สถานที่จัดการแข่งขัน
รหัสสถานที่ รายละเอียดสถานที่ แผนที่ การแข่งขัน/ประกวห
   001 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย Google Maps 1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ เริ่ม 17 มีนาคม 64 08:00น.
1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล
1.1.3. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน
1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด
1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ
1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM)
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW
1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม
1.8.1. ทักษะ SMAW & GTAW & GMAW
1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า เริ่ม 18 มีนาคม 64 08:00น.
1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เริ่ม 18 มีนาคม 64 10:00น.
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ เริ่ม 17 มีนาคม 64 08:00น.
1.11.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC เริ่ม 17 มีนาคม 64 08:30น.
1.12.1. ทักษะการประกอบเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 watts
1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
1.12.3. ทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์
1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
1.16.1. ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย
1.16.2. ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ เริ่ม 18 มีนาคม 64 08:00น.
1.17.1. ทักษะงานปูน
1.17.2. ทักษะงานไม้
1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง
1.18.1. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
1.19.1. ทักษะงานทำหุ่นจำลอง
1.19.2. ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ
9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)
9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)
   002 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย Google Maps 3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์
3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge)
3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing plan)
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า
3.6.1. ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เริ่ม 17 มีนาคม 64 13:00น.
3.7.1. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ
4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้สดแบบไทย
4.2.2. ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
4.3.2. ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล
5.1.1. ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น
5.1.2. ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น
5.2.1. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง
5.2.2. ทักษะประติมากรรม
5.3.1. ทักษะการออกแบบเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์
5.3.2. ทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์
5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ
6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender
6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender
6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
6.2.1. ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
6.2.2. ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว เริ่ม 17 มีนาคม 64 15:00น.
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เริ่ม 17 มีนาคม 64 09:00น.
7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย เริ่ม 17 มีนาคม 64 09:00น.
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย
9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง
9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย
9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง
9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย
9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง
9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง
9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล
   003 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย Google Maps 9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้
9.1.10. การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง
9.1.11. การประกวดดนตรีไทย ซออู้
9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย
9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ
9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก
9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) เริ่ม 18 มีนาคม 64 13:00น.
9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย
9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest)
9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย
9.1.21. การประกวดมารยาทไทย
9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน เริ่ม 19 มีนาคม 64 08:00น.
   004 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย Google Maps 1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล
1.2.3. ทักษะงานปรับอากาศยานยนต์
8.1.1. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.2.1. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
   005 โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม Google Maps 11.1.1. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
--หมดรายการ--