1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.2. ทักษะงานไม้ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายชัชวาลย์ มูลศรี    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายศรเพชร บุญอิ่ม    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวันเฉลิม มั่นเหมาะ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางเสาวภาคย์ จินดาหลวง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายเผด็จ บุญเป็ง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายชาตรี อินต๊ะอดทน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายบุญมี ทีรวม    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายชาติตะกานต์ ใจเขียว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              ว่าที่ ร.ต. พิชิต แสงจันทร์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายนรินทร์ เจียตระกูล    ครู    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
              นางสาวจุฑามาศ บัวขาว    ครู    วิทยาลัยนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
              นางสาวสุพัตร์ ศรีพงษ์สุทธิ์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นางสาวสิริกร มั่นจินดา    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
              นายสาคร ปัญญาจักร    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นางสาวพัชรินทร์ ปัญญา    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นางสาวจารุวรรณ แพงละ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายอดุลย์ ปงลังกา    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายนิรุจน์ อินเทพ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
              นายพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา    ครู    วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
              นายแสวง ไชยบาล    ครู    วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
              นายชัยวุฒิ สุธรรม    ครู    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายบุญมี ทีรวม    ครู    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายเกียรติศักดิ์ สุนทร    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายอมร ทับยัง
   นักศึกษา    2. นายจักรพัฒน์ รถมะณี
   นักศึกษา    3. นายพงศกร สุขระ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพิชิต แสงจันทร์
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายอนนต์ จีนใจเย็น
   นักศึกษา    2. นายณัฐพงศ์ ทวีคูณรุ่งเรือง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวรัตนาภรณ์ เทศฉาย
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายจตุพร เชื้อเพชร
   นักศึกษา    2. นายณภัทร เงินบำรุง
   นักศึกษา    3. นายวินัย สมานจิต
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพินิจพงษ์ ชาติพันธ์
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายเจตนิพัทธ์ ใจปัญญา
   นักศึกษา    2. นายนคร ยะถาคำ
   นักศึกษา    3. นายณัฐพล คนเที่ยง
   5. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวณิชาภัทร ม่วงทอง
   นักศึกษา    2. นางสาวสมหทัย มีสีบัว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิชัย สิงห์รอ
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายศรัณย์ โพทวี
   นักศึกษา    2. นายรุ่งโรจน์ พานแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    3. นายธนภัทร แสงคำ
   7. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุฒิ ม่วงทอง
   นักศึกษา    2. นายพิสิษฐ์ สุขเจริญ
   นักศึกษา    3. นายกิตติศักดิ์ กังวาล
   8. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายกฤษฎา ธรรมเมืองมูล
   นักศึกษา    2. นายคำหงส์ แก้วยอด
   นักศึกษา    3. นายธนกฤต สายอินทร์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวันเฉลิม มั่นเหมาะ
   9. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นายจอม ซุ่
   นักศึกษา    2. นายวิทยา ทานะ
   10. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายสิทธิพงษ์ สนธยา
   นักศึกษา    2. นายสมิทธิ จันมโนวงษ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจารุวรรณ แพงละ
   11. อศจ.แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
   นักศึกษา    1. นายบุญยกร วรรณกุล
   นักศึกษา    2. นางสาวธนัชญา วงศ์ฉายา
   นักศึกษา    3. นายธราเทพ คิดชอบ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนิรันดร์ แก้วน้อย