9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download การประกวดดนตรีโฟล์คซอง
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า     097-331-0431
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นางสาวขวัญไทย อินทยุง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายเจษฎา นารี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางจันทร์เพ็ญ โลบุญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายวีระพงษ์ ปากโพ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นายจิรภาส สิงหเสนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายวิทวัส มนสีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายฉัตรชวาล แม้นจิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายอติรุจ คำวัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายอัฐวุธ สุไต้ทอน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นายจักรพงศ์ ปัญญาดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              นางสาวพิมลวรรณ โนรินทร์ยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายศรพิทักษ์ เรืองเศษ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
              ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐพร โพธิ์งาม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายอดิศักดิ์ แก้วใส    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
         กรรมการตัดสิน
              ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
              นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
              นายวีระพงษ์ ปากโพ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุริทร์
              นายวิทวัส มนสีสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
              นายศรพิทักษ์ เรืองเศษ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 03( วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การประกวดวงดรีโฟล์คซอง
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายกวินภพ พรหมประดิษฐ์
   นักศึกษา    2. นายจักรพงศ์ กิจกระจ่าง
   นักศึกษา    3. นายนุตยกุล โสฬส
   นักศึกษา    4. นายภูมิพัฒน์ โกเมศ
   ครูผู้ควบคุม    5. นายวีระพงษ์ ปากโพ
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายนนทวัฒน์ ลามณี
   นักศึกษา    2. นายวรินทร สมพร
   นักศึกษา    3. นายชลธิศ ชนะพร่อง
   นักศึกษา    4. นางสาววนิดา กลิ่นสันเทียะ
   นักศึกษา    5. นายมณฑล ลาภจิตร
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวรัชนีย์กร ก้อนทอง
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
   นักศึกษา    1. นางสาวโชติมณี สุจิมาวิทย์
   นักศึกษา    2. นางสาวปัญญาพร บุญล้ำ
   นักศึกษา    3. นายจิณัฐตา เหลืองวิลัย
   นักศึกษา    4. นายเฉลิมชัย บุญมี
   นักศึกษา    5. นายพีรพัฒน์ ปิยะไพร
   ครูผู้ควบคุม    6. นายศิโรรัตน์ ทำนักสุข