทอง

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นางสาวอาทิตยา สุ่มพัฒน์ (นักศึกษา)
97 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวพลอยภัสสร ทองอินทร์ (นักศึกษา)
88 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นางสาวจิรัชฌา ยะมาวิรัญ (นักศึกษา)
83 เหรียญเงิน

3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นางสาวณิชาภัทร รุกขชาติ (นักศึกษา)
86 เหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายยุทธภูมิ แสนยศ (นักศึกษา)
85 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวพลอยชมพู เอี่ยมอาภรณ์ (นักศึกษา)
82 เหรียญเงิน

3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวรวีวรรณ วงค์สาย (นักศึกษา)
91.67 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวเกวลิน มีพิน (นักศึกษา)
85.1 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวสุพรรณษา กระเป๋าทอง (นักศึกษา)
85.07 เหรียญเงิน

3.3 สาขาวิชาการตลาด
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายชณฑล แซ่ผ่าน (นักศึกษา)
นางสาวสุนิสา กลิ่นหอม (นักศึกษา)
นางสาวอลิสา ขันแก้ว (นักศึกษา)
96.67 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวอินทิราพร ศรีสุวรรณ (นักศึกษา)
นายธนพล กัลยาประสิทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาวอรกานต์ บุญสิน (นักศึกษา)
95.33 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวนันท์นภัส ใจคำ (นักศึกษา)
นางสาวรังรอง สวนใต้ (นักศึกษา)
นางสาวชาลิสา พ่วงพงค์ (นักศึกษา)
94 เหรียญทอง

3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing plan) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวปวัณรัตน์ เชื้อไพบูรณ์ (นักศึกษา)
นางสาวศิริวัลย์ วันเนา (นักศึกษา)
นางสาวชรินรัตน์ ตาแสง (นักศึกษา)
85.11 เหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายพิษณุพงษ์ แซ่กือ (นักศึกษา)
นางสาวอรอนงค์ นรารติพรหม (นักศึกษา)
นางสาวสุกัญญารัตน์ ศรีสมพงษ์ (นักศึกษา)
83.78 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวขวัญดาว ชมพักตร์ (นักศึกษา)
นางสาวอริสรา ทาใจ (นักศึกษา)
นางสาววาสนา โกรกสำโรง (นักศึกษา)
83.56 เหรียญเงิน

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตาก นางสาวธาราทิพย์ ใจสอน (นักศึกษา)
นางสาวธนพร บุญปล้อง (นักศึกษา)
นางสาวกัญฌพัชร ตารินทร์ (นักศึกษา)
นางสาวสุนันท์ญา พระยาลอ (นักศึกษา)
นางสาวอัมราภรณ์ ภุมมาลักษ์ (นักศึกษา)
94.22 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวณัทมน มาสุข (นักศึกษา)
นางสาวกัญญาภา ศักดิ์สนธิ (นักศึกษา)
นางสาวนริศรา ดุลยพันธ์ธรรม (นักศึกษา)
นางสาวอาภาศิริ คงพันธ์ (นักศึกษา)
นางสาวศศิกานต์ เชื้อรอด (นักศึกษา)
92.44 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวจักรีวรรณ โพธิ์ศรี (นักศึกษา)
นางสาวเบญจวรรณ หน่อแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวธนาพร พลอยประดิษฐ (นักศึกษา)
นางสาววิภรณ์รัตน์ วิริยะวงษ์ (นักศึกษา)
นางสาวอภิญญา ไชยเมฆา (นักศึกษา)
91.56 เหรียญทอง

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวมัลลิกา เพชรเอี่ยม (นักศึกษา)
นางสาวลักขณา อ่อนละมูล (นักศึกษา)
นางสาวกัญญาลักษณ์ สุขหล้า (นักศึกษา)
97.33 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวชลลดา จารณะ (นักศึกษา)
นางสาวสนธยา อินทะยศ (นักศึกษา)
95.67 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นายศิริพงษ์ เสาร์ศิริ (นักศึกษา)
นางสาวจันทิมา เทศกุล (นักศึกษา)
นายศรัณย์ สุขเมือง (นักศึกษา)
86 เหรียญเงิน

3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.6.1. ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นางสาวนนทิชา เกตุทรัพย์ (นักศึกษา)
นายตะวัน ดุษฎี (นักศึกษา)
92.7 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายเกรียงไกร คงเมือง (นักศึกษา)
นายธีระวุฒิ พวงบุบผา (นักศึกษา)
91 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย นายภาณุวัฒน์ ยิ้มทองสุข (นักศึกษา)
นายตะวัน ปิ่นแก้ว (นักศึกษา)
84.3 เหรียญเงิน

3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3.7.1. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวสุดารัตน์ ปละโน (นักศึกษา)
นางสาวกาญจนา ฟูคำใบ (นักศึกษา)
นางสาวอารยา แซ่พ่าน (นักศึกษา)
นางสาววิไลพร เยเบียง (นักศึกษา)
97 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นางสาวศิริประภา นวลละออง (นักศึกษา)
นางสาวราศีมีน กุศล (นักศึกษา)
นางสาวนิตยสัภย์ แสนโฮม (นักศึกษา)
นางสาวณัฏฐ์ฌา โชคชัย (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวสุภาภรณ์ ฉวี (นักศึกษา)
นางสาวสุพิณโญ บุญมี (นักศึกษา)
นางสาวนวรัตน์ เวลา (นักศึกษา)
นายมินธดา กลัดเฟื่อง (นักศึกษา)
81 เหรียญเงิน

4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายธนศักดิ์ แจ่มสว่าง (นักศึกษา)
นางสาวธัญญามาศ สุขแสน (นักศึกษา)
นางสาววิมาดา จิตรพินิจ (นักศึกษา)
87 เหรียญเงิน
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาววนัชพร เรือนศรี (นักศึกษา)
นางสาววลัยพร มาเยอะ (นักศึกษา)
นายพงษ์เพชร มีเจริญ (นักศึกษา)
86.67 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวพิมพ์วิไล หลวงมะลิ (นักศึกษา)
นายณัฐดนัย สิทธิมงคล (นักศึกษา)
นางสาววรัญญา ใจพิแสง (นักศึกษา)
86.33 เหรียญเงิน

4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายณัฐพล คุณยศยิ่ง (นักศึกษา)
นายจิรวัฒน์ ธรรมานุวงค์ (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นางสาวสุนิษา จำเนียรพล (นักศึกษา)
นายทวีศักดิ์ แรงเขตการ (นักศึกษา)
85 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายกองทัพไทย ลาเสือ (นักศึกษา)
นางสาวสุชานันท์ จันต๊ะแฝก (นักศึกษา)
84.67 เหรียญเงิน

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวพิมลภัส สุขแย้ม (นักศึกษา)
นายบรรธนารักษ์ รังผึ้ง (นักศึกษา)
นางสาวชฎาภรณ์ อุ่นแทน (นักศึกษา)
นายวรากร ไพรวัลย์ (นักศึกษา)
นางสาวพนิดา สระทองขาว (นักศึกษา)
94.83 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายภรัณยู บุญส่ง (นักศึกษา)
นางสาวอริษา ชมภูศรี (นักศึกษา)
นางสาวชนาพร แลเชอร์ (นักศึกษา)
นางสาวอธิชา แก้วปัน (นักศึกษา)
นายสตางค์ ก้อใจ (นักศึกษา)
93.67 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายธนพนธ์ จงอยู่เย็น (นักศึกษา)
นางสาวอาริสา ชื่นชอบ (นักศึกษา)
นางสาวกุลณัฐ ปานเกิด (นักศึกษา)
นางสาวปานตะวัน สำรี (นักศึกษา)
90.5 เหรียญทอง

4.2.2. ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายอภิวัฒน์ โนวุฒิ (นักศึกษา)
นางสาวฟองติ๊บ ยอดดี (นักศึกษา)
นายณัฐพงค์ คำยงค์ (นักศึกษา)
นางสาวกัญญารัตน์ เจริญเก่า (นักศึกษา)
94.67 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา (นักศึกษา)
นายชัยนรงค์ เพียราษฏร์ (นักศึกษา)
นางสาวฉวีวรรณ อัครบุตร (นักศึกษา)
นางสาววรรณรดา แสนหิ่ง (นักศึกษา)
94 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวชนิกานต์ จีณะ (นักศึกษา)
นายปรเมษฐ์ คันธะชุมภู (นักศึกษา)
นายสาริน อิ่มสะอาด (นักศึกษา)
93 เหรียญทอง

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวกิตติกานต์ คำชมภู (นักศึกษา)
นางสาวสุดารัตน์ ภู่ปาน (นักศึกษา)
นายวีรพล แก้วพวงใหม่ (นักศึกษา)
95 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวดารณี มาเยอะ (นักศึกษา)
นางสาวสาธิกา สันนดีกุล (นักศึกษา)
นางสาวอาเตอ เชอหมื่อ (นักศึกษา)
93 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายอัษฎาวุฒิ คำวงค์ (นักศึกษา)
นายอดุลย์ฤทธิ์ โกวฤทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาวอุไลพร ใจมา (นักศึกษา)
90.33 เหรียญทอง

4.3.2. ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาววราภรณ์ สุดทอ (นักศึกษา)
นางสาววรรณพร จันทรเทวี (นักศึกษา)
นางสาวดาวเดือน แซ่หว้า (นักศึกษา)
95 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวภัทรพรรณ มโนมัย (นักศึกษา)
นางสาวนิภา อามอ (นักศึกษา)
นางสาวอาหมี่ เชกอกู่ (นักศึกษา)
91.66 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวพัชรพร เลาหาง (นักศึกษา)
นางสาววาสินี แซ่ท้าว (นักศึกษา)
นางสาวณัฏฐนิช แซ่กือ (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง

5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.1.1. ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวจิตรสินี ทาบุญ (นักศึกษา)
นายปุญธกฤษฎิ์ โสมนัส (นักศึกษา)
97 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวภัทรวรรณ เมืองชื่น (นักศึกษา)
นางสาวไปรยา ทองสมบูรณ์ (นักศึกษา)
96 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวชนากานต์ ครุฑวิเศษ (นักศึกษา)
นายวรธีรนนท์ รัตนวิเศษเมธากุล (นักศึกษา)
95 เหรียญทอง

5.1.2. ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายภาสกร บุญสิงห์ (นักศึกษา)
นายมงคล รำไพ (นักศึกษา)
98 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวพีรดา วงศ์สวัสดิ์ (นักศึกษา)
นายพงศธร สามารถ (นักศึกษา)
97 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายจักรพงศ์​ วัฒนชาญสิทธิ์​ (นักศึกษา)
นายชญานิน​ นวมเอม (นักศึกษา)
96 เหรียญทอง

5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5.2.1. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวนัทวรรณ ด้วงพรม
98 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายศุกร์ ปัญญา
96 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวราตรี รุจิภาสอัมพร
95 เหรียญทอง

5.2.2. ทักษะประติมากรรม ระดับ ปวช. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวสุทธิดา เลาย้าง
98 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายณัฐพงษ์ เขียวอ่อน
96 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายเบญจรงค์ บัวโอภาส
95 เหรียญทอง

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.3.1. ทักษะการออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวนรินทร์พร วงศ์มณีวรรณ (นักศึกษา)
นางสาวพัชริดา เจ้ากลดี (นักศึกษา)
92 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายณัฐปคัลภ์ ใจจุมปา (นักศึกษา)
นางสาวญาดา วงค์ตั้ง (นักศึกษา)
82.2 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายกฤศนัย ชุ่มจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาวสุจิตรา เงาะหวาน (นักศึกษา)
80 เหรียญเงิน

5.3.2. ทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวสิรภัทร พรมเดช (นักศึกษา)
92 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวสุพรรณิกา โพธิ์ภิขุ (นักศึกษา)
86.2 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวญาณินท์ สุขโข (นักศึกษา)
81 เหรียญเงิน

5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.4.1. ทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี (แข่งขันระดับชาติ) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวฐิติยา ใสยิ่ง (นักศึกษา)
89 เหรียญเงิน
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายชนะชล โปธิ (นักศึกษา)
88.8 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายศิวนันท์ ใจคำมา (นักศึกษา)
86 เหรียญเงิน

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นางสาวทัดดาว แจ้งใจ (นักศึกษา)
91.67 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวขวัญชนก ทองคำ (นักศึกษา)
91.33 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นางสาวสมาเรียร เรายะ (นักศึกษา)
87.5 เหรียญเงิน

6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวศศิรา สมรส (นักศึกษา)
91.17 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายจะเหมาะ จะคือ (นักศึกษา)
90.83 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นายอชิตพล พุทธชาติ (นักศึกษา)
62

6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวพรสวรรค์ ศรีมหันโต (นักศึกษา)
นางสาวจินดารัตน์ เพียงและ (นักศึกษา)
นางสาววันวิษา เยฉ่อ (นักศึกษา)
93.24 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวชรินทิพย์ เจริญพร (นักศึกษา)
นางสาววิธิดา ใบทอง (นักศึกษา)
นางสาววิลาศิณี ชัยแก่ศึก (นักศึกษา)
88.33 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวอาทิตยา ใจผาวัง (นักศึกษา)
นางสาวสุกัญญา ชูทอง (นักศึกษา)
นางสาวนิชนันท์ เยอะซอ (นักศึกษา)
86.67 เหรียญเงิน

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.2.1. ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวนัทธมน รอดเส็ง (นักศึกษา)
นายศิวกาญจน์ ช่วยกาญจน์ (นักศึกษา)
93.6 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวธิดา ตาตาล (นักศึกษา)
นางสาวกัลยา แย้เบียง (นักศึกษา)
92 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวเสาวนีย์ แดงไฝ (นักศึกษา)
นางสาวนพวรรณ เปียงทา (นักศึกษา)
89.3 เหรียญเงิน

6.2.2. ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายวรพล ยื่อเซาะ (นักศึกษา)
93.6 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาววริศรา บุญชุ่ม (นักศึกษา)
79.3 เหรียญทองแดง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวปาริชาติ เทพจัน (นักศึกษา)
73.6 เหรียญทองแดง

7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายปุลวัชร เพชร์หมู่ (นักศึกษา)
นายก้องเกียรติ สารกิจ (นักศึกษา)
96.25 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ปุณยาภรณ์ (นักศึกษา)
นายพัชรพล ผิวเกลี้ยง (นักศึกษา)
93.25 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า นายธนพร พรมแดง (นักศึกษา)
นายภาณุพงษ์ มะโนวงค์ (นักศึกษา)
86.75 เหรียญเงิน

7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายรณกฤต มูลวงค์ (นักศึกษา)
นายสมชาย บริบูรณ์ (นักศึกษา)
98 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายพนธกร พวงพยอม (นักศึกษา)
นายพัทธนันท์ ใจช่วย (นักศึกษา)
51
3 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นายศักดิ์พงษ์ ธรรมขันธ์ (นักศึกษา)
นายวัฒนศิลป์ พันธ์โนราช (นักศึกษา)
30

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.1.1. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ระดับ ระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก นายณรงฤทธิ์ มาดี (นักศึกษา)
97.6 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นางสาวเกศณี วาวตะคุ (นักศึกษา)
95.8 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นางสาวฐิฒารีย์ ฟองสีถุง (นักศึกษา)
91.2 เหรียญทอง

8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.2.1. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ระดับ ระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางสาวปาริชาติ อรุณ (นักศึกษา)
98.4 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสารภี นายพิเชษฐ์ เด่นมะลิ (นักศึกษา)
96.4 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย นายรัตนชัย คงรุ่ง (นักศึกษา)
94.2 เหรียญทอง

8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ ระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ นายทนงศักดิ์ จันต๊ะนาเขตร (นักศึกษา)
97.2 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายธีรวัฒน์ ทองนึก (นักศึกษา)
93.8 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นายศราวุธ สุวรรณศร (นักศึกษา)
89.8 เหรียญเงิน

8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ระดับ ระยะสั้น ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นางสาวนารี อุ้มบุญ (นักศึกษา)
นางสาวมนัณญา พิชญชฎางค์ (นักศึกษา)
92 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายใหม่ อิปัน (นักศึกษา)
นายณภัทร ปัญญาคง (นักศึกษา)
88.6 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ นางสาวอภิญญา จินดาจำรูญ (นักศึกษา)
นางสาวนุชารัตน์ ทิพย์สุทธิ์ (นักศึกษา)
87.6 เหรียญเงิน

9. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน 30 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นายกานต์ ศิริทัพ (นักศึกษา)
91 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค นายรดากรณ์ ใจบาน (นักศึกษา)
89.8 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายพัชรพงษ์ กอบแก้ว (นักศึกษา)
89.4 เหรียญเงิน

9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นางสาวชนัญธิดา พลอยงาม (นักศึกษา)
95.8 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ นางสาวอทิตยา สิงห์ไชย (นักศึกษา)
91 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค นางสาวอรัญญาทิพย์ ทัพพมงคลรัตน์ (นักศึกษา)
90.2 เหรียญทอง

9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา นายเกรียงไกร สุวรรณบุตร (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายณัฐวุฒิ อินต๊ะสน (นักศึกษา)
88 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นายธวัชชัย กล้ารบ (นักศึกษา)
85 เหรียญเงิน

9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเทิง นางสาวจิราพร มาบุญเรือง (นักศึกษา)
91 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน นางสาวศิวพร คุณัชญ์กมล (นักศึกษา)
90.4 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวอินทิรา ใชยา (นักศึกษา)
90.2 เหรียญทอง

9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายพชรดนัย คำแสน (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นายวุฒิพงษ์ คำน้อย (นักศึกษา)
86 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายเฉลิมวิทย์ ใจหมั้น (นักศึกษา)
79 เหรียญทองแดง

9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นางสาวทิพหทัย สายนึก (นักศึกษา)
93 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ นางสาวอริศา เทพพรมวงศ์ (นักศึกษา)
91 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นางสาวศศิกานต์ พิมพิสาร (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง

9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายวัชระพงษ์ นาคจาด (นักศึกษา)
นายณัชพล พิบูรณ์ (นักศึกษา)
นายธีรภัทร เชิดชู (นักศึกษา)
นายวีรภัทร คุปต์ธนเศรษฐ์ (นักศึกษา)
นางสาวภัทราพร มีสุข (นักศึกษา)
99 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายศราวุธ จันทร์ทรายมูล (นักศึกษา)
นายอัครพงษ์ ขุนทอง (นักศึกษา)
นายธรรมนูญ บุญคำเมือง (นักศึกษา)
นายญาณาธิป ใจจุล (นักศึกษา)
นายกิตติ อรุณศรีวิเชฐ (นักศึกษา)
97 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายรชานนท์ พันแพง (นักศึกษา)
นางสาวกมลชนก เกตุอู๊ด (นักศึกษา)
นายธนกร พุกรอด (นักศึกษา)
นายพงศภัค เทพสุข (นักศึกษา)
นายโชคชัย ก้อนเสทื้อน (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง

9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคปัว
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายพีรดนย์ ไชยเจริญ (นักศึกษา)
นายจาย ดาวรื่น (นักศึกษา)
นายนปกร อินเรือง (นักศึกษา)
นางสาวพิมพ์ลภัส อุตสา (นักศึกษา)
นายอิทธิพัทธ์ คำต้อง (นักศึกษา)
นางสาวชลธิชา คำตุ้ย (นักศึกษา)
93 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายโยธา พุ่มกล่อม (นักศึกษา)
นายอรรถพล ตาทิพย์ (นักศึกษา)
นางสาวลักษิกา วิทยากาญจน์ (นักศึกษา)
นายพิษณุ โพธิ์ลา (นักศึกษา)
นายรมยกร แสงท้าว (นักศึกษา)
91 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ นางสาวเกษราภรณ์ นามมาลี (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ ศรีสิงห์ (นักศึกษา)
นายสุริยา ไทยภักดี (นักศึกษา)
นายกฤษฎา ชนไพรโรจน์ (นักศึกษา)
นายนิติกร สุขแจ่ม (นักศึกษา)
นางสาวกชพร เพ็งสูงเนิน (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง

9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ นายกิตติพันธ์ กันแก้ว (นักศึกษา)
85 เหรียญเงิน

9.1.10. การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง นายสันติภพ ละมูล (นักศึกษา)
นายตนุภัทร สร้อยสวาท (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง

9.1.11. การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นางสาวมุฑิตา น้อยจีน (นักศึกษา)
85 เหรียญเงิน

9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นางสาวปิยะพร สาระรักษ์ (นักศึกษา)
92 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวอังคณา พันดวง (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง

9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายนายสิรภพ มากมณี (นักศึกษา)
91 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นางสาวพันทิวา แก้วสาสุข (นักศึกษา)
87 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายอิศรา สีพันธุเนตร (นักศึกษา)
85 เหรียญเงิน

9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย นายพรพิพัฒน์ บุญเม่น (นักศึกษา)
85 เหรียญเงิน
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายกิติกร แก้วแหวน (นักศึกษา)
72 เหรียญทองแดง

9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง นางสาวฐิติยา แดงสกล (นักศึกษา)
92 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวอุษามณี ลุงกาวิ (นักศึกษา)
91 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวฐิตวันต์ บุญจันทรง (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง

9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพฝาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวอินทิรา หมื่อและ (นักศึกษา)
97.8 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นางสาวนารี แซ่จื่อ (นักศึกษา)
96 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวจิณณ์พัชญ์ชา กนกรัตนาธรรม (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง

9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นางสาววรรณลิสา นรารัตน์ (นักศึกษา)
94.33 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวนิลนา จันทร์ทอง (นักศึกษา)
90.33 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นางสาวชลธิชา อุทธิยา (นักศึกษา)
88.67 เหรียญเงิน

9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวเพ็ญนภา ต๊ะแดง (นักศึกษา)
97.6 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นางสาวอุไรรัตน์ วิเชียรรัตน์ (นักศึกษา)
นางสาวปัณฑิตา อุษาสุรศรี (นักศึกษา)
94.4 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายทิวากรณ์ ทองเนตร์ (นักศึกษา)
93.6 เหรียญทอง

9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวกัลยรัตน์ สิงห์ทอง (นักศึกษา)
85.33 เหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นางสาวพัชรี ทองแจ่ม (นักศึกษา)
84.33 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวสิริภัสรา บางพุก (นักศึกษา)
84 เหรียญเงิน

9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง นางสาววัชราภรณ์ วงค์จันทร์ติ๊บ (นักศึกษา)
นางสาวจอมขวัญ แก้วก๋า (นักศึกษา)
90.33 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวพรนภา ภู่ประดับเพ็ชร (นักศึกษา)
นางสาวอาภัสรา แดงคำ (นักศึกษา)
90 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาววีรปรียา ภัทรเกียรติเจริญ (นักศึกษา)
นายธีรพัฒน์ เข็มทิศ (นักศึกษา)
88.67 เหรียญเงิน

9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายเชนทร์ วงค์ษา (นักศึกษา)
นางสาวอัคริยา เห้าอิ่ม (นักศึกษา)
93 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายอภิสิทธิ์ ผาทอง (นักศึกษา)
นางสาวภัทรวรินทร์ ยะการ (นักศึกษา)
90.5 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายณัฐวุฒิ คูหา (นักศึกษา)
นางสาวจิรัชญา เชยจันทร์ (นักศึกษา)
88 เหรียญเงิน

9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายอนุชา มงคลแก้ว (นักศึกษา)
95.67 เหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายณัฐชนน เณรพัด (นักศึกษา)
92 เหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายนพกร จอมแปง (นักศึกษา)
90.33 เหรียญทอง

9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายเกียรติศักดิ์ เสตพรรณ (นักศึกษา)
นายธนพล เมฆี (นักศึกษา)
นายเอกรินทร์ เมฆสี (นักศึกษา)
นายภูผา เอี่ยมสิริปรีดา (นักศึกษา)
นางสาวปวรรัตน์ มาแก้ว (นักศึกษา)
82.2 เหรียญเงิน
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายจามร เรือนแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวทุติยาภรณ์ นาคสวัสดิ์ (นักศึกษา)
นางสาวรมย์ธีรา วงกาวี (นักศึกษา)
นายณัฐวรรธน์ วัฒนศรีจาง (นักศึกษา)
81.6 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นางสาวมลฤดี อ่อนเมือง (นักศึกษา)
นายเมืองใส ตี่วิง (นักศึกษา)
นายกรวิชญ์ รอมใจ (นักศึกษา)
นายปีติพล แซ่ท้าว (นักศึกษา)
นายอนุภาพ เหมวรรธนบูรณ์ (นักศึกษา)
80.6 เหรียญเงิน

9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายจักริน นัยเนตรสุวรรณ (นักศึกษา)
นางสาวโศศิษฐา บ้านศิลา (นักศึกษา)
นายกลอนกวี แก้ววงค์ (นักศึกษา)
นางสาวนัชชา สมเสาร์ (นักศึกษา)
นายสุวิทย์ เทียนทอง (นักศึกษา)
87.4 เหรียญเงิน
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวสุนิพรรณ บางยิ้ม (นักศึกษา)
นายบัณฑิต หมื่นวิชา (นักศึกษา)
นางสาวนารากุล แสงศักดิ์ (นักศึกษา)
นายภานุเดช บุญแทน (นักศึกษา)
84.2 เหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นายวชิระ จันทร์หอม (นักศึกษา)
นายสิทธิโชค นามยศ (นักศึกษา)
นายศักรินทร์ นุ้ยตูม (นักศึกษา)
นายเมธาสิทธิ์ จัตรด้วง (นักศึกษา)
81 เหรียญเงิน

9.1.25. การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย HONDA ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล

9.1.26. การประกวดดนตรีพื้นเมือง พิณ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.27. การประกวดดนตรีพื้นเมือง แคน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.28. การประกวดดนตรีพื้นเมือง โหวด ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.29. การประกวดดนตรีพื้นเมือง โปงลาง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท เดี่ยว

9.1.30. การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย HONDA หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล

10. การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
10.1.1. การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม

10.1.2. การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม

10.1.3. การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม

10.1.4. การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม

10.1.5. การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม

10.1.6. การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม

11. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
11.1 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
11.1.1. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ระดับ ไม่ระบุ ประเภท ไม่ระบุ
โดย วิทยาลัยเทคนิคเทิง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ

--หมดรายการ--