1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายมนตรี กันทาสุวรรณ์     081-7832252
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปัญญา พลเมืองดี    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธงชัย ไชยยงค์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธีระชัย เจียมจิต    กรรมการ    ผู้จัดการบริษัทเมธากิจ
              นายนวภัทร์ อุทัยรัตน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายมนตรี กันทาสุวรรณ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายวิบูลย์ สมศักดิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายศาสตรพล ชลประทาน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสามารถ สุขสถิตย์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายชูชาติ ม่วงโกสัย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายพัฒน์พงศ์ วรโภชน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายอนุมัติ สิทธิ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชัชวาล โคตะบุตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายภิรมย์ ยะราช    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              ว่าที่ ร.ต. พิษณุ สังข์คำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         กรรมการตัดสิน
              นายอรรถกฤต อินทะโย    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
              นายเริงพันธ์ จันทรัมพร    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
              นายสมพร อ่อนเกตุพล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายสมพงษ์ แคสา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายมาโนชย์ พวงคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายสมยศ สุวรรณรัตน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายณัฐดนัย เรือนคำ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นายสัญชัย ชูช่วย    กรรมการ    กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ บี บี จำกัด
              นางสโรชิน ชีวตานนท์    กรรมการ    บริษัท เฟ้ลปส์ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลน จำกัด
              นายธานี นาคเลี้ยง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายณรงค์ศักดิ์ มาดหมาย    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายพงษ์พันธ์ ใบสุขันธ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายสุริยันห์ ดีปาละ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายชวลิต ขวัญสง่า    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธนิศร์ พันธุ์ประยูร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
   18 มีนาคม 2564
   08:00น. - 10:00น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
   10:00น. - 12:00น.    ลงทะเบียน
   13:00น. - 17:00น.    ประชุมครูผู้ควบคุมทีม/ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
   19 มีนาคม 2564
   08:00น. - 09:00น.    รายงานตัว
   09:00น. - 10:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
   10:00น. - 12:00น.    อบรมภาคทฤษฎี
   13:00น. - 14:00น.    สอบภาคทฤษฎี โดย บริษัท ABB.
   14:00น. - 17:00น.    ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบและรับวัสดุ-อุปกรณ์การแข่งขัน
   20 มีนาคม 2564
   08:00น. - 09:00น.    รายงานตัว
   09:00น. - 12:00น.    แข่งขันภาคปฏิบัติ (ช่วงที่ 1)
   13:00น. - 17:00น.    แข่งขันภาคปฏิบัติ (ช่วงที่ 2)
   21 มีนาคม 2564
   08:00น. - 12:00น.    คณะกรรมการตัดสิน ตรวจให้คะแนนภาคปฏิบัติ
   13:00น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน/พิธีมอบรางวัล/พิธีปิดการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายธนภัทร เกษหอม
   นักศึกษา    2. นายจิรพงษ์ เยี่ยมไธสงค์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายทนงศักดิ์ ศรีพล
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายทักษิไณย์ แซ่ว่าง
   นักศึกษา    2. นายธนวัฒน์ หนูส่ง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุกิจ ชมภู่
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายธีรสิทธิ์ มาสิงห์
   นักศึกษา    2. นายณัฐพล นักฆ้อง
   นักศึกษา    3. นายอชิตะ จอมคีรึ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธนชัย จันทร์ลอย
   4. อศจ.น่าน    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
   นักศึกษา    1. นายพงษ์ศักดิ์ แซ่ว่าง
   นักศึกษา    2. นายพิสุทธิ์ แซ่ย่าง
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวศิรินทิพย์ โสภา
   5. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
   นักศึกษา    1. นายธนกฤต ปัญญาวงศ์
   นักศึกษา    2. นายพสวัฐ ศุกกาญจนกันติ
   นักศึกษา    3. นายณัฐกาน จันต้าว
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกฤษฎา อิ่นติ๊บ
   6. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายภูริต โพธิ์ขวัญ
   นักศึกษา    2. นายสุเมษา อ่วมทับ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชาญชัย ครุธทิน
   7. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายเรืองเดช ขมินทกูล
   นักศึกษา    2. นายวัชระพล มีสิงห์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจักรพงศ์ เพ็ญศรีสิริกุล
   8. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายปัณณวัฒน์ คำปันศักดิ์
   นักศึกษา    2. นายชญานนท์ เชื้อคำ
   นักศึกษา    3. นายกษิดิศ ดาศรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชวลิต แก้วบุญเรือง
   9. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายนันทชิต แสนพยอม
   นักศึกษา    2. นายชยานันต์ ใจพรมมา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายมนตรี ใจแก้ว
   10. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายภูวนาถ ปีแก้ว
   นักศึกษา    2. นายศิริชัย สุขเย็น
   นักศึกษา    3. นายวราวุธ พรมมา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายเกรียงวุฒิไกร รอดมั่น
   11. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นางสาวกันยารัตน์ เลงไธสง
   นักศึกษา    2. นายกรรชัยวัฒน์ อินทร์เผือก
   นักศึกษา    3. นายวันชัย พุฒเหมือน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายวรายุทธ นามเกิด
   12. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
   นักศึกษา    1. นายพงษ์เทพ ดวงวิเชียร
   นักศึกษา    2. นายสิทธิโชค ธัญลักษณ์พนา
   นักศึกษา    3. นายธนากร วิไล
   ครูผู้ควบคุม    4. นายนพนัยน์ หมื่นสมบัติ
   13. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายณัฐนนท์ สมชม
   นักศึกษา    2. นายวรัตถ์ เลาจาง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชัชชัยนนท์ วงศ์จักร์
   14. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายชาคร สุนทรศร
   นักศึกษา    2. นายณัฐวัศ บรรเจิดพัฒนกุล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายไพโรจน์ จันจิตร
   15. อศจ.แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
   นักศึกษา    1. นายวัฒนา นุบุญไชย
   นักศึกษา    2. นายวันชัย ชาญท่องไพร
   นักศึกษา    3. นายณัฐกร ไฝ่ปัญญาดี
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพีระพงษ์ ขันธ์เขียว