รายงานผลการแข่งขันรายทักษะ
ระดับภาค
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายชิตนันท์ ยุทธศิลป์ (นักศึกษา)
นายพัทธนันท์ มอญเปีย (นักศึกษา)
นายปัญณวิชช์ ศรีนรา (นักศึกษา)
นายปริญญา ม่วงบ้านยาง (ครูผู้ควบคุม) 0881604834
73.61 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสารภี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายชนะเลิศ วาจาสัจกุล (นักศึกษา)
นายไอริน มานักฆ้อง (นักศึกษา)
นายอนุชา สาน้ำอ่าง (นักศึกษา)
นายกฤษฎา แก้วพุ่ม (ครูผู้ควบคุม) 0639759757
93.346 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นายวิโรจน์ แซ่มัว (นักศึกษา)
นายพิชัย แซ่ท่อ (นักศึกษา)
นายสุธิกรณ์ ในใจ (นักศึกษา)
นายอัมรินทร์ ต๊ะวิโล (ครูผู้ควบคุม) 0925361474
80.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายรัชชานนท์ วงศ์เกียรติขจร (นักศึกษา)
นายศราวุฒิ ตานุกูล (นักศึกษา)
นายอัษฏาวุธ ฝั้นสืบ (นักศึกษา)
นายภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์ (ครูผู้ควบคุม) 0895594482
82.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นายภากรณ์ จินดาธรรม (นักศึกษา)
นายกวีวัฒน์ แซ่เล้า (นักศึกษา)
นายซิน แซ่โฟ่ง (นักศึกษา)
นายสว่าง ทองชื่น (ครูผู้ควบคุม) 0861171421
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.2.3. ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายสหรัฐ ทรัพย์เจริญกูล (นักศึกษา)
นายพัทธดนย์ พันธุ์อุดมศักดิ์ (นักศึกษา)
นายศุภเสกข์ ศิริพันธ์ (นักศึกษา)
นายโชติพงศ์ เตสุปะ (ครูผู้ควบคุม) 0806729126
80.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพลอง นายธนาวุฒิ วิ่งปัญญา (นักศึกษา)
นายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ (ครูผู้ควบคุม) 0610310172
79.02 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพลอง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นางสาวจุฑาธิบดิ์ ศรีเมือง (นักศึกษา)
นางสาวสุดารัตน์ ศรีภูมิ (นักศึกษา)
นายปฏิพล หวั่นใจ (ครูผู้ควบคุม) 0933157649
80.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายนพรัตน์ ปลื้มหทัยทิพย์ (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ มูลจันทรง (ครูผู้ควบคุม) 0644916995
86.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายธนพล อยู่สุข (นักศึกษา)
นายศรายุทธ บุญภิบาล (นักศึกษา)
นายจิณณวัตร สุทธิเดช (ครูผู้ควบคุม) 0867349976
82.85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายสิทธิชัย แสนอินต๊ะ (นักศึกษา)
นายชัยวัฒน์ หลวงคำฝั้น (ครูผู้ควบคุม) 080-260-6129
84.45 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายธาดาพงศ์ ท้าวชัย (นักศึกษา)
นายสงกรานต์ คำดา (ครูผู้ควบคุม) 0948344877
88.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายธันวา กรึมสูงเนิน (นักศึกษา)
นายอรรณนพ กันธิยะ (นักศึกษา)
นายสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ (ครูผู้ควบคุม) 0866448273
91.53 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายสุรชา แสงทองคำ (นักศึกษา)
นายรัชชานนท์ สืบนุกาญจน์ (นักศึกษา)
นายทีปกรณ์ จำปาเงิน (นักศึกษา)
นายนายชาญชัย วิเศษสุมน (ครูผู้ควบคุม) 0812834715
83.01 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายยุทธการณ์ มีฐานะ (นักศึกษา)
นายณัฐพงษ์ คำจู (นักศึกษา)
นายมานะ กันธิยะ (ครูผู้ควบคุม) 0818876221
95.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายเจษฎา ตุ่นทอง (นักศึกษา)
นายเสกสรรค์ คำปัน (นักศึกษา)
นายกัมพล มะโนกิจ (ครูผู้ควบคุม) 0835768573
80.11 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นายวันชัย พุฒเหมือน (นักศึกษา)
นายภัณเต ใจสิงห์ (นักศึกษา)
นายภานุวัฒน์ แสงโพธิ์ (ครูผู้ควบคุม) 0987751637
91.12 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายวรวิทย์ มนต์ศิริ (นักศึกษา)
นายธีรภัทร เดชอิ่ม (นักศึกษา)
นายวันชัย กอบกิจ (ครูผู้ควบคุม) 0823946022
90.28 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคตาก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายจีรวัฒน์ ทะวงษ์ (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ กันธะ (นักศึกษา)
นายจายหลง - (นักศึกษา)
นายสุพรรณ แก้วฝั้น (ครูผู้ควบคุม) 0818849347
99.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายอัสนี บัวจันทร์ (นักศึกษา)
นายญาณวุฒิ คำแก้ว (นักศึกษา)
นายวิทยา สุภาอินทร์ (ครูผู้ควบคุม) 0871877799
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายสุบรรณ แซ่โซ้ง (นักศึกษา)
นายนิธิกร เขียนนอก (นักศึกษา)
นายณัฐนนท์ นวลตา (นักศึกษา)
นายสุรพงศ์ วัฒนกีบุตร (ครูผู้ควบคุม) 0899999830
97.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายณัฏฐพล อินตาคำ (นักศึกษา)
นายพัสกร ภู่สร (นักศึกษา)
นายจักรชัย ปิงเมือง (ครูผู้ควบคุม) 0867311572
98.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายเทวฤทธิ์ แก้วใหม่ (นักศึกษา)
นายศิรสิทธิ์ ตันติยาภิรักษ์ (นักศึกษา)
นายวิษณุ สิงคะราช (ครูผู้ควบคุม) 0873570349
92.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายวายุภักดิ์ มากสุข (นักศึกษา)
นายจิรวัฒน์ ไชยสลี (นักศึกษา)
นายเชียงชัย แปงณีวงค์ (ครูผู้ควบคุม) 0613249416
95.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายประกายวิทย์ เครือศรี (นักศึกษา)
นายรัชชานนท์ ธนาคุณ (นักศึกษา)
นางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ์ (ครูผู้ควบคุม) 0614495161
88.52 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายปิยะพงศ์ วงศ์ปัน (นักศึกษา)
นายพสิษฐ์ ชื่องาม (นักศึกษา)
นายวิทวัส เปี้ยปลูก (ครูผู้ควบคุม) 0945569994
94.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายทักษพงศ์ ใจยา (นักศึกษา)
นายธีรเมธ ปักโคทานัง (นักศึกษา)
นายณรงค์ บรรณเลิศ (ครูผู้ควบคุม) 0891814588
89.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายณรงค์ฤทธิ์ ขจีจิตร (นักศึกษา)
นายคมสัน ทวีภัทรนัย (นักศึกษา)
นายกฤษณะ มีสุข (ครูผู้ควบคุม) 0894341918
95.01 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคตาก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายอภิศรณ์ เจตน์พรพรหม (นักศึกษา)
นายวัฒนา ผาใต้ (นักศึกษา)
นายภูมิศิริ ณ น่าน (ครูผู้ควบคุม) 0617806264
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายธนกฤต อรรถนุสรณ์ (นักศึกษา)
นายณรงค์เดช ใจปิง (นักศึกษา)
นายกิตติพงษ์ กุลเทพรม (ครูผู้ควบคุม) 0895535936
92.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายกฤษฎา ธรรมเมืองมูล (นักศึกษา)
นายภัตรชวิน คำปา (นักศึกษา)
นายวรินทร สมควร (นักศึกษา)
นายวันเฉลิม มั่นเหมาะ (ครูผู้ควบคุม) 0997825455
94.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายนราวิชญ์ กวางสบาย (นักศึกษา)
นางสาววิลาวัลย์ ต่ายวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวสุจิรา ทองคำ (นักศึกษา)
นายเอื้ออังกูร แซ่หาญ (นักศึกษา)
นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย (ครูผู้ควบคุม) 0622960849
นายอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน (ครูผู้ควบคุม) 0946361544
86.59 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
1.18.1. ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายจารุกิตติ์ ปวงจันทร์ (นักศึกษา)
นายภานุ ทาปา (นักศึกษา)
นายอภิสิทธิ์ วิไล (นักศึกษา)
นายสถิตพงษ์ จิตรัตน์ (นักศึกษา)
นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ (ครูผู้ควบคุม) 0842615411
92.11 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายณกรณ์ ชำนาญปกรณ์ (นักศึกษา)
นายอิธิชาติ บัวหลาด (นักศึกษา)
นายสหภาพ ใจจูน (นักศึกษา)
นายพีรพัฒน์ เหลี่ยมไทย (นักศึกษา)
นายชูเกียรติ สะปู (ครูผู้ควบคุม) 0801243822
98.13 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
1.19.1. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นางสาวศุภารนันท์ ธิติรัตนวรกุล (นักศึกษา)
นางสาวพิชชาภา สมบัติ (นักศึกษา)
นางสาวจิรชยา นาปรัง (นักศึกษา)
นางสาวสโรชินี โยธกุลสิริ (นักศึกษา)
นายกิติกร แสนย่าง (ครูผู้ควบคุม) 0800697473
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายนันทวัฒน์ อ่อนวัน (นักศึกษา)
นายยุทธพงษ์ มอญชื่น (นักศึกษา)
นายณัฐพงษ์ ไฝสำริด (นักศึกษา)
นางสาวปิยะดา ศรีนวนอ้าย (นักศึกษา)
นายวชิระ วงศ์อารินทร์ (ครูผู้ควบคุม) 0661249449
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายศุภสัณห์ แสนคำลือ (นักศึกษา)
นายกานต์รวี ใจสอน (นักศึกษา)
นายศุกลวัฒน์ กันทะวงค์ (นักศึกษา)
นายจรินทร์ ตานี (ครูผู้ควบคุม) 0987630504
91.08 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายสุกฤต ฤทธิ์เต็ม (นักศึกษา)
นายกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์ (ครูผู้ควบคุม) 0821848485
87.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวปภาวรินท์ กันลา (นักศึกษา)
นางสาวกิ่งกาญจน์ เชื้อเสือ (นักศึกษา)
นางสาวทัณฑิกา อินต๊ะขัด (นักศึกษา)
นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ (ครูผู้ควบคุม) 0643366688
95.64 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวอภิชญา น้อยอินทร์ (นักศึกษา)
นายกฤษณะ รุ่งบาง (นักศึกษา)
นางสาวกฤษณา เครือวรรณ์ (ครูผู้ควบคุม) 0643079702
86.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวทิพย์วรรณ ทรัพย์คงทน (นักศึกษา)
นางอัญจนา โพธิ์อยู่ (ครูผู้ควบคุม) 0624563662
89.68 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวภาวิณี จันทร์หอม (นักศึกษา)
นางสาวอุษณีย์ เกษร (ครูผู้ควบคุม) 0825149569
80.91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวพรทิพย์ นามแก้ว (นักศึกษา)
นายอนุวัต ราชสมบัติ (ครูผู้ควบคุม) 0868969210
96.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.3 สาขาวิชาการตลาด
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวชมพูนุช เรืองธารา (นักศึกษา)
นางสาวธิรัชฎาพร ทรัพย์ทวี (นักศึกษา)
นางสาวเบญจรัตน์ ปุญญกานนท์ (นักศึกษา)
นางสาวกนกวรรณ วงศ์สุวรรณ (นักศึกษา)
นางสาววราภรณ์ สิริพรรณมงคล (ครูผู้ควบคุม) 0863063478
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวนัชชา โห้ปุก (นักศึกษา)
นางสาวอลิสา ขันแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวสุนิสา กลิ่นหอม (นักศึกษา)
นางสาวมนัสนันท์ ป๊อกคำอู๋ (นักศึกษา)
นายเรืองฤทธิ์ นภาคณากร (ครูผู้ควบคุม) 0866336160
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวสุภาพรรณ จันทร์เพ็ญ (นักศึกษา)
นางสาวบัณฑิตา เฟื่อนไหล (นักศึกษา)
นางสาวธนาภรณ์ รุ่มรวย (นักศึกษา)
นางสาววิธวดี อิ่นฝั้น (นักศึกษา)
นายนันทนัช พึ่งขำ (นักศึกษา)
นายระพีพงษ์ กาคำ (นักศึกษา)
นายทวิทย์ บัวทอง (ครูผู้ควบคุม) 0981978784
95.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวฐานิดา ศรฤทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาวภาณุมาศ เก่งการทำ (นักศึกษา)
นางสาวสุภาวดี เงินเรียน (นักศึกษา)
นางสาวเพ็ญนภา หวาเกตุ (ครูผู้ควบคุม) 0909728578
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคปัว
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาววาสนา ปักสีระเก (นักศึกษา)
นายปัณณวัฒน์ กาแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวคัมภูวิกา ตะริยะ (ครูผู้ควบคุม) 0917594136
90.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวฐนิชา สวนวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวกาญจนา สายเม้า (นักศึกษา)
นางสาวพิมลัดดา สุริยศ (นักศึกษา)
นายศราวุฒิ แช่มช้อย (ครูผู้ควบคุม) 0899978258
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายฐิติโชติ ขันทอง (นักศึกษา)
นางสาวธัญชนก คงคาสวรรค์ (นักศึกษา)
นางสาวนิศากร สีหาทา (นักศึกษา)
นายอันโทเนียส ต๊าดบาคช (นักศึกษา)
นายพงศ์ธนากร ประกอบนา (ครูผู้ควบคุม) 0956094452
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นางสาวภานุวรรณ สว่างเมฆ (นักศึกษา)
นางสาวกานติมา อินมี (นักศึกษา)
นางสาวพิมพ์ลภัส นันทเตชสีสกุล (นักศึกษา)
นางสาวขวัญจิรา สมพงษ์ (นักศึกษา)
นางสาวพิมสุดา เสมาแก้ว (นักศึกษา)
นางสาววนิดา ชาลีสมบัติ (ครูผู้ควบคุม) 0823045614
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4. ประเภทวิชาคหกรรม
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวคำเดือนเด่น - (นักศึกษา)
นายกิตติภพ บงกชผ่องอำไพ (นักศึกษา)
นายแมน ลุงจันต๊ะ (นักศึกษา)
นางสาวประภาวดี - (นักศึกษา)
นายอำพล ศรีเมือง (ครูผู้ควบคุม) 0841275071
88.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวสุกัญญา ขันด้วง (นักศึกษา)
นางสาวปนัดดา เผอเมี๊ยะ (นักศึกษา)
นางสาวแพรพรรณ บุญตั้ง (นักศึกษา)
นางสาวอัชรีญา แปแจ่กุ (นักศึกษา)
นางสาวรัศมี ตาหลวง (ครูผู้ควบคุม) 0857064320
92.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ภาชนะใบตอง และแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายสิทธิพงค์ จิ่งมาดา (นักศึกษา)
นางสาวสุภาภรณ์ สินจ้าง (นักศึกษา)
นางสาวพีรดา แลเชอะ (นักศึกษา)
นางสาวนิดา วุ่ยแม (นักศึกษา)
นางสาวพลอย ไทยใหญ่ (นักศึกษา)
นายอรรถพล ปิยะลังกา (ครูผู้ควบคุม) 0823893687
96.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.2.2. ทักษะการประดิษฐ์กระเช้าของขวัญเทศกาลสงกรานต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายวรากร ไพรวัลย์ (นักศึกษา)
นางสาวชฏาภรณ์ อุ่นแทน (นักศึกษา)
นางสาวพิมลภัส สุขแย้ม (นักศึกษา)
นายนฤกานต์ ทิพตัน (นักศึกษา)
นางสาวอุบลวรรณ สมุทรคีรี (ครูผู้ควบคุม) 0810469048
97.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายธีระเทพ อังวะ (นักศึกษา)
นางสาววริษา ขำรอด (นักศึกษา)
นายอัครวินท์ มะลิวงษ์ (นักศึกษา)
นายศภากร จันทะคุณ (นักศึกษา)
นางสาวรัตนา อุ่นวัน (ครูผู้ควบคุม) 0873184451
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวธนัญญา เดชอุปการ (นักศึกษา)
นายปิยอนันต์ กวางร้อง (นักศึกษา)
นางสาวจันทรมณี พลแหลม (นักศึกษา)
นายกิตติพล บุญคง (นักศึกษา)
นางสาวสายชล มงคล (ครูผู้ควบคุม) 0841698260
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.1.1. ทักษะวิดีโอคอนเทนต์ สื่อโฆษณาสินค้าสร้างสรรค์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายพลทิวรรณ จันทรเดช (นักศึกษา)
นายธนภัทร ทยานรัมย์ (นักศึกษา)
นางสาวสุพิชญา หมื่นอาจ (นักศึกษา)
นางสาวสุธาวัลย์ พีระพาณิชย์ (ครูผู้ควบคุม) 0839942594
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.1.2. ทักษะการออกแบบอัตลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา (CI Design Branding) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวจิตรสินี ทาบุญ (นักศึกษา)
นายปุญธกฤษฎิ์ โสมนัส (นักศึกษา)
นางวิยาดา ชนาธินาถพงศ์ (ครูผู้ควบคุม) 0619453532
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5.2.1. ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายณัฐชานนท์ ศรียา (นักศึกษา)
นายประดิพัฒน์ วิสาปา (ครูผู้ควบคุม) 0910416889
95.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.2.2. ทักษะการวาดภาพคนเหมือนผู้หญิง (Portrait) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวจีดาพร ผาติอมรกิจ (นักศึกษา)
นายเอกพล ไชยพรหม (ครูผู้ควบคุม) 0841774756
90.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.2.3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวรินลณี แซ่ลี (นักศึกษา)
นายปฏิพัทธิ์ จันเดช (นักศึกษา)
นางสาวชญาภา รักษ์อารยะธรรม (นักศึกษา)
นางสาวปวีณา พุ่มไม้ (ครูผู้ควบคุม) 0616541681
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.3.1. ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ หัวข้อ การออกแบบโปสเตอร์ส่งเสริม อนุรักษ์ การสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผ้าไทย ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวพิกุลทอง บุรี (นักศึกษา)
นางสาวจารุวรรณ กัณหะสุต (ครูผู้ควบคุม) 0973924145
85.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.3.2. ทักษะชุดการออกแบบเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผ้าไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายชิษณุชา ตันมา (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ วันดี (นักศึกษา)
นางสาวจินตนา ปาโผ (นักศึกษา)
นายพงศภัค นาพรม (นักศึกษา)
นายเอกกวี อักษรสุวรรณ (นักศึกษา)
นางสาววชิราภรณ์ รัศมี (ครูผู้ควบคุม) 0957919149
86.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายพรพิชิต สุพรหม (นักศึกษา)
นางสาวอักษรารักษ์ พงศาวลี (ครูผู้ควบคุม) 0616235996
85.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวกาญจนา ไอ่แสน (นักศึกษา)
นายประดิษฐ์ คงตุ่น (ครูผู้ควบคุม) 0972524879
88.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายต้ำ เจริญปรีดานนท์ (นักศึกษา)
นางสาวศตนันทน์ ชุ่มหา (ครูผู้ควบคุม) 0834801752
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.2.1. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวชนิฐตา นึกไฉน (นักศึกษา)
นางสาวกมลพรรณ คำมี (ครูผู้ควบคุม) 0910250756
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวมณิสร อายี่กุ (นักศึกษา)
นายอาทิตย์ มงคลดี (ครูผู้ควบคุม) 0921452528
91.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า นายธีรศักดิ์ ดือดี (นักศึกษา)
นายภาณุเดช ไอไง (นักศึกษา)
นายสมรักษ์ เงินงาม (ครูผู้ควบคุม) 0803049728
95.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายปารเมศ ชูเชิดรัตนา (นักศึกษา)
นายนภัทร แสงวัง (นักศึกษา)
นายภาสกร ธรรมลังกา (ครูผู้ควบคุม) 0830500593
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นายธนชัญ อุ่ยประพัฒน์ (นักศึกษา)
นางสาวนภารัตน์ แสงสว่าง (ครูผู้ควบคุม) 0819712887
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล โดย วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย นางสาวฐิติภา ไทยเลื่อม
นายประหยัด ยอดยิ่ง
90.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายธวัชชัย แก้วยศ (นักศึกษา)
นายประสิทธิ์ ชนะแก้ว (ครูผู้ควบคุม) 0824010848
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นางสาวธัญญารัตน์ คุมพล (นักศึกษา)
นายรักษ์ ฤาชัย (นักศึกษา)
นางสาวอภิษฐา วิไลรัตน์ (นักศึกษา)
นางสาวชาลิณี ปิงบ้านเหล่า (ครูผู้ควบคุม) 0956878126​
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9. ประเภททักษะพื้นฐาน
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายศิรสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ (นักศึกษา)
นางสาวละออ เศษกลาง (ครูผู้ควบคุม) 0815339603
90.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวบุญรัตน์ พันธุ์พร (นักศึกษา)
นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ (ครูผู้ควบคุม) 0869300382
92.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา นายวิน ลุงคำ (นักศึกษา)
ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์ สมบัติใหม่ (ครูผู้ควบคุม) 0897559201
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวหทัยชนก ขำดี (นักศึกษา)
นายณัฐภูมิ จับคล้าย (ครูผู้ควบคุม) 0845957061
90.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายดนัย ลุงทร (นักศึกษา)
นายณัฐจักร์ ปันสุข (ครูผู้ควบคุม) 0971564552
91.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวสุภาพร เอกาบูรณ์ (นักศึกษา)
นางสาวจุฑาทิพย์ ฝั้นแบน (ครูผู้ควบคุม) 0873591892
91.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายนพรัตน์ ทองจันดา (นักศึกษา)
นายสิทธิไชย เลี่ยมสกุล (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ สายบุญเรือง (นักศึกษา)
นายปฏิพัทธิ์ ไกรกรุง (นักศึกษา)
นายคชาชาติ ศิริสุวรรณ์ (นักศึกษา)
นายพงษ์สิน เกิดคำ (ครูผู้ควบคุม) 0951692846
90.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา นายพงษ์พิสุทธิ์ เขื่อนแก้ว (นักศึกษา)
นายกัณฑ์กฤช แก้วอ่อน (นักศึกษา)
นายประพจน์ บัวแจ่ม (นักศึกษา)
นายเอกณัฐ พร้อมญาติ (นักศึกษา)
นายภูริพัฒน์ อินต๊ะ (นักศึกษา)
นายวิน ลุงคำ (นักศึกษา)
นายณัฐพงศ์ ไชยสาลี (นักศึกษา)
นายปภังกร รินทร์ทา (นักศึกษา)
นางสาวพรพิมล เลิศกุศล (นักศึกษา)
นางสาวอังคณา ปู่ทุน (นักศึกษา)
นายกชเมธ คำบุญมา (ครูผู้ควบคุม) 0932361623
92.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นางสาวกันยารัตน์ งามละม่อม (นักศึกษา)
นายนราธิป พึ่งเพี้ย (ครูผู้ควบคุม) 0878482889
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.10. การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นางสาวปาลิตา อาจสูงเนิน (นักศึกษา)
นางสาวเนตรนภา เข็มพิลา (ครูผู้ควบคุม) 0930961661
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.11. การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายภาคภูมิ วิเชียรกันทา (นักศึกษา)
นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม (ครูผู้ควบคุม) 0841778156
72.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา นางสาวแพรพลอย ลิขิตเอกราช (นักศึกษา)
นายอาทิตย์ สิทธิมูล (ครูผู้ควบคุม) 0811690931
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายสิรภพ มากมณี (นักศึกษา)
นายวรากร โชติสีนิล (ครูผู้ควบคุม) 0819737739
85.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายวรฤทธิ์ เมืองมา (นักศึกษา)
นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ (ครูผู้ควบคุม) 0639469652
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพปง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายสาริน ชาญเชี่ยว (นักศึกษา)
นายธนภัทร ปานคำ (ครูผู้ควบคุม) 0909672956
93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพฝาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย นางสาวฐิดาพร พร้อมสุข (นักศึกษา)
นางสาวยิหวา ยะวัง (ครูผู้ควบคุม) 0945720553
90.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นางสาวปนัทตา สุขชวลิต (นักศึกษา)
นางสาวนัชชา ชัยวงค์ (ครูผู้ควบคุม) 0987963314
93.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายอาทิตย์ เขียวสอาด (นักศึกษา)
นางสาวเกสรา เพ็ชรนาดี (ครูผู้ควบคุม) 0982753062
95.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายลีออน มอนตานาโร (นักศึกษา)
นางธิดารัตน์ ดีชู (ครูผู้ควบคุม) 0817565907
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเทิง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายโชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร (นักศึกษา)
นางสาวธิดารัตน์ การดี (นักศึกษา)
นายกัมปนาท คำอินบุตร (ครูผู้ควบคุม) 0935253649
96.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเทิง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายธนพลน์ กันทะฟู (นักศึกษา)
นางสาววทันยา หม่องเมธา (นักศึกษา)
นายชวกร อินทร์พรหม (ครูผู้ควบคุม) 0979595683
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายอรวรา มงคลแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวศุภกานต์ ส่งพันธ์นธีกูร (ครูผู้ควบคุม) 0931616147
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพฝาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายนครินทร์ จอมภา (นักศึกษา)
นายพงศธร เอื้องการ (นักศึกษา)
นายจิรภัทร จันทร์เทพ (นักศึกษา)
นายสิทธิชัย จิรอัศวแก้ว (นักศึกษา)
นางณัฏฐ์วรินท์ สมบูรณ์ (ครูผู้ควบคุม) 0979465964
นางวาสนา พรมทา (ครูผู้ควบคุม) 0951129658
นางสุภาภรณ์ พงษ์ยศ (ครูผู้ควบคุม) 0931327047
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายธนพนธ์ ใจปราง (นักศึกษา)
นายชานนท์ ต๊ะเขียว (นักศึกษา)
นายภัทรกร จันแปงเงิน (นักศึกษา)
นายชานน เยเบียงกู่ (นักศึกษา)
นายใส ยังใบ (นักศึกษา)
นางสาวชัญญาอิษธิมนต์ ปิงสุแสน (ครูผู้ควบคุม) 0921814319
88.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
10.1.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล โดย วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายชัยมงคล กองแก้ว
นายชัยลักษณ์ เส้นเศษ
98.61 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.1.2. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล โดย วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นางสาวพิชญาภา พลอาชา
นายชัยลักษณ์ เส้นเศษ
87.15 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

ลงชื่อ...................................................................................
(..................................................................)