สถานที่จัดการแข่งขัน
query($strSQL); while ($objResult = $objQuery->fetch_assoc()){ $map_id= $objResult["map_id"]; $latitude= $objResult["latitude"]; $longtitude= $objResult["longtitude"]; $detail= $objResult["detail"]; ?>
รหัสสถานที่ รายละเอียดสถานที่ แผนที่ การแข่งขัน/ประกวห
   Google Maps query($strSQL2); while ($objResult2 = $objQuery2->fetch_assoc()){ //$action= $objResult2["action"]; //$astart= $objResult2["astart"]; //$astop= $objResult2["astop"]; //$college_id= $objResult2["college_id"]; $skill_majors_id= $objResult2["skill_majors_id"]; $skill_minors_id= $objResult2["skill_minors_id"]; $skill_lister_id= $objResult2["skill_lister_id"]; $strSQL4="SELECT * FROM skill_lister where skill_majors_id='$skill_majors_id' and skill_minors_id='$skill_minors_id' and skill_lister_id='$skill_lister_id' "; $objQuery4 = $mysqli->query($strSQL4); while ($objResult4 = $objQuery4->fetch_assoc()){ $skill_lister_name=$objResult4['skill_lister_name']; } $strSQL5="SELECT * FROM host_calendar where skill_majors_id='$skill_majors_id' and skill_minors_id='$skill_minors_id' and skill_lister_id='$skill_lister_id' and sector_id='$sector_id' and year_id='$system_year' and level_host_id='$level_host_id' order by astart"; $objQuery5 = $mysqli->query($strSQL5); $nums5=$objQuery5->num_rows; if(!empty($nums5)) { $objResult5 = $objQuery5->fetch_assoc(); $action= $objResult5["action"]; $astart= $objResult5["astart"]; } ?> ... เริ่ม
--หมดรายการ--