รายงานผลการแข่งขันรายทักษะ
ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา ระดับ2566
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายกฤษนัย แสงศรีจันทร์ (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ ทะริน (นักศึกษา)
นายเกียรติชัย ทำของดี (ครูผู้ควบคุม)
82.73 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นายสรศักดิ์ สอนปู (นักศึกษา)
นายอัศวิน ใจคำ (นักศึกษา)
นายอรรถกร หมอเอ็ด (ครูผู้ควบคุม)
79.02 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายธนกฤต ลีเพชรรัตน์ (นักศึกษา)
นายพชรพล น้อยลี (นักศึกษา)
นายนิรัช ยิ่งตระการณ์ (นักศึกษา)
นายศรราม ศิริวัฒน์ (ครูผู้ควบคุม)
78.54 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสารภี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายพีรธัช เชื้อชัยนาท (นักศึกษา)
นายอจลวิชญ์ ชูแผ้ว (นักศึกษา)
นายฐิติวุฒิ เกิดสรรค์ (นักศึกษา)
นายทินกร ต๊ะแน่ว (ครูผู้ควบคุม)
89.172 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายอนุชา สาน้ำอ่าง (นักศึกษา)
นายไอริน มานักฆ้อง (นักศึกษา)
นายกฤษฎา แก้วพุ่ม (ครูผู้ควบคุม)
86.349 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายทรรศนัย คำใหญ่ (นักศึกษา)
นายปริญญา เรืองวงษ์ (นักศึกษา)
นายปรพล ตรีบุพชาติสกุล (นักศึกษา)
นายโอ เงินทอง (ครูผู้ควบคุม)
82.41 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นายดนุสรณ ์พรดิลกวณิชกุล (นักศึกษา)
นายธเนศ หม่อโป๊ะกู่ (นักศึกษา)
นายวีรพงศ์ มิตรนิรันดร์ (นักศึกษา)
นายอัมรินทร์ ต๊ะวิโล (ครูผู้ควบคุม)
82.54 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นายนิธีกรณ์ พรมมา (นักศึกษา)
นายสิงหา พรหมมี (นักศึกษา)
นายอนุสรณ์ ไสยรัตน์ (ครูผู้ควบคุม)
80.42 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นายอนุกูล โพธิ์ภิรมย์ (นักศึกษา)
นายเกรียงศักดิ์ พลานุสน (นักศึกษา)
นายกฤตพงศ์ ตาลเพชร (นักศึกษา)
นายสุชาติ วงษ์โพธิ์ (ครูผู้ควบคุม)
76.71 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายรัชชานนท์ วงศ์เกียรติขจร (นักศึกษา)
นายศราวุฒิ ตานุกูล (นักศึกษา)
นายณัฐกิตติ์ บุญสมปาน (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ วิธี (ครูผู้ควบคุม)
81.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายวุฒิชัย ยามงคล (นักศึกษา)
นายเหลี่ยม ยี่ใส (นักศึกษา)
นายริน ยาวิชัย (ครูผู้ควบคุม)
77.1 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายธัชชัย บำรุงชาติ (นักศึกษา)
นายปรเมศวร์ บุตรวงษ์ (นักศึกษา)
นายจักรภพ พลเสนา (นักศึกษา)
นายบัณฑิต สุ่มศรี (ครูผู้ควบคุม)
71.1 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นายวิศิษฎ์ โสพล (นักศึกษา)
นายอนุชาติ ยามี (นักศึกษา)
นายกรกช แซ่ซ้ง (นักศึกษา)
นายสุรศักดิ์ มูลยังกาย (ครูผู้ควบคุม)
84.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายรพีภัทร วงค์แสน (นักศึกษา)
นายอภิรักษ์ บุญยืน (นักศึกษา)
นายพชรพล ตนเตชะ (ครูผู้ควบคุม)
78.47 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายธนกฤต ทองเกิด (นักศึกษา)
นายสุชาติ ยิ่งยง (นักศึกษา)
นายภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์ (ครูผู้ควบคุม)
78.31 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายธนกร จั่นแพ (นักศึกษา)
นางสาวญาณิศา แก้วดวงผาง (นักศึกษา)
นางสาวรัมภา สุวรรณดี (นักศึกษา)
นางสาวอารยา ทรัพย์สมบัติ (นักศึกษา)
นายอาทิตย์ แก้วแดง (ครูผู้ควบคุม)
86.63 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายพัทธดนย์ พันธุ์อุดมศักดิ์ (นักศึกษา)
นายสหรัฐ ทรัพย์เจริญกูล (นักศึกษา)
นายภูวิน คารมศิลป์ (นักศึกษา)
นายวรุพงษ์ แก้วเมืองชัย (ครูผู้ควบคุม)
76.56 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายสมยศ ฝางคำ (นักศึกษา)
นายยุทธนา ยอดสุนทร (นักศึกษา)
นางสาวเบญจมาภรณ์ มั่งอ้น (ครูผู้ควบคุม)
74.25 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.4.1. ทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นายธนกร อินภูทร (นักศึกษา)
นายชำนาญ แซ่ย้า (นักศึกษา)
นายศรัณย์ มณีจินตนา (นักศึกษา)
นายชุติภัทร มาทา (นักศึกษา)
นายเกศฎา ธรรมสอน (นักศึกษา)
นายประสิทธิ์ เเซ่ย่าง (นักศึกษา)
นายสมหวัง กวินวนาลัย (นักศึกษา)
นายสมพงษ์ ดีอินทร์ (นักศึกษา)
นายชูวิทย์ เเซ่ย่าง (นักศึกษา)
นางสาวณัฐณิชา เข็มทอง (นักศึกษา)
นางสาวกิตญาดา เเก้วบุญเรือง (นักศึกษา)
นายประดิษฐ์ วงค์บุตร (นักศึกษา)
นายจรูญ จันทร์ทา (นักศึกษา)
นายกมลวัฒน์ ชาญชล (นักศึกษา)
นายเฉลิมฤทธิ์ กล้าทำ (ครูผู้ควบคุม)
นายสุทธิพงศ์ ป่งแก้ว (ครูผู้ควบคุม)
นายกฤตมงคล สุยะเอ้ย (ครูผู้ควบคุม)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายหลาว ลุงตอ (นักศึกษา)
นายธนพล สุขแก่นจันทร์ (ครูผู้ควบคุม)
73.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายพุทธิพงษ์ ทองอู (นักศึกษา)
นายวัชรพล ต๊ะวงค์ (ครูผู้ควบคุม)
65.27 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
3 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นายจักรภัทร นารีรักษ์ (นักศึกษา)
นายวรวิทย์ ไววิทยานนท์ (ครูผู้ควบคุม)
62.36 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง
1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพลอง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายสมิทธิ์ เที่ยงตรง (นักศึกษา)
นายสุรพัศ ณรงค์มี (นักศึกษา)
นายกิตติภพ ไชยกูล (นักศึกษา)
นางสุภาพร สุทธิเดช (ครูผู้ควบคุม)
96.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายณัฐวุฒิ สอนทุ่ง (นักศึกษา)
นายธีรเดช ชินพงศ์ (นักศึกษา)
นายนฤเบศ แก้วเสน (ครูผู้ควบคุม)
80.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายปริญญา โพธิ์ศรี (นักศึกษา)
นายชัยรัตน์ มูลสา (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ มูลจันทรง (ครูผู้ควบคุม)
74.3 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายดนัยวิทย์ สุกันทะ (นักศึกษา)
นายสุภาพ ศิริโภคกวิน (ครูผู้ควบคุม)
86.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายถิรยุทธ นิ่มคำ (นักศึกษา)
นายรุ่งฤทธิ์ บุตรดา (ครูผู้ควบคุม)
83.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายธนภัทร มอนอิน (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ สอนไผ่ (ครูผู้ควบคุม)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายวรากรณ์ ทองลอย (นักศึกษา)
นายอนิรุจ บูชาบุญ (นักศึกษา)
นายบวรกิตต์ พลหล้า (นักศึกษา)
นางสาวณัฐมน อินทร์แม้น (ครูผู้ควบคุม)
83.45 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายศรายุทธ บุญภิบาล (นักศึกษา)
นายกวิน รักณรงค์ (นักศึกษา)
นายรติ มังกรทอง (นักศึกษา)
นายจิณณวัตร สุทธิเดช (ครูผู้ควบคุม)
81.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพลอง นายวรโชติ ค้าไม้ (นักศึกษา)
นายธัชพงศ์ กาคำ (นักศึกษา)
นายปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ (ครูผู้ควบคุม)
74.85 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายสิทธิชัย แสนอินต๊ะ (นักศึกษา)
นายวันเฉลิม ธิชาญ (ครูผู้ควบคุม)
94.72 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายนาคินทร์ นาคนาคา (นักศึกษา)
นายสันติสุข เวทย์วิหารธรรม (ครูผู้ควบคุม)
78.28 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายนพรัตน์ ปลื้มหทัยทิพย์ (นักศึกษา)
นายสรวิศ สุกกล่ำ (ครูผู้ควบคุม)
78.06 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายธนาวุฒิ อินทร์ไทย (นักศึกษา)
นายศักดิ์ดา นิ่มสำอาง (ครูผู้ควบคุม)
81.21 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายนันทวัฒน์ ทองแย้ม (นักศึกษา)
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐนนท์ จาดคำ (ครูผู้ควบคุม)
75.35 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายพันธกานต์ มาพะเนา (นักศึกษา)
นายสงกรานต์ คำดา (ครูผู้ควบคุม)
74.09 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร นายกัณนพัฒน์ จันทร์อินทร์ (นักศึกษา)
นายชุติพนธ์ ทรัพย์มา (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ ยิ้มเกิด (นักศึกษา)
นายรังสรรค์ อิ่มอยู่ (ครูผู้ควบคุม)
96.15 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายอรรณนพ กันธิยะ (นักศึกษา)
นายณัฐพล สีเผือก (นักศึกษา)
นายสรศักดิ์ ศิริ (ครูผู้ควบคุม)
95.65 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นายวรชัย ชอเพีย (นักศึกษา)
นายภูริ เงินสุขใจ (นักศึกษา)
นายพัตรพงษ์ วงค์แปง (ครูผู้ควบคุม)
95.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวอรุณี ไชยวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวดลลชา อุดอ้าย (นักศึกษา)
นายจักริน เขื่อนขันธ์ (นักศึกษา)
นายสิทธิเดช ครุฑสี (ครูผู้ควบคุม)
83.9 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายปิยะ เล็กกระโทก (นักศึกษา)
นายรณกฤต โปรธาตุ (นักศึกษา)
นางสาวจารุพรรณ ทับผา (ครูผู้ควบคุม)
83.65 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายเกียรติศักดิ์ แสงศิริ (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ คงยิ้ม (นักศึกษา)
นายดนุพัฒน์ ขวัญทอง (นักศึกษา)
นายชาญชัย วิเศษสุมน (ครูผู้ควบคุม)
83.35 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตาก นายณัฐพงษ์ คำจู (นักศึกษา)
นายยุทธการณ์ มีฐานะ (นักศึกษา)
นายมานะ กันธิยะ (ครูผู้ควบคุม)
95.82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายวีรพงษ์ ใจสุกใส (นักศึกษา)
นายศุภกิตติ์ มากวงษ์ (นักศึกษา)
นายพิชิตชัย จันทร์คีรี (ครูผู้ควบคุม)
84.92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายระพีพัฒน์ เกตุอ่อน (นักศึกษา)
นายเดชา แดงดี (นักศึกษา)
นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรล้อมทอง (ครูผู้ควบคุม)
83.52 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายเพชรรัตน์ ศรีสว่างแสง (นักศึกษา)
นายธีรภัทร จันทร์ทอง (นักศึกษา)
นายพงศกร เมฆขุนทด (ครูผู้ควบคุม)
84.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายพิทักษ์ ฮวบนวม (นักศึกษา)
นายอนุวัฒน์ คำภาอึ่ง (นักศึกษา)
นางสาวรุจิรา คำลือ (ครูผู้ควบคุม)
80.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายสุรชา แสงทองคำ (นักศึกษา)
นายรัชชานนท์ สืบนุกาญจน์ (นักศึกษา)
นายพีรพัฒน์ เขาแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวกุสิมา เกล็บจุ (ครูผู้ควบคุม)
78.95 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายธีรภัทร เดชอิ่ม (นักศึกษา)
นายธรรมศักดิ์ อิ่นคำ (นักศึกษา)
นายธวัชชัย ชาวเขา (นักศึกษา)
นายธวัชชัย คงนวล (ครูผู้ควบคุม)
97.94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายเอื้ออังกูร รัตนดอนดี (นักศึกษา)
นายภิวัฒิ ขนทอง (นักศึกษา)
นายจิราเจตน์ คำเสาร์ (นักศึกษา)
นายอำนาจ รัตนดอนดี (ครูผู้ควบคุม)
95.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นายนัทธพงศ์ โสฬส (นักศึกษา)
นายสหกิจ วณิชชากรพุฒิ (นักศึกษา)
นายพยุงศักดิ์ วิลานันท์ (ครูผู้ควบคุม)
93.68 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายวรวิทย์ มนต์ศิริ (นักศึกษา)
นายรุ่งโรจน์ สีดามา (นักศึกษา)
นายชวกร ชื่นจิตร (ครูผู้ควบคุม)
93.79 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายธนวัฒน์ ขันธวุธ (นักศึกษา)
นายศักดิ์ดา เลิกงาม (ครูผู้ควบคุม)
91.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายนฤภัททร์ ไชยสลี (นักศึกษา)
นายณภัทรพล สมบูรณ์ชัย (นักศึกษา)
นายพีรพล สุวรรณ (ครูผู้ควบคุม)
89.58 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคตาก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายภาณุวิชญ์ ตุ้ยดา (นักศึกษา)
นายธิติกานต์ ทนันชัย (นักศึกษา)
นายณัฐชานนท์ หนูพร (นักศึกษา)
นายจักรพงษ์ จันทร์ฝาย (ครูผู้ควบคุม)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายพีรพัฒน์ แจ่มสว่าง (นักศึกษา)
นายนันทวัฒน์ ผังดี (นักศึกษา)
นายปราโมทย์ ประทุมโพธิ์ (ครูผู้ควบคุม)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายธรรมรัตน์ อุตตะมะ (นักศึกษา)
นายชนิตกานต์ สุวรรณจักร์ (นักศึกษา)
นายปรัชญา วัฒนกิจไกรศรี (นักศึกษา)
นายขจรศักดิ์ เสนาสังข์ (ครูผู้ควบคุม)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายพรชัย ผลงาม (นักศึกษา)
นายพชร อุตรพงศ์ (นักศึกษา)
นายธีธัช โสภารัตน์ (นักศึกษา)
นายสรวิชญ์ อุ่นทองมา (ครูผู้ควบคุม)
86.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายอัสนี บัวจันทร์ (นักศึกษา)
นายญาณวุฒิ คำแก้ว (นักศึกษา)
นายวิทยา สุภาอินทร์ (ครูผู้ควบคุม)
80.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายพลวรรษ อุโมงค์ (นักศึกษา)
นายธนภูมิ วรรณรัก (นักศึกษา)
นายวชิรศักดิ์ กาบุญก้ำ (นักศึกษา)
นายวชิรวิทย์ แสงสุรินทร์ (ครูผู้ควบคุม)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายนิธิกร เขียนนอก (นักศึกษา)
นายสุบรรณ แซ่โซ้ง (นักศึกษา)
นายณัฐนนท์ นวลตา (นักศึกษา)
นายสุรพงศ์ วัฒนกีบุตร (ครูผู้ควบคุม)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นายจารุวัตร สุวาท (นักศึกษา)
นายคงศักดิ์ เทียมมล (นักศึกษา)
นายกิตตินันท์ สิทธิสาริกิจ (นักศึกษา)
นายนเรศ หมวกทองคำ (ครูผู้ควบคุม)
91.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายธนโชติ เมฆดำรงศรี (นักศึกษา)
นายกฤษติน ดินแดง (นักศึกษา)
นายอธิวัฒน์ ผลพุฒ (นักศึกษา)
นางพรพรรณ อ่อนเอม (ครูผู้ควบคุม)
90.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายมนต์ณัฐ กาญจนรัชต์ (นักศึกษา)
นายพงศกร ทองดี (นักศึกษา)
นายนฤตย์ กั้วสิทธิ์ (ครูผู้ควบคุม)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นายขวัญชัย พงษ์เกษตรการ (นักศึกษา)
นายจิรายุ กงถัน (นักศึกษา)
นายฐานันดร กงไกร (ครูผู้ควบคุม)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายอนุภัทร พึ่งสังวาลย์ (นักศึกษา)
นายนิรวิทธ์ เหลืองประเสริฐ (นักศึกษา)
นายผดุง ขวัญอ้นอินทร์ (ครูผู้ควบคุม)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายเทวฤทธิ์ แก้วใหม่ (นักศึกษา)
นายศิรสิทธิ์ ตันติยาภิรักษ์ (นักศึกษา)
นายธีระพงศ์ มหาวรรณ์ (ครูผู้ควบคุม)
94.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายนดล เอี่ยมพร (นักศึกษา)
นายธนภัทร มณีศรี (นักศึกษา)
นายกรุงไกร ปิงยศ (ครูผู้ควบคุม)
93.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นายฐิติศักดิ์ สุราฤทธิ์ (นักศึกษา)
นายปาราเมศ แก้ววิเชียร (นักศึกษา)
นางสาวปภาวี สว่างจิตร์ (นักศึกษา)
นางสาวสุทิน นกพุ่ม (ครูผู้ควบคุม)
81.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายสิวะภาคย์ วิระปิง (นักศึกษา)
นายภูเบศวร์ มาเสม (นักศึกษา)
นายนฤตย์ กั้วสิทธิ์ (ครูผู้ควบคุม)
93.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายณัฐกิตติ์ ก้อนเครือ (นักศึกษา)
นางสาวสิริฤทัย ชูภู่ (นักศึกษา)
นางสาวกิ่งดาว อยู่สมบูรณ์ (ครูผู้ควบคุม)
92.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายชนกันต์ นาเคนทร์ (นักศึกษา)
นายปริญญา เขียวละออ (นักศึกษา)
นายบัณฑิต เหลืองประเสริฐ (ครูผู้ควบคุม)
91.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นางสาวมธุนิดา มโนสุวรรณ (นักศึกษา)
นายญาณากร ยะกาวิน (นักศึกษา)
นางสาวณัฐวรรณ ขวัญทองยิ้ม (ครูผู้ควบคุม)
87.78 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นายติณณภพ ใจยอด (นักศึกษา)
นายธัญพิสิษฐ์ ทองพรม (นักศึกษา)
ว่าที่ร้อยตรีพงศกร อินทรีย์ (ครูผู้ควบคุม)
84.94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายปรเมศร์ หาวารีย์ (นักศึกษา)
นายอานนท์ ใยแก่นจันทร์ (นักศึกษา)
นายชานน ผมทำ (นักศึกษา)
นางสาวนลินญา พลายด้วง (ครูผู้ควบคุม)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายประกายวิทย์ เครือศรี (นักศึกษา)
นายรัชชานนท์ ธนาคุณ (นักศึกษา)
นายวิทวัส เปี้ยปลูก (ครูผู้ควบคุม)
99.38 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายธนพล ชูศรี (นักศึกษา)
นายฐิติ จำปา (นักศึกษา)
นายพิพัฒน์ ชุมแสง (ครูผู้ควบคุม)
98.69 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายธนเทพ มีสวัสดิ์ (นักศึกษา)
นายบุญลักษณ์ อุ่นขจี (นักศึกษา)
นายจีรศักดิ์ ศรีอำไพ (นักศึกษา)
ว่าที่ร้อยตรีวิษณุกร จักร์คร่อง (ครูผู้ควบคุม)
88.69 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคตาก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายทักษพงศ์ ใจยา (นักศึกษา)
นายธีรเมธ ปักโคทานัง (นักศึกษา)
นายณรงค์ บรรณเลิศ (ครูผู้ควบคุม)
96.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายพลกฤต เนียรพาล (นักศึกษา)
นายสิริโชค ระหุ่ง (นักศึกษา)
นายชัยพัฒน์ ปานศรี (นักศึกษา)
นายนพพร ไกรรักษ์ (ครูผู้ควบคุม)
87.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นางสาวธัญยธรณ์ จ๋อยคล้าย (นักศึกษา)
นางสาวคณิศร แสนรัตน์ (นักศึกษา)
นายมานะชัย ทีกว้าง (ครูผู้ควบคุม)
70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายฉัตรนรินทร บุญแสง (นักศึกษา)
นายนนทพันธ์ อินทวงศ์ (นักศึกษา)
นายกิตติพัทธ์ ชัยชมภู (นักศึกษา)
นายกฤษณะ มีสุข (ครูผู้ควบคุม)
95.13 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายธนกฤต สมบูรณ์ (นักศึกษา)
นายธนพล ยิ่งเลิศ (นักศึกษา)
นายธนรัฐ อินต๊ะสาร (ครูผู้ควบคุม)
84.34 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายกันต​ศานต์ ศรี​ส​ำ​อา​งค์ (นักศึกษา)
นายภาณุวัฒน์ อาสานอก (นักศึกษา)
นายวรรษพล หมวกแก้ว (ครูผู้ควบคุม)
80.55 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายรพีภัทร ธุระยศ (นักศึกษา)
นายพชรพล สุธรรม (นักศึกษา)
นายพิทวัส สีต๊ะสาร (นักศึกษา)
นางสาวชุนัญดา คล้ายทอง (ครูผู้ควบคุม)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายนวดล ดีสี (นักศึกษา)
นายนฤเบศ ทิพย์พรม (นักศึกษา)
นายนัทฐพงศ์ บัวมา (นักศึกษา)
นายวริศ สุขเกษม (ครูผู้ควบคุม)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายจักรภัทร วงค์พิบูลย์ (นักศึกษา)
นายเจเจ ไม่ปรากฏสกุล (นักศึกษา)
นางสาวพวงผกา เมถิน (ครูผู้ควบคุม)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายธนกฤต อรรถนุสรณ์ (นักศึกษา)
นายณรงค์เดช ใจปิง (นักศึกษา)
นายสุทร์ธิชัย คนสูง (ครูผู้ควบคุม)
97.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายไกรวิชญ์ สมบุญ (นักศึกษา)
นายบัณฑิต พรมยา (นักศึกษา)
นายวงศธร พุทธา (ครูผู้ควบคุม)
94.77 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายธนพัฒน์ ต่ายทอง (นักศึกษา)
นายปรัชญา ชารี (นักศึกษา)
นายอัครพล เพ็ชรนิล (นักศึกษา)
นายภาณุพล อุปถัมภ์ (ครูผู้ควบคุม)
93.73 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายปารเมศ เสาหงษ์ (นักศึกษา)
นายชัชชาญ เชิดชูไทย (นักศึกษา)
นายรัฐภูมิ พิลึก (นักศึกษา)
นายฉันทัช หาสุข (นักศึกษา)
นายพินิจพงษ์ ชาติพันธ์ (ครูผู้ควบคุม)
92.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายชนกานต์ ดีสท้าน (นักศึกษา)
นายธนภูมิ พูลสม (นักศึกษา)
นายศักดิ์ชาย กันหา (นักศึกษา)
นางสาวปาริฉัตร ชาวม่วงขวัญ (ครูผู้ควบคุม)
91.37 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายนลธวัช เวฬุวนารักษ์ (นักศึกษา)
นายบารมี แสงทอง (นักศึกษา)
นายยศกร เถื่อนประถัม (นักศึกษา)
นายจิรพัฒน์ ทิมศิลป์ (นักศึกษา)
นายพงศ์จิรัฏฐ์ จันทร์ครุธ (ครูผู้ควบคุม)
90.31 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายนราวิชญ์ กวางสบาย (นักศึกษา)
นายพงศธร เกิดขุ่ย (นักศึกษา)
นายชิษณุพงศ์ นิลสีนวล (นักศึกษา)
นางสาววิลาวัลย์ ต่ายวงค์ (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ อินต๊ะเสน (นักศึกษา)
นายศิวกร ทองอิ่น (นักศึกษา)
นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน (ครูผู้ควบคุม)
81.28 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายอดิปาณ ชุ่มมะโน (นักศึกษา)
นายพิชชากร บุญจู (นักศึกษา)
นายอาทิตย์ หน่อไม้หวาน (นักศึกษา)
นายนราวิชญ์ กันวงค์ (นักศึกษา)
นายภานุ นามธรรม (นักศึกษา)
นายกิตติพันธุ์ คำวัง (นักศึกษา)
นางสาวพาณี หอมอ่อน (ครูผู้ควบคุม)
นายศัลย์ ต้นวัชรพันธ์ (ครูผู้ควบคุม)
75.23 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายพีรภัทร และไธสงค์ (นักศึกษา)
นายภานุพันธ์ เมืองมา (นักศึกษา)
นายจักรกฤษณ์ จันทร์ตา (นักศึกษา)
นางสาวจุฬาลักษณ์ เขื่อนขวา (นักศึกษา)
นางสาวอานิดา ยอดเมธา (ครูผู้ควบคุม)
นายพงศกร มีอาหาร (ครูผู้ควบคุม)
71.3 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
1.18.1. ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายกณวรรธน์ ดำรงรัตน์นุวงศ์ (นักศึกษา)
นายจิรวัฒน์ ทองดี (นักศึกษา)
นายปัญญากร เอี่ยมสงคราม (นักศึกษา)
นายแทนไท มโนรส (นักศึกษา)
นายสุขประเสริฐ ยุบล (ครูผู้ควบคุม)
96.84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายกานนต์ กมลแก้ว (นักศึกษา)
นายพีระพัฒน์ เปี่ยมส้ม (นักศึกษา)
นางสาวธนภรณ์ โพธิ์ชัยย้อย (นักศึกษา)
นางสาวรัตนา อินทร์เพ็ญ (ครูผู้ควบคุม)
93.68 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นางสาวตีรณา กาศสกุล (นักศึกษา)
นายทักษดนย์ กันทะถี่ (นักศึกษา)
นายเจตนิพัทธ์ นาครรัตน์ (นักศึกษา)
นายวชิรวิชญ์ คำเฮือน (นักศึกษา)
นายชูเกียรติ สะปู (ครูผู้ควบคุม)
81.58 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายจารุกิตติ์ ปวงจันทร์ (นักศึกษา)
นายภาณุ ทาปา (นักศึกษา)
นายสถิตพงษ์ จิตรัตน์ (นักศึกษา)
นางสาวดวงหทัย อินมาลา (นักศึกษา)
นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ (ครูผู้ควบคุม)
91.88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายสมประสงค์ ศรีประสิทธิ์ (นักศึกษา)
นายชณัฐพร เกตุอินทร์ (นักศึกษา)
นายวชิรวิทย์ ศรีนอก (นักศึกษา)
นายธีรดนย์ มาขวา (นักศึกษา)
นายนัฐฐานุช จีนหลักร้อย (ครูผู้ควบคุม)
83.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายกรกฎ ทองหล่อ (นักศึกษา)
นายพชร พรมแต้ม (นักศึกษา)
นางสาวณิชา วิเศษวงษา (นักศึกษา)
นายกติกา ไชยศิริ (ครูผู้ควบคุม)
83.59 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
1.19.1. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นางสาวชิดชนก อภิชาติบวรวงศ์ (นักศึกษา)
นายภานุวัฒน์ ไชยคำ (นักศึกษา)
นายธีรพล ธิปา (นักศึกษา)
นายหาญชัย เปรมภิวงค์ (ครูผู้ควบคุม)
88.84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นางสาวจิรชยา นาปรัง (นักศึกษา)
นางสาววริสรา อินทรวุธ (นักศึกษา)
นางสาวธัญพร โกศัยสุขพัฒนากูล (นักศึกษา)
นายพีรวิชญ์ ไม้จันทร์ (นักศึกษา)
นายวีรวุฒิ ริมวรรณ (ครูผู้ควบคุม)
86.38 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย นายกฤษฎา ศรีลาคำ (นักศึกษา)
นางสาวศรัญญา วงศ์บุญมา (นักศึกษา)
นายธีระเดช แลเซอะ (นักศึกษา)
นายณัฐวัตร เนียมพรมลี้ (นักศึกษา)
นายอัสนี บรรจงปรุง (ครูผู้ควบคุม)
81.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นางสาวปิยมณฑ์ พิกาทอง (นักศึกษา)
นายศรัณย์ภัทร สารดี (นักศึกษา)
นายกรวิชญ์ คงเอี่ยม (นักศึกษา)
นางสาวอาภาพร ปานนุ่น (ครูผู้ควบคุม)
88.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นางสาวจิราพรรณ ชะเอมน้อย (นักศึกษา)
นายอาทิตา บุญเกิด (นักศึกษา)
นายชโยดม สุขมาก (นักศึกษา)
นายรักษรินทร์ ศรีวรรณ (ครูผู้ควบคุม)
86.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายพิสิษฐชัย ชินพรดำรงเดช (นักศึกษา)
นายอนุวัฒน์ นันตา (นักศึกษา)
นางสาวปอยฝ้าย ลุงทา (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ เกี๋ยงคำ (นักศึกษา)
นายหาญชัย เปรมภิวงค์ (ครูผู้ควบคุม)
83.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายนิรัตน์ติศัย เครือเมือง (นักศึกษา)
นายกิตติพงษ์ จันทร์ประเสริฐ (นักศึกษา)
นางสาวณัฐวดี คำจริยา (นักศึกษา)
นายภานุวัฒน์ พื้นอินต๊ะสี (ครูผู้ควบคุม)
92.29 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายวศิน แก้วเนตร (นักศึกษา)
นายณัฐนันท์ จีนมหันต์ (นักศึกษา)
นายธีรภัทร์ บู่บาง (นักศึกษา)
นายแพท เฉลิมพันธ์ (นักศึกษา)
นายพชร ทวีทรัพย์ (ครูผู้ควบคุม)
89.68 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นายวิชชากร เกิดเรณู (นักศึกษา)
นายพีรวิชญ์ พุ่มมาก (นักศึกษา)
นางสาวกัลยกร พันธ์โศก (นักศึกษา)
นายธัชพล บุญเมือง (นักศึกษา)
นายสาโรจน์ ชาวแพรกน้อย (ครูผู้ควบคุม)
89.12 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นายอนุเทพ นาหนอง (นักศึกษา)
นายสาธิต นนท์แก้ว (ครูผู้ควบคุม)
81.14 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายโยธิน สุวรรณ (นักศึกษา)
นายณัฐนนท์ สมภารจันทร์ (ครูผู้ควบคุม)
72.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายปาฏิหาริย์ สุทธิราช (นักศึกษา)
นายอุทัย มาก๋อง (ครูผู้ควบคุม)
71.94 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นางสาวปรมาภรณ์ บัวสาย (นักศึกษา)
นางสาวกุลฑีรา ไม้สนธิ์ (นักศึกษา)
นางสาวอาภา เทพรัตน์ (ครูผู้ควบคุม)
83.69 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายธนวัฒน์ ภัทรโยคิน (นักศึกษา)
นางสาวอรปรียา ปาเป็ง (นักศึกษา)
นางลฎาภา พลศรี (ครูผู้ควบคุม)
82.48 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวธนัชชา รัตนพงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวกานต์ธิดา จันทพล (นักศึกษา)
นายพิริยะ พิศลย์จุตุพร (นักศึกษา)
นางสาวชญานุช ตุ้ยต๋า (ครูผู้ควบคุม)
81.47 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายกฤษณะ รุ่งบาง (นักศึกษา)
นางสาวชัญชนาอรณ์ ศรีปานอินทร์ (นักศึกษา)
นางสาวธนพร โพธิหิรัญ (ครูผู้ควบคุม)
89.23 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายทิวากรณ์ ทองเนตร์ (นักศึกษา)
นางสาวอุษามณี ลุงกาวิ (นักศึกษา)
นางสาวนันทกร คำโฮง (นักศึกษา)
นางสาวรัตติยา กันทร (ครูผู้ควบคุม)
85.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวชัญญานุช ประเทศ (นักศึกษา)
นายยศศรัญ ตรีเดช (นักศึกษา)
นายณัฐพล ตันขวัญ (ครูผู้ควบคุม)
74.29 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวณิชชยา แวววับ (นักศึกษา)
นางสาวพรหทัย วังซ้าย (ครูผู้ควบคุม)
97.46 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวสุชาวดี ทวนหอม (นักศึกษา)
นางใกล้รุ่ง มามี (ครูผู้ควบคุม)
86.29 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวปรียาภัทร ธนูสนธิ์ (นักศึกษา)
นางวาสนา สุขมี (ครูผู้ควบคุม)
82.11 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวนฤมล สุขมาก (นักศึกษา)
นางสาวศิริวรรณ สวนลา (ครูผู้ควบคุม)
98.05 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวสิริลักษณ์ กันทวัง (นักศึกษา)
นางรุ่งทิพย์ เตจะโส (ครูผู้ควบคุม)
81.52 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวนภัทร มะโนนัย (นักศึกษา)
นางสุวภัทร แต้วัฒนา (ครูผู้ควบคุม)
74.62 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวลลิตา จันทร์โท (นักศึกษา)
นางประวีน เพชรป้อ (ครูผู้ควบคุม)
93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวพลอยภัสสร ทองอินทร์ (นักศึกษา)
นายกฤษดา สุขสว่าง (ครูผู้ควบคุม)
91.73 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายสิรภพ คนโท (นักศึกษา)
นางสาววาทินี ปวงเริ่ม (ครูผู้ควบคุม)
91.72 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.3 สาขาวิชาการตลาด
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวนาตาลี เทียนทอง (นักศึกษา)
นางสาวนภัสวรรณ คำฟู (นักศึกษา)
นายสิงหา เพ็ชรเสนา (นักศึกษา)
นางสาวปวีณา นพนรินทร์ (ครูผู้ควบคุม)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวผกามาศ คดีโลก (นักศึกษา)
นางสาวพอเพียง กันทวงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวปภาดา ตาเงิน (นักศึกษา)
นางสาวอรพรรณ เลี่ยวเจริญสิริชัย (ครูผู้ควบคุม)
90.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวปวีณ์ณุช พิมพ์สวัสดิ์ (นักศึกษา)
นางสาว รัชนก ชุมแสง (นักศึกษา)
นางสาวชลนิชา รอสูงเนิน (นักศึกษา)
นางสาวอาทิตรา ทีฆาวงค์ (นักศึกษา)
นางปาริชาติ แสงหล้า (ครูผู้ควบคุม)
90.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นางสาวมอญ นายกร (นักศึกษา)
นางสาวอภิศดา แซ่เติ๋น (นักศึกษา)
นางสาวมอญ ลุงกอน (นักศึกษา)
นางสาวอุไรพัชร ลุงติ (นักศึกษา)
นางสาวกาญจนา มุงเมือง (ครูผู้ควบคุม)
81.56 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวนภเกตน์ ภูเลี่ยมคำ (นักศึกษา)
นางสาวรังรอง สวนใต้ (นักศึกษา)
นางสาวพัชราภรณ์ ทองมา (นักศึกษา)
นายวริศรา ปราศจาก (นักศึกษา)
นายกฤษกรณ์ มีท้วม (ครูผู้ควบคุม)
77.56 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวสุวรรณี เซนานายาเก (นักศึกษา)
นางสาวศรีวัน จงรักษ์ (นักศึกษา)
นายสุธน กันทะ (นักศึกษา)
นายณภัทร หอมสุคนธ์ (นักศึกษา)
นางสาวณัฏฐณิชา ธนะขว้าง (ครูผู้ควบคุม)
76.22 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวธัญญลักษณ์ สิงห์นันท์ (นักศึกษา)
นางสาวจุฑามาศ อินทร์ช้อย (นักศึกษา)
นางสาวนิชสากร เนื่องสนธิ (นักศึกษา)
นางสาวมลรดา สุขสมศรี (นักศึกษา)
นางสาวธนพร วารศรี (นักศึกษา)
นางสาวจิติกานท์ นนทรา (นักศึกษา)
นางภิญญามาศ สันติพงศ์รัตนา (ครูผู้ควบคุม)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวนราตรีกูล ราชยา (นักศึกษา)
นางสาวเฟื่องฟ้า แซ่วื่อ (นักศึกษา)
นางสาวกนกกาญจน์ บุญมา (นักศึกษา)
นางสาวอาทิตยา เผ่ากันท๊ะ (นักศึกษา)
นางสาวสุธารินี ใฝ่จิตร (นักศึกษา)
นายสมชาย วันเพ็ญ (นักศึกษา)
นายอโณทัย พันธะไชย (ครูผู้ควบคุม)
79.78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคตาก นางสาวชฏาทิพย์ ศิบุญนันท์ (นักศึกษา)
นางสาวโยษิตา ทิศกระโทก (นักศึกษา)
นางสาวหทัยรัตน์ คงโต (นักศึกษา)
นางสาววรรณิษา สวยแท้ (นักศึกษา)
นางสาวกนกพร เพ็งอำไพ (นักศึกษา)
นางสาวอธิชา บุญเนียม (นักศึกษา)
นายพนหวัฒน์ ศิริพันธุ์ (ครูผู้ควบคุม)
77.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาววิจิตรา วันมา (นักศึกษา)
นางสาวพรพรรณ สีตื้อ (นักศึกษา)
นายธานัด บุญวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวกัญญาณัฐ ศรีจันทร์มาก (ครูผู้ควบคุม)
92.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวภาณุมาศ เก่งการทำ (นักศึกษา)
นางสาวอารยา พิมพิลา (นักศึกษา)
นางสาวปนัดดา คำมิ่ง (นักศึกษา)
นางสาวเพ็ญนภา หวาเกตุ (ครูผู้ควบคุม)
91.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวจุฑามณี ดีพิจารณ์ (นักศึกษา)
นางสาวนิรุชา วัฒนสมบัติ (นักศึกษา)
นางสาวกุลธิดา เลขนอก (ครูผู้ควบคุม)
84.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคปัว
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นางสาวกมลชนก กลัดทิม (นักศึกษา)
นายสุรกานต์ อยู่สุภาพ (นักศึกษา)
นายกฤษกร ชีวสิทธิรุ่งเรือง (นักศึกษา)
นายทวิภพ พินิจลิขิต (ครูผู้ควบคุม)
92.22 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นางสาวกัญญาวีร์ ทองสุข (นักศึกษา)
นางสาวปริศรา สองสี (นักศึกษา)
นางสาวพันธกานต์ กาฬพันธ์ (ครูผู้ควบคุม)
91.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายปัณณวัฒฒ์ กาแก้ว (นักศึกษา)
นายศุภวิชญ์ อบเชย (นักศึกษา)
นางสาววิจิตรา ผาผึ้ง (ครูผู้ควบคุม)
87.12 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายธนกร ฝึกฝน (นักศึกษา)
นายศราวุธ คร่องรับ (นักศึกษา)
นางสาวธัญชนก เชื้อดี (นักศึกษา)
นางสาวณัฐนันท์ สุกูล (ครูผู้ควบคุม)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นางสาวกานต์ธีรา บุญเรือง (นักศึกษา)
นางสาวฐนิชา สวนวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวบุณยาพร เกียรติยศ (นักศึกษา)
นายศราวุฒิ แช่มช้อย (ครูผู้ควบคุม)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวจุฑามาศ ไชยวุฒิ (นักศึกษา)
นายเจตน์โสภณ เจริญเพ็ญศิริ (นักศึกษา)
นายเอกลักษณ์ เครือบูรณ์ (นักศึกษา)
นางสาวอาภัสสรา พวงบุบผา (ครูผู้ควบคุม)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายอันโทเนียส ต๊าดบาคช (นักศึกษา)
นายฐิติโชติ ขันทอง (นักศึกษา)
นางสาววิชญาพร จันทร์ช่วง (นักศึกษา)
นางสาวธัญชนก คงคาสวรรค์ (นักศึกษา)
นางสาวบุรัสกร ตู๋ปาน (นักศึกษา)
นายพงศ์ธนากร ประกอบนา (ครูผู้ควบคุม)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวพรทิพย์ รอดหุ่น (นักศึกษา)
นายธนากร ไรยวงษ์ (นักศึกษา)
นางสาวศุภาพิชญ์ แก้ววงษ์ (นักศึกษา)
นายศรัญยพงษ์ เงินทอง (นักศึกษา)
นางสาวศิดายุ ยอดเกตุ (นักศึกษา)
นายวงศธร ด้วงคุ้ม (ครูผู้ควบคุม)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวสุภัชชา เรืองคำ (นักศึกษา)
นางสาวปริยากร บุญวัน (นักศึกษา)
นางสาวธัญชนก กัลปะ (นักศึกษา)
นายนพวิทย์ บุญชุ่ม (นักศึกษา)
นางสาวสุนันทา แก้วถึง (นักศึกษา)
นายไพศาล สุขสด (ครูผู้ควบคุม)
74 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายภูวดล อินทร์เจริญ (นักศึกษา)
นางสาวศศิธร สุขแจ่ม (นักศึกษา)
นางสาวนันทนา พูลมูล (นักศึกษา)
นางสาวณิชากร ตู๋ปาน (นักศึกษา)
นายณัฐพล บุตรศรี (นักศึกษา)
นายอัษฎาวุฒิ งาหอมธนโชติ (ครูผู้ควบคุม)
87.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นางสาวขวัญจิรา สมพงษ์ (นักศึกษา)
นางสาวพิมพ์ลภัส นันทเตชสีสกุล (นักศึกษา)
นางสาวปุญชิดา ภัคภณชัยดล (นักศึกษา)
นางสาวอาทิตยา กันหาฤกษ์ (นักศึกษา)
นางสาวจิราภรณ์ รุนอ่อน (นักศึกษา)
นางสาววนิดา ชาลีสมบัติ (ครูผู้ควบคุม)
79.13 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นางสาวลลิตา ทัพแสนลี (นักศึกษา)
นายชาญชนะ หลวงคำ (นักศึกษา)
นางสาวพัฒน์นรี สอนมี (นักศึกษา)
นายภูวเสฎ ทัพแสนลี (นักศึกษา)
นางสาวกีรติกร ขัติวงศ์ (ครูผู้ควบคุม)
78.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ นายพลาธิป พิมพ์สุวรรณ์ (นักศึกษา)
นางสาวนัทธ์วิภาวรรณ์ สีสะบัด (นักศึกษา)
นายวรเมธ มูลแก่น (นักศึกษา)
นายนพดล หลักฐาน (นักศึกษา)
นางขวัญดาว จันมลฑา (ครูผู้ควบคุม)
90.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวพรพิรุณ ยศประสิทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาวกัณฐมณี พงษ์ก๋าแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวจิดาภา ลุงนาวัส (นักศึกษา)
นางสาวนภัสวรรณ จุมภูก๋า (นักศึกษา)
นางสาวอริชาภัสร์ อินต๊ะจักร์ (ครูผู้ควบคุม)
88.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวกัญญาณัฐ นันทชัย (นักศึกษา)
นางสาวกัญญาณัฐ เฉพาะธรรม (นักศึกษา)
นางสาวนภสร เชื้อถิ่นภู (นักศึกษา)
นางสาวนฤมล สุริวงค์ (นักศึกษา)
นายบัญชา สิทธิตัน (ครูผู้ควบคุม)
84.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4. ประเภทวิชาคหกรรม
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายอนพัทย์ คำภีระ (นักศึกษา)
นางสาวนภาพร ป๋านพาน (นักศึกษา)
นายไอศูรย์ ธนพัฒน์บัณฑิต (นักศึกษา)
นายศุภกรณ์ กันทารักษ์ (ครูผู้ควบคุม)
85.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวคำเดือนเด่น - (นักศึกษา)
นายกิตติภพ บงกชผ่องอำไพ (นักศึกษา)
นายแมน ลุงจันต๊ะ (นักศึกษา)
นางสาวทาริกา สินลี้ (นักศึกษา)
นายอำพล ศรีเมือง (ครูผู้ควบคุม)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายธวัชชัย ชื้นเเสง (นักศึกษา)
นางสาวปาณิตา วงษ์หอม (นักศึกษา)
นายวรรณชัย เจียมตน (นักศึกษา)
นางสาวปรางทิพย์ แม้นพยัคฆ์ (นักศึกษา)
นางสุภัทตรา โพธิ์ธนาภา (ครูผู้ควบคุม)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวพรสุวรรณา พนมสินธุ์ (นักศึกษา)
นางสาวพิมพ์พิศา อินต๊ะแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวคมคาย เตโช (นักศึกษา)
นางสาวไอยญาดา เงินท้วม (นักศึกษา)
นางสาวศิริฉาย เปี้ยตั๋น (ครูผู้ควบคุม)
83.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวประกาย อันทะปัญญา (นักศึกษา)
นางสาวชาลิสา วรรณประดิษฐ (นักศึกษา)
นายอธิชาติ มือชอ (นักศึกษา)
นายณัฐวัตร สิงห์ขัน (นักศึกษา)
นางสาววรรณภรณ์ ใจขวาง (ครูผู้ควบคุม)
80.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นางสาวสมหญิง แสนชื่น (นักศึกษา)
นายสายแลง มั่นคง (นักศึกษา)
นายกฤษนัย น้อยปวง (นักศึกษา)
นายบวรภัคร ดวงชาทม (ครูผู้ควบคุม)
77.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายศราวุฒิ วายุคุทธ (นักศึกษา)
นายธนชิต เขียวสด (นักศึกษา)
นางสาวอัญชลีกร พุทธเษม (นักศึกษา)
นางสาววรัญญา โสรฎา (นักศึกษา)
นางสาวพิชชาภา ม่วงจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาวธัญญาภรณ์ บุญยืน (ครูผู้ควบคุม)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาววริศรา คำมา (นักศึกษา)
นางสาวอัมพร เจริญสุข (นักศึกษา)
นางสาวเนาวรัตน์ ไชโย (นักศึกษา)
นางสาวผลิดา แซ่เล้า (นักศึกษา)
นายธกฤต จันทร์ตา (ครูผู้ควบคุม)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวพลอย ไทยใหญ่ (นักศึกษา)
นางสาวพีรดา แลเชอะ (นักศึกษา)
นางสาวนิดา วุ่ยแม (นักศึกษา)
นางสาวศุภลักษณ์ อายี (นักศึกษา)
นางสาวอารีรัตน์ คำเสาร์ (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ วรรณชัย (ครูผู้ควบคุม)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.2.2. ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวศุภกานต์ แก้วใบงาม (นักศึกษา)
นายนครินทร์ หล้าปวงคำ (นักศึกษา)
นางสาววาสนา ฝ้ายขาว (นักศึกษา)
นางสาวดารินรัตน์ นามะสอน (นักศึกษา)
นางสาวอารีย์ ชั่งชัย (ครูผู้ควบคุม)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายสิทธิพงค์ จิ่งมาดา (นักศึกษา)
นางสาวศิรินภา สรดิลก (นักศึกษา)
นางสาวบุษกร หมื่อโป๊ะ (นักศึกษา)
นางสาวตาล สามนวล (นักศึกษา)
นายอรรถพล ปิยะลังกา (ครูผู้ควบคุม)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวชไมพร ขำเส็ง (นักศึกษา)
นางสาวจิราพร ชมภูราช (นักศึกษา)
นายธเนศ รอดฤทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาวฑิฆัมพร ปานเกตุ (นักศึกษา)
นางรุ่งฤดี ยุทธศาสตร์ (ครูผู้ควบคุม)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวธวัลรัตน์ แซ่ลี (นักศึกษา)
นางสาวพัชรี เวียงบรรพต (นักศึกษา)
นางสาววรัญญา เจริญผลิตผล (นักศึกษา)
นางสาวษีม่า โอมา (นักศึกษา)
นางสาวเยาวมาลย์ สมประสงค์ (ครูผู้ควบคุม)
93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นางสาวชนาพร แซ่เฮอ (นักศึกษา)
นางสาวน่อแซ่พอ - (นักศึกษา)
นางสาวอุษา - (นักศึกษา)
นายภควัต ลือชัย (ครูผู้ควบคุม)
91.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวจรณี แซ่ว่าง (นักศึกษา)
นายอนันทวุฒิ ฟ้าคำตัน (นักศึกษา)
นางสาวชุติมา แซ่เฮ่อ (นักศึกษา)
นางสาวกรกนก พิริยะกุล (นักศึกษา)
นางสาวปรินทร เขียวอ่อน (ครูผู้ควบคุม)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายคณิสร ไมลาศรี (นักศึกษา)
นางสาวเพ็ญพิชา เกิดป้อม (นักศึกษา)
นางสาววชิรญาณ์ หนองรั้ง (นักศึกษา)
นางสาวเยาวเนตร สุวรรณวงศ์ (นักศึกษา)
นายชาติชาย คนขยัน (ครูผู้ควบคุม)
95.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวนภัสสร ปั้นจีด (นักศึกษา)
นางสาวทิพวรรณ พิระภาค (นักศึกษา)
นางสาวกันติชา ชัยชนะ (นักศึกษา)
นางสาวชุติมา อยู่ยิ่ง (นักศึกษา)
นายกิตติกานต์ ชาญสมาธิ (ครูผู้ควบคุม)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายกษิติ์เดช นาคธรรมชาติ (นักศึกษา)
นางสาวกรีดารัตน์ แซ่หว้า (นักศึกษา)
นายอัครวินท์ มะลิวงษ์ (นักศึกษา)
นางสาวรุจิรา แซ่ลี (ครูผู้ควบคุม)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5. ประเภทวิชาศิลปกรรม
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวจันทนิดา มูลลี (นักศึกษา)
นางสาวปริยาภัทร รัตนกันทา (นักศึกษา)
นางสาวปิยธิดา ใจวัง (ครูผู้ควบคุม)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายภัทรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ (นักศึกษา)
นางสาวน้องหอม บุญยง (นักศึกษา)
นางสาววชิราภรณ์ รัศมี (ครูผู้ควบคุม)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายธนโชติ คำด่านซ้าย (นักศึกษา)
นายชนินทร์ เชยเล็ก (นักศึกษา)
นางสาวชญาฎา น้อยบัว (นักศึกษา)
นายชวลิต ศรีสุพัฒนะกุล (ครูผู้ควบคุม)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคตาก นางสาวศศิกานต์ อยู่เกตุ (นักศึกษา)
นางสาวณัฐพร คำประดิษฐ์ (นักศึกษา)
นายธีระยุทธ กันเหม็น (ครูผู้ควบคุม)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายจิรายุส เอี่ยมบัว (นักศึกษา)
นายธนกฤต ศิริประโชติ (นักศึกษา)
นายสนามชัย คงกระจ่าง (นักศึกษา)
นางสาวสุธาวัลย์ พีระพาณิชย์ (ครูผู้ควบคุม)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายธนภัทร กันไชยวงค์ (นักศึกษา)
นายบูรพา สิงห์โตแก้ว (นักศึกษา)
นายณัฐพงษ์ สมบัติใหม่ (ครูผู้ควบคุม)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5.2.1. ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย (Portrait) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายภูดิศ วัชราศรม (นักศึกษา)
นายสิทธิโชค ชูศรีทอง (ครูผู้ควบคุม)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายธนาเทพ สุทธิวารี (นักศึกษา)
นายพงศกร ประวัติดี (ครูผู้ควบคุม)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายพิทักษ์ ประเสริฐศรี (นักศึกษา)
นายนัฐพล วรรณกูล (ครูผู้ควบคุม)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.2.2. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายสิปปกร สูงขาว (นักศึกษา)
นายเสกสรรค์ สิงห์อ่อน (ครูผู้ควบคุม)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวณัฐปภัสร์ วงศ์ลาภสุวรรณ (นักศึกษา)
นายปฏิพัทธิ์ เวียงยา (ครูผู้ควบคุม)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายสิรวิชญ์ ธิวงศ์ (นักศึกษา)
นายสุรชิต ทะยะธง (ครูผู้ควบคุม)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.2.3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวกินรี จีโน (นักศึกษา)
นางสาวภณิดา ชัยศรี (นักศึกษา)
นายกอบลาภ ลุงทุน (นักศึกษา)
นายศุภกิจ นรกิจ (ครูผู้ควบคุม)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นายณัฐชานนท์ ศรียา (นักศึกษา)
นายณัฐวัฒน์ จรจันทร์ (นักศึกษา)
นายพัชรพล พูดงาม (นักศึกษา)
นายปรานต์ มีมานะ (ครูผู้ควบคุม)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวรินลณี แซ่ลี (นักศึกษา)
นายปฏิพัทธิ์ จันเดช (นักศึกษา)
นางสาวยุวดี แสงแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวปวีณา พุ่มไม้ (ครูผู้ควบคุม)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.3.1. ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อออกแบบ เขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage style) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวฐิติรัตน์ มีชัย (นักศึกษา)
นายกฤษฎา คงเกตุ (ครูผู้ควบคุม)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวชลธิชา วงษ์รักษ์ (นักศึกษา)
นางสาวอักษรารักษ์ พงศาวลี (ครูผู้ควบคุม)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวตรีรัตน์ ร่มโพธิ์ธารทอง (นักศึกษา)
นายโชดก แก้วระดี (ครูผู้ควบคุม)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.3.2. ทักษะชุดการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายเจษฎาภรณ์ สยนานนท์ (นักศึกษา)
นางสาวสไบทิพย์ พิสัยเลิศ (นักศึกษา)
นายพีรภัทร วงค์ใหญ่ (นักศึกษา)
นายสมชาย คำเงิน (นักศึกษา)
นายเอลียาคิม อาเจ๊ะ (นักศึกษา)
นางสาวศุภรัตน์ หาญศึก (ครูผู้ควบคุม)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายฐิติรัตน์ เวชศิลป์ (นักศึกษา)
นายวรภัทร นุตโร (นักศึกษา)
นายภูมิภัทร เสือน้อย (นักศึกษา)
นายธนวินท์ ต้นเวก (นักศึกษา)
นายจิรวัฒน์ ใจหงิม (นักศึกษา)
นายสุรชนัย สอนอิน (ครูผู้ควบคุม)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายกฤษฎา บุญสุข (นักศึกษา)
นายนพรัตน์ ศรีสงคราม (นักศึกษา)
นางสาววิลาสินี พรมเมือง (นักศึกษา)
นางสาวนิฤมล แชขำ (นักศึกษา)
นางสาวเมวิกา ริคะรมย์ (ครูผู้ควบคุม)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นางสาวสาริศา เกิดคำ (นักศึกษา)
นางอรุณศิริ เขียวสด (ครูผู้ควบคุม)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายโชตยากร สมเชื้อ (นักศึกษา)
นายธีรเมศร์ ตันติอัคราวัชร์ (ครูผู้ควบคุม)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาววิภาสิริ ตาให้ (นักศึกษา)
นางสาวอาภาพร รอดเจริญ (ครูผู้ควบคุม)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวกรณ์รดารัตน์ พุทธาโชติพงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวสิรินทอง ยะกมล (นักศึกษา)
นางสาวรุ่งอรุณ อารีเอื้อ (ครูผู้ควบคุม)
88.88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาววิชญาพร พูลคูณ (นักศึกษา)
นายภาณุพงศ์ มณีพุตร์ (นักศึกษา)
นายหัฏฐเศรษฐ์ เทพหัสดินณ อยุธยา (ครูผู้ควบคุม)
88.63 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นางสาวพรปวีร์ นภาประดับใจ (นักศึกษา)
นางสาวกชมน แซ่โซ้ง (นักศึกษา)
นางสาวธันยาภรณ์ ไชยสอน (ครูผู้ควบคุม)
84.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวปิยฉัตร ไกรสอน (นักศึกษา)
นางสาวศตนันทน์ ชุ่มหา (ครูผู้ควบคุม)
86.25 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นายอชิตพล พุทธชาติ (นักศึกษา)
นายโกวิท บวบนา (ครูผู้ควบคุม)
74.75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายปิติกร อุดเถิน (นักศึกษา)
นายประวิชญพล สินธ์พันธ์ (นักศึกษา)
นายทรงวุฒิ ลุงยะ (นักศึกษา)
นางสาวพิชญาภา นิวรัตน์ (ครูผู้ควบคุม)
71 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวนิระดา แสงงาม (นักศึกษา)
นางสาวบู้เดอ เบเช (นักศึกษา)
นางสาวจันทร์หอม บุญติ๊บ (นักศึกษา)
นางพิมพ์ณดา นนประสาท (ครูผู้ควบคุม)
97.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวสุขวสา จันพลับ (นักศึกษา)
นางสาวอินทิรา มาก๋า (นักศึกษา)
นางสาวดุจดาว ลุงมน (นักศึกษา)
นางสาวนัชพร สาครธำรง (ครูผู้ควบคุม)
92.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายจักรพันธ์ ศรีจำปา (นักศึกษา)
นางสาวการะเกด นันตา (นักศึกษา)
นางสาวลักคณา คำลือ (นักศึกษา)
นายณัฐพงษ์ เหี้ยมหาญ (ครูผู้ควบคุม)
83.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.2.1. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นางสาวรุจิกาญจน์ จำปาแดง (นักศึกษา)
นางสาวกนกวรรณ แผงดี (ครูผู้ควบคุม)
91.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายภูรินทร์ ปาคำมูล (นักศึกษา)
นางสาวกมลพรรณ คำมี (ครูผู้ควบคุม)
90.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวกชมน กลิ่นทับ (นักศึกษา)
นางสาวรติอร จันทนนท์ (ครูผู้ควบคุม)
89.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวชนิกานต์ เชียงพรหมมา (นักศึกษา)
นายอาทิตย์ มงคลดี (ครูผู้ควบคุม)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวชนาภา อินชัย (นักศึกษา)
นางสาวนิชาภา ปรารมภ์ (ครูผู้ควบคุม)
86.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายณัฐภัทร ศรีเรือง (นักศึกษา)
นางสาวดวงรัตน์ แตงทอง (ครูผู้ควบคุม)
75.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายณัฐกรณ์ เชาวลิตวงศ์ (นักศึกษา)
นายณัฐวัตร วีเกษ (นักศึกษา)
นายพรศักดิ์ การดี (ครูผู้ควบคุม)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า นางสาวมุฑิตา ระวังทรัพย์ (นักศึกษา)
นางสาวปาริชาติ วันดี (นักศึกษา)
นางสาวสุชาดา ถึกสถิตย์ (ครูผู้ควบคุม)
82.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน นายชนโรจน์ แก้วประดับ (นักศึกษา)
นายรุ่งรวิน สีดา (นักศึกษา)
นายนัฐวุฒิ กอนมน (ครูผู้ควบคุม)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวสายนที แซ่หยาง (นักศึกษา)
นายศิริโรจน์ อุดมเดช (นักศึกษา)
นางสาวปิยมาส แก้วอินตา (ครูผู้ควบคุม)
99.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายวรพจน์ เกิดสว่าง (นักศึกษา)
นายเกียรติศักดิ์ ทองเที่ยง (นักศึกษา)
นายวุฒิภัทร สัมพันธ์นุกูล (นักศึกษา)
นางสาวสุภาพร ผุดผ่อง (ครูผู้ควบคุม)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายพงศธร แก่นจันทร์ (นักศึกษา)
นายกุมภา รัตนเลิศ (นักศึกษา)
นายธัญพิสิษฐ์ วิจิตรโท (นักศึกษา)
นายธวัตชัย วิมล (ครูผู้ควบคุม)
93.61 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก นายณรงฤทธิ์ มาดี (นักศึกษา)
นางสาวนภารัตน์ แสงสว่าง (ครูผู้ควบคุม)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นางสาวกานต์มณี แดงชมภู (นักศึกษา)
นางสาวอารียา ใจกาวิล (ครูผู้ควบคุม)
85.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสาวขวัญฤทัย ทวีทรัพย์ (นักศึกษา)
นายประสิทธิ์ ชนะแก้ว (ครูผู้ควบคุม)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล โดย วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นายนิซิ หม่อโป๊ะกู่
นางอุไร เชื้อเมืองพาน
86.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย นางสาวกชกร ก้อนเกตุ
นายประหยัด ยอดยิ่ง
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นายณัฐวัตร พูลเกิด
นายสุระพัท นากแก้ว
82.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายธวัชชัย แก้วยศ (นักศึกษา)
นายประสิทธิ์ ชนะแก้ว (ครูผู้ควบคุม)
98.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย นายศราวุฒิ ขวัญเขียว (นักศึกษา)
นางสาววชิราภรณ์ ขุนทอง (ครูผู้ควบคุม)
93.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นายฐาภัส ยศฐาธภัส (นักศึกษา)
นางบุษราภรณ์ เพชรมั่ง (ครูผู้ควบคุม)
88.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน นางสาวรุ้งตะวัน หล้าเรือน (นักศึกษา)
นายชนินทร์ สีก๊ะ (นักศึกษา)
นายวรพงษ์ รังสีโอภาส (นักศึกษา)
นางกฤตพร อดิศรศุภพงษ์ (ครูผู้ควบคุม)
87.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง นางสาวหทัยรัตน์ วังลัยคำ (นักศึกษา)
นายรักษ์ ฤาชัย (นักศึกษา)
นางสาวนวภัสร์ กลิ่นเทศ (นักศึกษา)
นางสาวชาลิณี ปิงบ้านเหล่า (ครูผู้ควบคุม)
85.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย นายไพศาล พันธ์กสิกร (นักศึกษา)
นางสาววรรัตน์ ภู่เจริญ (นักศึกษา)
นายนพธน จันทร์เกสร (นักศึกษา)
นางสาวรมิตา เรือนสังข์ (ครูผู้ควบคุม)
83.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9. ประเภททักษะพื้นฐาน
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายณภัทร สายจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาวมุดา เขียวจั่น (ครูผู้ควบคุม)
96.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นายนิกร พัดฉา (นักศึกษา)
ว่าที่ร้อยตรีถาวร ปัญญาภรณ์โสภณ (ครูผู้ควบคุม)
92.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายทรงพล อินทร์แสน (นักศึกษา)
นางสาวจารุวรรณ ขุนราม (ครูผู้ควบคุม)
90.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวบุญรัตน์ พันธุ์พร (นักศึกษา)
นายภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ (ครูผู้ควบคุม)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวนพรัตน์ คุณแดงดี (นักศึกษา)
นางสาวสุนันทวรรณ แตงนวลจันทร์ (ครูผู้ควบคุม)
91.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวพนิดา เรียงไร (นักศึกษา)
ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล เทือกธรรมมา (ครูผู้ควบคุม)
89.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายชวนากร สุริยศ (นักศึกษา)
นางสาวณัฐกมล แผ่นทอง (ครูผู้ควบคุม)
92.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายกฤษฎา เหมืองจา (นักศึกษา)
นายเฉลิมบุตร แคหอม (ครูผู้ควบคุม)
88.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายสุวัสส์ วรรณธนันต์ชัย (นักศึกษา)
นายณัฐภูมิ จับคล้าย (ครูผู้ควบคุม)
86.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นางสาวมาณิสา วงค์ขัติย์ (นักศึกษา)
นางสาวระพีพรรณ อินทะรน (ครูผู้ควบคุม)
93.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางสาวศุภรัตน์ จาดสอน (นักศึกษา)
นายภาณุพงศ์ หมื่นกัน (ครูผู้ควบคุม)
93.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวปริยากร ทับพิมพ์แสน (นักศึกษา)
นายณัฐภูมิ จับคล้าย (ครูผู้ควบคุม)
87.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายอานัติ เกิดมั่น (นักศึกษา)
นายภัทรพล โพธิหิรัญ (ครูผู้ควบคุม)
88.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายชนะพล การสะอาด (นักศึกษา)
นายจงจัด ดวงจันทร์ (ครูผู้ควบคุม)
85.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายปภังกร ศรีวิชัย (นักศึกษา)
นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์ (ครูผู้ควบคุม)
85.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นางสาวสุภาพร พิชญเดชาสกุล (นักศึกษา)
นางสาวนางสาวรัชนีวรรณ คำเพราะ (ครูผู้ควบคุม)
91.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวชญาน์ทิพย์ ชัชวาลย์ (นักศึกษา)
นางสาวนางสาววรรนิษา ศรียา (ครูผู้ควบคุม)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวกันยกร มณีรัตน์ (นักศึกษา)
นางสาววีรยา รัตนอุทัยกูล (ครูผู้ควบคุม)
88.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายคชาชาติ ศิริสุวรรณ์ (นักศึกษา)
นายนพรัตน์ ทองจันดา (นักศึกษา)
นายประพันธ์ พรศิริ (นักศึกษา)
นายธีรเดช ทองดา (นักศึกษา)
นายรัตนากร แก้วจันทร์ฉาย (นักศึกษา)
นายพงษ์สิน เกิดคำ (ครูผู้ควบคุม)
93.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นายอตินันท์ นามโคตร (นักศึกษา)
นายอานุภาพ ศรเทียน (นักศึกษา)
นายอนุพงษ์ พนาปานเงิน (นักศึกษา)
นายยุทธการ แสงแก้ว (นักศึกษา)
นายอาตู่ - (นักศึกษา)
นายอัชนัย เมืองมา (ครูผู้ควบคุม)
89.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายปิยพัทธ์ ลี้ประเสริฐ (นักศึกษา)
นายศักดิ์นฤน ทิพกร (นักศึกษา)
นายนพรัตน์ เฟื่องมณี (นักศึกษา)
นายอานัติ เกิดมั่น (นักศึกษา)
นายธิติวุฒิ ชมภูน้อย (นักศึกษา)
นายกฤษฎา คงเกตุ (ครูผู้ควบคุม)
87.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา นายธนกร เหล่าศรีตระกูล (นักศึกษา)
นายเดชาวัตน์ เทวีทรัพย์ (นักศึกษา)
นายปภังกร รินทร์ทา (นักศึกษา)
นายศรีหภูมิ - (นักศึกษา)
นายณัฐพงศ์ ไชยสาลี (นักศึกษา)
นายพชร ลี (นักศึกษา)
นางสาวสุจิรา ไชยเลิศ (นักศึกษา)
นางสาวพรพิมล เลิศกุศล (นักศึกษา)
นางสาวอังคณา ปู่ทุน (นักศึกษา)
นายกชเมธ คำบุญมา (ครูผู้ควบคุม)
87.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายอภิวิชญ์ ก๋าทอง (นักศึกษา)
นายปฏิหาร ต๊ะตุ้ย (นักศึกษา)
นายพิชัยชาญ มีศรี (นักศึกษา)
นางสาววนิชพร รอดนิ่ม (นักศึกษา)
นายธนกฤต วงศ์นันท์ (นักศึกษา)
นายศิริพิพัฒน์ สิริปิยานนท์ (นักศึกษา)
นายกิตติศักดิ์ ธรรมจักร์ (นักศึกษา)
นายจีรภัทร โปงธิยา (นักศึกษา)
นายอธิวัฒน์ วงค์ชุมภู (ครูผู้ควบคุม)
85.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นางสาวนันทวรรณ เนียรสอาด (นักศึกษา)
นายจตุรวิชญ์ ลิ้มปาน (นักศึกษา)
นายปฏิรูป สุวรรณนำปน (นักศึกษา)
นายกฤษดา ก้อนทอง (นักศึกษา)
นายทักษ์ดนัย หมายมี (นักศึกษา)
นายวิทยา เนมินทร์ (นักศึกษา)
นายจิรพัฒน์ แสนแวด (นักศึกษา)
นายนัทธพงศ์ วรรณวงค์ (นักศึกษา)
นายทรงยศ กำแพงแก้ว (ครูผู้ควบคุม)
83.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นายกิตติพันธ์ กันแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวทรงอัปสร พรมพา (ครูผู้ควบคุม)
91.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ นายสรพงษ์ อินปิ่น (นักศึกษา)
นางสาวขวัญชนก ชมกลาง (ครูผู้ควบคุม)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นางสาวกันยารัตน์ งามละม่อม (นักศึกษา)
นางสาวจิราพรรณ ม่วงตาล (ครูผู้ควบคุม)
90.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.10. การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นางสาวปาลิตา อาจสูงเนิน (นักศึกษา)
นายอรรถวุฒิ เกตุแก้ว (ครูผู้ควบคุม)
92.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นายพีรพัฒน์ บำรุง (นักศึกษา)
นางสาวรัฐณัฐ ศิริยศ (ครูผู้ควบคุม)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.11. การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นายภูมิพิพัฒน์ ทำลึก (นักศึกษา)
นางสาวอุบณฬัชค์ พุ่มพวง (ครูผู้ควบคุม)
89.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวสุธิดา ภาวะดี (นักศึกษา)
นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม (ครูผู้ควบคุม)
78.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางสาวสุรารักษ์ กระต่ายทอง (นักศึกษา)
นางประพิศ อมรศิลสวัสดิ์ (ครูผู้ควบคุม)
77.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นางสาวอารียาพร ปรงศรีชัย (นักศึกษา)
นางสาวกัลยา ปรางค์เจริญ (ครูผู้ควบคุม)
90.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา นางสาวแพรพลอย ลิขิตเอกราช (นักศึกษา)
นายอาทิตย์ สิทธิมูล (ครูผู้ควบคุม)
89.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นางสาวแพรวา หวายฟ้า (นักศึกษา)
นางสาวกฤตยา อินหมู (ครูผู้ควบคุม)
85.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายณัฐภัทร ถีนา (นักศึกษา)
นางสาวชุติมา ปินตา (ครูผู้ควบคุม)
87.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นางสาวฐิตาภรณ์ ปรีชาวนา (นักศึกษา)
นางสาวชลธิชา นมเนย (ครูผู้ควบคุม)
80.17 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นายณัฐพล สุปัญญา (นักศึกษา)
นางศิริรัตน์ เล็กอิ่ม (ครูผู้ควบคุม)
78.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพเถิน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายวรฤทธิ์ เมืองมา (นักศึกษา)
นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ (ครูผู้ควบคุม)
92.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นายวรรธนะ ชังฆนาก (นักศึกษา)
นายอภิสิทธิ์ นาจรัส (ครูผู้ควบคุม)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายวัชระ ไชยพร (นักศึกษา)
นายวรากร โชติสีนิล (ครูผู้ควบคุม)
79.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพปง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา นางสาวจรรญาพร ลุงคำ (นักศึกษา)
นายธนภูมิ เลอเลิศไทยานุภาพ (ครูผู้ควบคุม)
92.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นายแฟรงค์กี้ หนองคาย (นักศึกษา)
นางสาววราพรรณ เอี่ยมพุ่ม (ครูผู้ควบคุม)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสาวธีรณัชชา คำปันสัก (นักศึกษา)
นางเสาวนีย์ จิงจู (ครูผู้ควบคุม)
87.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพฝาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย นางสาวฐิดาพร พร้อมสุข (นักศึกษา)
นางสาวยิหวา ยะวัง (ครูผู้ควบคุม)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายตานจ่อ - (นักศึกษา)
นางสาวกวีรชา เจนสมุทร (ครูผู้ควบคุม)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก นางสาวสุภาพิชญ์ อินปอ (นักศึกษา)
นางสาวชิดตา พงษ์สวัสดิ์ (ครูผู้ควบคุม)
79.87 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี นางสาวปนัทตา สุขชวลิต (นักศึกษา)
นางสาวนัชชา ชัยวงค์ (ครูผู้ควบคุม)
90.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นางสาวกมนทรรศน์ สมบุตร (นักศึกษา)
นางสาวรพีพร เสาร์แดน (ครูผู้ควบคุม)
90.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ นางสาวน้ำเมย วัฒนะศิริ (นักศึกษา)
นางสาวหงษ์หยก สีใส (ครูผู้ควบคุม)
85.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวพูลทรัพย์ ออนสี (นักศึกษา)
นางสาววรินทร์พร จิโรชกมลวัฒน์ (ครูผู้ควบคุม)
89.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นางสาวนันทินี แดงสิงห์ (นักศึกษา)
นางสาวกัญญาณัฐ สุริยะ (ครูผู้ควบคุม)
84.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นางสาวกฤติมา ศรีวงศ์ (นักศึกษา)
นางนิตยา ศรีชาติ (ครูผู้ควบคุม)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นายธนกฤต ดอกรัก (นักศึกษา)
นางบุษบา เซ็งมา (ครูผู้ควบคุม)
98.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวสิริณัฐญ์ ศรีทน (นักศึกษา)
นางสาวอริชาภัสร์ บุญปั๋น (ครูผู้ควบคุม)
93.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นางสาวภัคจิรา เผือกขจี (นักศึกษา)
นางสาวจิราพร คำแสนใส (ครูผู้ควบคุม)
93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายสายเงิน อิชิบาชิ (นักศึกษา)
นายคำน้อย ก้อนแก้ว (นักศึกษา)
นายพิพัฒน์พงศ์ มีทรง (ครูผู้ควบคุม)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายโชติพัฒนพงศ์ เทิดเบญจธร (นักศึกษา)
นางสาวธิดารัตน์ การดี (นักศึกษา)
นายกัมปนาท คำอินบุตร (ครูผู้ควบคุม)
86.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นางสาวกัญญารัตน์ อันทะสา (นักศึกษา)
นางสาวศิริรักษ์ รอดกุล (นักศึกษา)
นางสาวจิรารัตน์ รัตนธรรมาภรณ์ (ครูผู้ควบคุม)
85.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคเทิง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายธนพลน์ กันทะฟู (นักศึกษา)
นางสาววทันยา หม่องเมธา (นักศึกษา)
นายชวกร อินทร์พรหม (ครูผู้ควบคุม)
98.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นางสาวศิรประภา มานะคง (นักศึกษา)
นายพชรพล หมวกชม (นักศึกษา)
นางสาวพรทิพย์ วงคำสอน (ครูผู้ควบคุม)
98.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นายยุคลธร ศรีจังหวัด (นักศึกษา)
นางสาวปนัดดา สาเกษ (นักศึกษา)
นางสุธาสินี แกมนิล (ครูผู้ควบคุม)
97.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นายเอกนันต์ พุทธรังษี (นักศึกษา)
นางสาววรรณิศา พรมทับ (ครูผู้ควบคุม)
86.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นายสรวิศ ขำภู่ (นักศึกษา)
นางสาวชยาภรณ์ อ้อยรักษา (ครูผู้ควบคุม)
86.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน นางสาววลีพร สายบุญยัง (นักศึกษา)
นางสาวศศิธร สุนทรรักษ์ (ครูผู้ควบคุม)
83.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพฝาง
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี นายพงศ์ภรณ์ ไชโย (นักศึกษา)
นายสุเมธ มาลี (นักศึกษา)
นายกฤษณกร วังพลับ (นักศึกษา)
นายรัชชานนท์ เหล่าวรรณทอง (นักศึกษา)
นางสาวกมลชนก นนทโคตร์ (ครูผู้ควบคุม)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นายเอกราช ตรีกุล (นักศึกษา)
นางสาวบุณยาพร วงค์ส่วย (นักศึกษา)
นางสาวสิรินทรา กันทากาศ (นักศึกษา)
นายอ่อน ลุงยะ (นักศึกษา)
นายภัทรดนัย แก้วจัน (นักศึกษา)
นายวิทยา นาติ๊บ (ครูผู้ควบคุม)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง นายชลพัฒน์ เทพก๋อง (นักศึกษา)
นายสดายุ ศรีไชย (นักศึกษา)
นายวิญญู หิงปิน (นักศึกษา)
นายชัยณรงค์ ใจใหม่ (นักศึกษา)
นายอัศวิน อินแสง (นักศึกษา)
นางนิตยา ตินศรี (ครูผู้ควบคุม)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพฝาง นางสาววณิชชา​ จูด้วง (นักศึกษา)
นายนวิล ตุงตามชาติ (นักศึกษา)
นายอัสสลาม​ ชะณีทอง (นักศึกษา)
นายนครินทร์​ จอมภา (นักศึกษา)
นางสาวธิดารัตน์​ แซงราชา (นักศึกษา)
นายนครินทร์ พงษ์ศรีลา (ครูผู้ควบคุม)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายชลันธร คำมงคล (นักศึกษา)
นายธนภัทร นามวงค์ (นักศึกษา)
นายธนกร ถิ่นนาราม (นักศึกษา)
นายธนาเดช แก้วปัน (นักศึกษา)
นางสาวฐิติชญา ใจเถิ้ม (นักศึกษา)
นายอัครชัย ศิริรัตน์พิริยะ (นักศึกษา)
นางพิมลพรรณ ไชยติฆะ (ครูผู้ควบคุม)
87.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย นายชยากร ศรีนุช (นักศึกษา)
นายรัตนกร บุญธานี (นักศึกษา)
นายสิริศักดิ์ สีวงษ์ (นักศึกษา)
นายภานุสรณ์ ทับทิม (นักศึกษา)
นางสาวจิราภรณ์ พลนิ่ม (นักศึกษา)
นางสาววิชชุดา ดวงแก้ว (ครูผู้ควบคุม)
86.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
10.1.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายธนวิชญ์ มั่นปาน
นายอุดมศักดิ์ ทวนพล
96.61 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง นายทรงธรรม อ่อนนะ
นายธนดล ก้างคำมา
95.93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย นายชลชาติ เจริญศิลป์
นายมานพ ชูยิ้ม
93.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
10.1.2. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล โดย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นางสาวพิชญาภา พลอาชา
นายสุวิชา ขุนณรงค์
96.39 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย นางสาวภัชรา ไชยะแสน
นายแสงทวี ปัญสมคิด
88.72 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นางสาวจุฑารัตน์ อาจกล้า
นายสาคร จารุภาพ
88.51 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

ลงชื่อ...................................................................................
(..................................................................)