ผลการแข่งขัน ระดับ

query($strSQL2); //$level_2=$objQuery5->num_rows; $aaa=0; while($objResult2 = $objQuery2->fetch_assoc()) { $aaa++; $college_id= $objResult2["college_id"]; $win1= $objResult2["win1"]; $win2= $objResult2["win2"]; $win3= $objResult2["win3"]; $win_all= $objResult2["win_all"]; $corn1= $objResult2["corn1"]; $corn2= $objResult2["corn2"]; $corn3= $objResult2["corn3"]; $corn_all= $objResult2["corn_all"]; $strSQL22 = "SELECT * FROM college WHERE college_id='$college_id' "; $objQuery22 = $mysqli->query($strSQL22); while($objResult22 = $objQuery22->fetch_assoc()) { $college_namex= $objResult22["college_name"]; $province_namex= $objResult22["province"]; } ?>
     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   .   
--หมดรายการ--