พิมพ์แบบประกาศผลรายงาน อศจ. , พิมพ์แบบประกาศผลรายงานภาค(นักเรียน) , พิมพ์แบบประกาศผลรายงานภาค(นักเรียน+ตรู)
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายสดุดี เจียสารัมย์ (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ สุดสวาด (นักศึกษา)
นายเจริญทรัพย์ พันพม่า (นักศึกษา)
90.1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายก้องภพ เสนผาบ (นักศึกษา)
นายอรรถวุฒิ จุดาบุตร (นักศึกษา)
นายพิชิตชัย ดอกไธสง (นักศึกษา)
89.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายนนทวัชร แสงแก้ว (นักศึกษา)
นายฉมาบดี ฉิมมาบดี (นักศึกษา)
นายณัฐดนัย ย่องวังปลา (นักศึกษา)
85.61 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นายจารุวัฒน์ ศรีช่วย (นักศึกษา)
นายศักดิ์สิทธิ วงปลั่ง (นักศึกษา)
นายณัฐชนนท์ ธิจันทร์ (นักศึกษา)
91.24 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายสานนท์ ตินานพ (นักศึกษา)
นายอนุวัฒน์ ได้ไซร์ (นักศึกษา)
นายชัยธวัช สุดใสดี (นักศึกษา)
91.09 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายจันทรา พาลี (นักศึกษา)
นายอภินันท์ โสบรรดิษฐ์ (นักศึกษา)
นายวรากร หอมจันทร์ (นักศึกษา)
87.87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายธีระพล แก้วสุวรรณ์ (นักศึกษา)
นายสรวิชญ์ สุขขา (นักศึกษา)
88.93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายธันวา โยงรัมย์ (นักศึกษา)
นายณัฐพงศ์ จงใจรักษ์ (นักศึกษา)
80.47 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายเถลิงศักดิ์ ยอดเหล็ก (นักศึกษา)
นายธนาธร ภูผา (นักศึกษา)
นายอภินันท์ จันทเขต (นักศึกษา)
90.08 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายอภิรักษ์ โตอุทัย (นักศึกษา)
นายอรรถวุฒิ สืบเสาะดี (นักศึกษา)
นายคมสัน บุตชาติ (นักศึกษา)
74.83 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายธนพร บุตรดี (นักศึกษา)
นายโชคอนุชา วารุลัง (นักศึกษา)
นายภาสกร พรหมบุตร (นักศึกษา)
74.13 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายเกียรติศักดิ์ จันทะนุภา (นักศึกษา)
นายณัฐดนัย หาสุข (นักศึกษา)
นายชัชวาล สังข์เงิน (นักศึกษา)
89.92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นายปัญญา เหมาะดี (นักศึกษา)
นายอรรถพล อบอุ่น (นักศึกษา)
นายสุชาติ โคมทอง (นักศึกษา)
78.72 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายชัยวัฒน์ บุญทวี (นักศึกษา)
นายกิตติชัย บุญเลิศ (นักศึกษา)
นายชัยวุฒิ ดียา (นักศึกษา)
77.04 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายเมธา เฉลียวไว (นักศึกษา)
นายธนพล บุญทองโท (นักศึกษา)
นายนรภัทร สมคิด (นักศึกษา)
นายธาดา ยืนยาว (นักศึกษา)
87.24 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายเอกชัย นามพรม (นักศึกษา)
นายนิรวิทธ์ ขุนศรี (นักศึกษา)
นายเพชรรัตน์ ปิยะไพร (นักศึกษา)
80.43 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายศิริโชค สมานพร้อม (นักศึกษา)
นายอนุรัตน์ แปลงยศ (นักศึกษา)
นายศรุต เรืองกระจาย (นักศึกษา)
นายไชยพัฒน์ เร่งเหิม (นักศึกษา)
71.95 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.3.1. ทักษะช่างอากาศยาน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.4.1. ทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นายสราวุฒิ เติมกล้า (นักศึกษา)
94.77 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายพันเลิศ ละม้ายนิล (นักศึกษา)
90.26 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายสุชานันท์ แก้วใส (นักศึกษา)
81.36 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นายนพดล ใจวิเศษ (นักศึกษา)
นายขจรยศ ทองประเสริฐ (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายภัทรพร ตรีสา (นักศึกษา)
นางสาวอนามิกา โตเร็ว (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายฤทธาปกรณ์ ปานะโปย (นักศึกษา)
นายปฏิภาน ท้าวเคหะ (นักศึกษา)
นายวรายุส บุตรเเสง (นักศึกษา)
69 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นายอัษฎาวุธ มะลิงาม (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายชัยวัฒน์ บุญบำรุง (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายยศภัทร เห็นจงชม (นักศึกษา)
76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นายพัณณกร นาคูณ (นักศึกษา)
นายฑีฆายุ แก้วสวย (นักศึกษา)
80.96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายธรรมรัตน์ ยืนยง (นักศึกษา)
นางสาววนิดา ทวีฉลาด (นักศึกษา)
78.55 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายวีรเทพ สาทิพย์จันทร์ (นักศึกษา)
นายธีรภัทร ปุ่นประโคน (นักศึกษา)
นายโจเซิ่น นาจำปา (นักศึกษา)
68.65 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายกฤษติพงศ์ บุญทน (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายสุรชา มูลวัน (นักศึกษา)
79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายกฤต เฉลียวไว (นักศึกษา)
69 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายมนตรี หาญเหี้ยม (นักศึกษา)
100 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายจีรพันธุ ดินดำ (นักศึกษา)
93.39 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ นายธนาวุฒิ ภาคำ (นักศึกษา)
88.52 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายวิรัตน์ กิ่งซา (นักศึกษา)
นายณัฐพงษ์ พากเพียร (นักศึกษา)
นายมงคล ปานทอง (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นายอนุวัฒน์ ขันตี (นักศึกษา)
นายนนทนันท์ มั่นยืน (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ อยู่เย็น (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายณัฐพล เพชรรังษี (นักศึกษา)
นายชาคริต จำปาทอง (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายพีระพัฒน์ นะวะประโคน (นักศึกษา)
นายโชคสิริ จำนงมี (นักศึกษา)
นายกฤษดา ภิระบรรณ (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นายอนุชา เสาร์ศิริ (นักศึกษา)
นายสืบสกุล สมานมิตร (นักศึกษา)
นายวริทธิ์นันท ทองก่ำ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายธัญวรัตม์ บุญคล้อย (นักศึกษา)
นายปฐมพงศ์ ฤกษ์ดี (นักศึกษา)
76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายอภิวัฒน์ อินทหอม (นักศึกษา)
นายสาธิต จำปาเลียง (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นายธนพล ผาสุข (นักศึกษา)
นายสาธร ทองอ้ม (นักศึกษา)
นายโกศัลย แก้วสวย (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายเกียรติศักดิ์ สนสี (นักศึกษา)
นายสิทธิพล วัดตรง (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายธีรภัทร รสหอม (นักศึกษา)
นายอุดมศักดิ์ เสาทอง (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายวิกรานต์ สมุททอง (นักศึกษา)
นายปรมัตถ์ พรมสี (นักศึกษา)
นายเทพภูธร งอยภูธร (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายวีรภัทร จินดาศรี (นักศึกษา)
นายชญานิน จินดาศรี (นักศึกษา)
นายศุภวิชญ์ ศุภผล (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นายณัฐวัตร มีแก้ว (นักศึกษา)
นายธนพล สมมุติรัมย์ (นักศึกษา)
นายยุทธพิชัย ทัศนะ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายอติชาติ แก้วงาม (นักศึกษา)
นายสุรพัศ ดวงมณี (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายกิตติศักดิ์ นัยนิตย์ (นักศึกษา)
นายณัฐพล เจียงวงศ์ (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ นายวรเมธ สิงห์กวาง (นักศึกษา)
นายธนกฤต นิยมสวน (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นางสาวสมบูรณ์ วรรณตรง (นักศึกษา)
นายพงษ์ศักดิ์ จารัตน์ (นักศึกษา)
นายสรวิศ นิตรลาภ (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายอดิพล งามแพง (นักศึกษา)
นางสาวอรัญญา สมสิทธิ์ (นักศึกษา)
นายณัฐวุฒิ เศษนนท์ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นายกนกพล ใจดี (นักศึกษา)
นายชัยศิริ อ้อมแก้ว (นักศึกษา)
นายสิทธิศักดิ์ บุตรจันทร์ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายสราวุฒิ สีดา (นักศึกษา)
นายบุญญานนท์ ร่วมสุข (นักศึกษา)
นายรณกฤต ดีสม (นักศึกษา)
100 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นายณัฐพงค์  ประโสตัง (นักศึกษา)
นายพงษ์ระพี สีพล (นักศึกษา)
นายประวิทย์ หอมชื่น (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายพีรพัตร อินทร์ทอง (นักศึกษา)
นายอภิสิทธิ์ สายสุข (นักศึกษา)
นายนครินทร์ ทองมาก (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายธนวัฒน์ บุญเพิ่ม (นักศึกษา)
นายเกียรติชัย ม่วงศรี (นักศึกษา)
นายเขษมศักดิ์ ประภาสัย (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายพฤกษ์ อาศิรสิริวาณิช (นักศึกษา)
นายกรีฑาวุฒิ สุขพิมาย (นักศึกษา)
นายจิรโชติ สบายดี (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นาย ธนภัทร ตินานพ (นักศึกษา)
นายธีรภัทร์ ปลายแก่น (นักศึกษา)
นายภูวเดช ศักดิ์ศรีจันทร์ (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายนรบดี รังทอง (นักศึกษา)
นางสาวเขมิกา นันสะอาด (นักศึกษา)
นายธนานันท์ พรหมศรี (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นายนพวิทย์ ผาเงิน (นักศึกษา)
นายสุริชัย มณีทูล (นักศึกษา)
นายธีรศักดิ์ แก่นเดียว (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นายธนพล แสงจู (นักศึกษา)
นายปีร์มงคล กันดี (นักศึกษา)
นายภัทราวุธ เชี่ยวชาญ (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายศรีอุดม สาลี (นักศึกษา)
นางสาวณัฐธิดา ศาลางาม (นักศึกษา)
นายปราโมทย์ ติมุลา (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายชยานันท์ สะหุนันต์ (นักศึกษา)
นายนันทวัฒน์ ืสมแก้ว (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นายไพศาล สมหวังสกุลเลิศ (นักศึกษา)
นายพรพรหม ผ่องใส (นักศึกษา)
นายกตัญชลียา ชัยดี (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายวริศ ฉลาดเลิศ (นักศึกษา)
นายอัครชัย แก้วสระคู (นักศึกษา)
นายธีรศักดิ์ วรรณกิจ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นายรมณ์ ผมทอง (นักศึกษา)
นายวุฒิชัย เบี้ยไธสง (นักศึกษา)
นางสาวสโรชา นันทะแสง (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายกฤษณพล มีหมดจบ (นักศึกษา)
นายณัฐชนน นิรันดรรัตน์ (นักศึกษา)
นายจอมพล สำรวมจิต (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายกนิษฐ์พงษ์ กลั่นเกลี้ยง (นักศึกษา)
นายธนธรณ์ เจาะดี (นักศึกษา)
นายปิยะโชค ทามนตรี (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายธีรกานต์ อดกลั้น (นักศึกษา)
นายวิสิฐศักดิ์ เพชรหนองชุม (นักศึกษา)
นายกิตติธัช อิทธิผล (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายพีรทัต แรงจบ (นักศึกษา)
นายเนติพงษ์ เสนาะเสียง (นักศึกษา)
นายธวัชชัย บุญแก้ว (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายสันติภาพ งามมี (นักศึกษา)
นายวีรภาพ สุขยานุดิษฐ (นักศึกษา)
นายวัชรากร อุ่นศิลป์ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายจิรโชติ ตลับทอง (นักศึกษา)
นายเก้ายอด เกษมจิตร (นักศึกษา)
นายปัญญา มีงามดี (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายสนธยา สุดลา (นักศึกษา)
นายธีรนันท์ สุดารักษ์ (นักศึกษา)
นายกิตติศักดิ์ บุตรดี (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายนวพร แสนหมู (นักศึกษา)
นายณัฐวัตร คงสุข (นักศึกษา)
นางสาววิภาศิริ บุญยง (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายสุริยา บุญมี (นักศึกษา)
นายศุทธวีร์ วรัตม์ธนา (นักศึกษา)
นายชัยรัตน์ ร่มเย็น (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายพงษ์พิพัฒน์ เล้าวาลิต (นักศึกษา)
นายปณวัฒน์ ทองนาค (นักศึกษา)
นายวรรณชัย ยอดยิ่งยง (นักศึกษา)
นายมงคล เติมสุข (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นางสาวธิดาพร ไชยมงคล (นักศึกษา)
นายนนทพัทธ์ จาธุนิน (นักศึกษา)
นายภัทรพล งามเลิศ (นักศึกษา)
นายพงศกร ผสมกล้า (นักศึกษา)
นางสาวจิตรลดา หนุนโชค (นักศึกษา)
นายนุภาวัฒน์ ทันวัน (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาวกรรณิกาณ์ ยันทอง (นักศึกษา)
นายสุรชัย สังข์สาลี (นักศึกษา)
นางสาวสุภกานต์ นามวิชัย (นักศึกษา)
นางสาวมนัสนันท์ ศรีเพชร (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
1.18.1. ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นางสาวพรนภัส พรมพะเนา (นักศึกษา)
นายนพลักษณ์ ผลแม่น (นักศึกษา)
นายณัชพล บุญผ่อง (นักศึกษา)
99 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาวณัฐณี บุญปก (นักศึกษา)
นายศุภชัย วงศ์คำ (นักศึกษา)
นางสาวกานต์รวี สุนทรสวัสดิ์ (นักศึกษา)
นายธาวิน สุขทวี (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายกิตติพงษ์ รักงาม (นักศึกษา)
นายเจษฎา มณีจันทร์ (นักศึกษา)
นายธนากร จันสีดา (นักศึกษา)
99 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
1.19.1. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายภูวเนตร มีแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวอัญชุลีพร นามวัฒน์ (นักศึกษา)
นายอนุชา สมเภา (นักศึกษา)
นายพิทักษ์ ประชุมฉลาด (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายศุภกร เพ็งจันทร์ (นักศึกษา)
นายเจษฏา ตลับทอง (นักศึกษา)
นายปราโมทย์ ศรียี่ทอง (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายธีรเดช ลำขุนทด (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายเจษฎา ปริญญาสงวนสิทธิ์ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายพีรายุ บุญครอง (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวกนกกร ดวงลายทอง (นักศึกษา)
นางสาวศิริวรรณ ผจงงาม (นักศึกษา)
91.24 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาวกรรณิการ์ เพิ่มผล (นักศึกษา)
นางสาวภัทรวดี แสงสิงห์ (นักศึกษา)
นางสาวสายน้ำ สมอนา (นักศึกษา)
80.81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นางสาวโสภา อยู่โค (นักศึกษา)
นางสาวสุพิชญา สุขสอน (นักศึกษา)
77.86 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวรพีพรรณ วงษ์บุญ (นักศึกษา)
นางสาวพรปวีณ์ ผลวัฒน์ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นางสาวดวงหทัย อำนาจวงศ์ (นักศึกษา)
นายอรสา สมัญญา (นักศึกษา)
นางสาวจิราวดี พันพะม่า (นักศึกษา)
79.42 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาวศิริวรรณ พิมแมน (นักศึกษา)
นายเอกรินทร์ ศรีประภาส (นักศึกษา)
นางสาวนริศรา ใจกล้า (นักศึกษา)
75.56 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวพัทริน อุ้ยรัมย์ (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวศิริกานดา ผนังดำ (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายเอกวัฒน์ นาจันทัด (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.3 สาขาวิชาการตลาด
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวบุปผา โฉมขำ (นักศึกษา)
นางสาวบุลภรณ์ ดอกยี่สุ่น (นักศึกษา)
นางสาวกรรณ์ทิมา มีศรี (นักศึกษา)
นางสาวสร้อยทอง ราษีทอง (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นางสาวธิดารัตน์ เหมือนชอบ (นักศึกษา)
นางสาวมณีรัตน์ สันทาลุนัย (นักศึกษา)
นางสาวกุลทลี ศรีแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวน้ำฟ้า สอนปัน (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวจินต์จุฑา ส้มจีน (นักศึกษา)
นายบูรพา นิยมกล้า (นักศึกษา)
นางสาวรติกร บุญเยี่ยม (นักศึกษา)
นางสาววรพรรณ ทรงสะดี (นักศึกษา)
97 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นางสาวจุฑารัตน์ ไชยพร (นักศึกษา)
นางสาวบัณฑิตา ดัชถุยาวัตร (นักศึกษา)
นางสาวจุฑาภรณ์ เมียดเทียน (นักศึกษา)
นางสาวอนุสรา กระแจะจันทร์ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายเมธา เรืองแสงจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาวเบญจพร ทราจารวัตร (นักศึกษา)
นางสาวจณิตสตาร์ ปิยศิริพงษ์ (นักศึกษา)
นางสาวสุดา บุญชู (นักศึกษา)
นางสาวสุชาดา สมัครสมาน (นักศึกษา)
นางสาววิไลวรรณ มีนะ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาวจุฑามณี เทพอาจ (นักศึกษา)
นางสาวอฐิตา แสงจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาวสุภาวดี ปืนเพชร (นักศึกษา)
นายสิทธิศักดิ์ สมานมิตร (นักศึกษา)
นายอนุวัตร สำคัญยิ่ง (นักศึกษา)
นางสาวสุภัทรา ห้วยจันทร์ (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นางสาวอมรรัตน์ เชี่ยวชาญ (นักศึกษา)
นางสาวนภาพร โสมนัส (นักศึกษา)
นางสาวกมลลักษณ์ พัดพรม (นักศึกษา)
นางสาวอุไรวรรณ ภูระหงษ์ (นักศึกษา)
นางสาวกนกพร แจ่มใส (นักศึกษา)
นางสาวกานต์มณี เติมสุข (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นางสาวณัฐธิดา ผมน้อย (นักศึกษา)
นางสาวกาญจนา พากเพียร (นักศึกษา)
นายพัฒน์พงษ์กร เครือวัลย (นักศึกษา)
85.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายสหรัตน์ ลาลุน (นักศึกษา)
นางสาวอารยา วงค์คำจันทร์ (นักศึกษา)
นายปฐมพงษ์ กรวยทอง (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นางสาวสุชานาถ ธรรมดา (นักศึกษา)
นางสาวสุนิษา หิ้งทอง (นักศึกษา)
นายจักริน ขุมเงิน (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นายประเสริฐพร เพิ่มทอง (นักศึกษา)
นางสาวมัณฑนา พรมเลิศ (นักศึกษา)
นางสาวปาริชาติ ชุมสุข (นักศึกษา)
79 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นายศิรศักดิ์ เมืองสุวรรณ (นักศึกษา)
นายรักฐพงษ์ สมสามาลย์ (นักศึกษา)
นายปรมี แสงนวล (นักศึกษา)
นายวีรวัฒน์ เพิ่มทอง (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายจิรวัฒน์ แจ่มศรีพรหม (นักศึกษา)
นายทิวัตถ์ เชิดรัมย์ (นักศึกษา)
นายธนวัฒน์ กว้างขวาง (นักศึกษา)
นายธนชัย ฐาปนวรกุล (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นางสาวศุภสุตา โสมหา (นักศึกษา)
นางสาววาริสา สะเตียงบน (นักศึกษา)
นางสาวสาวิตรี มะโนรส (นักศึกษา)
นายรพินทร์ ดีทั่ว (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายจิรวัฒน์ โสระธิวา (นักศึกษา)
นางสาวกรวรรณ หาสุข (นักศึกษา)
นายธนกร ชมชื่นดี (นักศึกษา)
นายวุฒิพงษ์ สิทธิ์โท (นักศึกษา)
นายณัฐพงศ์ เพชรมาก (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวไอศรีม งามอินทร์ (นักศึกษา)
นางสาววิลาวรรณ ช่วยกลาง (นักศึกษา)
นางสาวจุฑามาศ บูรณ์เจริญ (นักศึกษา)
นางสาวโยษิตา พัฒนอนันต์สิน (นักศึกษา)
นางสาวบัวแก้ว ยิ่งเจนจบ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาวธิติสุดา ชาญสูงเนิน (นักศึกษา)
นางสาวสิรินทราภรณ์ จันสีดา (นักศึกษา)
นายนันธวุฒิ ศรีบุญฮุง (นักศึกษา)
นางสาวศศิธร สิทธิกุล (นักศึกษา)
85.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นางสาวสุธาสินี บรมฤทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาววรณัน ล้วนขาว (นักศึกษา)
นางสาวรัตนกร โคตรสุวรรณ (นักศึกษา)
นางสาวอังสนา นิยมวงศ์ (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นางสาวอรปรียา แกมรัมย์ (นักศึกษา)
นางสาวปณิตา โพธิ์ศรี (นักศึกษา)
นางสาวจิราภรณ์ ยอดเลา (นักศึกษา)
นางสาวปิ่นมณี อุกอาจ (นักศึกษา)
77.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวสิริวิมล แรงจบ (นักศึกษา)
นายชนะพัฒน์ โสภาเนตร (นักศึกษา)
นายจตุรวิศ เผ่าอินทร์จันทร์ (นักศึกษา)
นางสาววรรณพรรษา ทวีสิน (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ นางสาวใกล้รุ่ง รัตนแสง (นักศึกษา)
นางสาวธนภรณ์ ศิริสำราญ (นักศึกษา)
นางสาววิภาดา สินสุพรรณ (นักศึกษา)
นางสาวชมพูนุช เสนาใหญ่ (นักศึกษา)
93.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายบุรีรินทร์ สมัครสมาน (นักศึกษา)
นางสาวชญาดา ยอดเสาดี (นักศึกษา)
นายกิตติคม เหรียญธีรศักดิ์ (นักศึกษา)
นางสาวชลธาร งามเลิศ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายอนุพันธ์ ปาวะชัย (นักศึกษา)
นายพีรณัฐ นุชนาด (นักศึกษา)
นายธีรพล พางาม (นักศึกษา)
นางสาววรรณศิริ เชิดสุข (นักศึกษา)
นางสาวดวงพร สมโสม (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.2.2. ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายสุระชาติ โสดาจันทร์ (นักศึกษา)
นายพีรพงศ์ ก้านอินทร์ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายเนติพงษ์ มีศิริ (นักศึกษา)
นางสาวนิสา ศาลางาม (นักศึกษา)
นางสาวปฐมาวดี ชมชื่น (นักศึกษา)
นางสาวพิยดา ส่งคืน (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวผกาภรณ์ คลายโศก (นักศึกษา)
นายนภัสกร พูนมั่น (นักศึกษา)
นายธนาเดช ชัยประโคน (นักศึกษา)
นางสาวสิรินดา ชูกล้า (นักศึกษา)
นางสาวภัทราพร เสาขวัญ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายเอกกร บึ้งชัยภูมิ (นักศึกษา)
นายจิรภัทร บุญมาก (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายณเสฏฐ์ เทวาพร (นักศึกษา)
นางสาวเสาวลักษณ์ สุขร่วม (นักศึกษา)
นางสาวพิมพ์สุตา หวายสันเทียะ (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5.2.1. ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย (Portrait) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.2.2. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.2.3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวดลลดา บุตรงาม (นักศึกษา)
นางสาวชื่นกมล หมายทอง (นักศึกษา)
นางสาวมลวิภา สายนาค (นักศึกษา)
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.3.1. ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อออกแบบ เขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage style) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.3.2. ทักษะชุดการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.4.1. ทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี (แข่งขันระดับชาติ) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวณัฐธิดา อิทธิพรม (นักศึกษา)
นางสาวปุณยณุช มโนการ (นักศึกษา)
87.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นางสาวดากานดา น่าชม (นักศึกษา)
นางสาวปลายฝน เมินธนู (นักศึกษา)
75.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นางสาวณัฐนิชา โถแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวจันทิมา สมสุข (นักศึกษา)
70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวปุณยณุช มโนการ (นักศึกษา)
นางสาวฐิติกานต์ เจริญรัมย์ (นักศึกษา)
นางสาวณัฐธิดา อิทธิพรม (นักศึกษา)
85.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายสุวโรจน์ สาคะนิน (นักศึกษา)
นางสาวช่อฝ้าย เสกเหมาะ (นักศึกษา)
นายณภัทรพล บุญมี (นักศึกษา)
78.5 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวสุมิตา พรมศรี (นักศึกษา)
นายทินภัทร ขันนาโพธิ์ (นักศึกษา)
นายชัยมงคล เถาวัลย์ (นักศึกษา)
85.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นางสาวช่อฟาง เสกเหมาะ (นักศึกษา)
นางสาวสุธิดา ณ จตุรัส (นักศึกษา)
นายอัญรินทร์ นาปาน (นักศึกษา)
81.11 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นางสาวอังคนาพร วงยะมาตย์ (นักศึกษา)
นางสาวขวัญพิชชา โมลา (นักศึกษา)
นางสาวดวงใจ วงษา (นักศึกษา)
74.89 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.2.1. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวอภิญญา สุภิษะ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายณฐพล ตนตรง (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายอภิชาติ เขมวัชรโยธิน (นักศึกษา)
นายพีรัชชัย ุสุระถาวร (นักศึกษา)
นายธนวรรธน์ เกติยะ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายอัศวิน นิลนวล (นักศึกษา)
นายณัฐดนัย ศรีโสม (นักศึกษา)
นายจักริน แยมเฉลียว (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายลอจิ้นเจ สมานทอง (นักศึกษา)
นางสาวกนกพร ทองหล่อ (นักศึกษา)
นางสาวรุจิรดา วิยาสิงห์ (นักศึกษา)
73 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายมังกร สำราญใจ (นักศึกษา)
นายอนันตพงษ์ ลายทอง (นักศึกษา)
นางสาวภัณฑิภา บุญอุดม (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นางสาววรรณิษา คำเสมอ (นักศึกษา)
นางสาวชลนิภา น้ำแข็ง (นักศึกษา)
นางสาวพุธิตา ดาทอง (นักศึกษา)
76 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายณรงค์ฤทธิ์ ยุทธภัณฑ์ (นักศึกษา)
นายเดชณรงค์ แก้วโพธิ์กลาง (นักศึกษา)
นายศักดิ์สิทธิ์ อุดร (นักศึกษา)
64 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ นางสาวขวัญกมล โด่งดี (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ นายอัครเดช ไหมทอง
98 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ นายพชร บุญศิริ (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ นางสาวอุษา สุดสัมฤทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาวปิยฉัตร บ่อเกิด (นักศึกษา)
นางสาวบัณฑิตา พรมประโคน (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายสายนที แสดกระโทก (นักศึกษา)
83.83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นายเกียรติศักดิ์ นพพิบูลย์ (นักศึกษา)
80.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นางสาวนัยนา ศรีจุดานุ (นักศึกษา)
86.92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาววริศรา สมานสุข (นักศึกษา)
86.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นางสาวสุนิสา โพธิจันทร์ (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายจักรพล ทนกล้า (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายปรัชญา ชูชีพ (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาวปุณิกา แผ่นทอง (นักศึกษา)
87.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นางสาวกัญญาวีร์ สาลีพันธ์ (นักศึกษา)
83.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นางสาวข้าวฟ้าง ยอดสิงห์ (นักศึกษา)
83.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายพันกร ไชยทอง (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายเจตน์สกฤษฎิ์ สมานทอง (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายธนกร พวงขจร (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นางสาวชลิตา ก้อนทอง (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาวนิตยา สุจริต (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวปัทมาสน์ พันธนู (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายนนทวัฒน์ ลามณี (นักศึกษา)
นายวรินทร สมพร (นักศึกษา)
นายชลธิศ ชนะพร่อง (นักศึกษา)
นางสาววนิดา กลิ่นสันเทียะ (นักศึกษา)
นายมณฑล ลาภจิตร (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นางสาวโชติมณี สุจิมาวิทย์ (นักศึกษา)
นางสาวปัญญาพร บุญล้ำ (นักศึกษา)
นายจิณัฐตา เหลืองวิลัย (นักศึกษา)
นายเฉลิมชัย บุญมี (นักศึกษา)
นายพีรพัฒน์ ปิยะไพร (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายกวินภพ พรหมประดิษฐ์ (นักศึกษา)
นายจักรพงศ์ กิจกระจ่าง (นักศึกษา)
นายนุตยกุล โสฬส (นักศึกษา)
นายภูมิพัฒน์ โกเมศ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นายวโรดม ผูกแก้ว (นักศึกษา)
นายรติพงษ์ ตระการดี (นักศึกษา)
นายมาวิน ศรียำ (นักศึกษา)
นางสาวเลอลักษณ์ ถือเหมาะ (นักศึกษา)
นางสาวทอฝัน หามนตรี (นักศึกษา)
นายวีรยุทธ สุรินทร์ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นายพงศธร โจมรัมย์ (นักศึกษา)
นางสาวรินรดี เขียวพรหมมา (นักศึกษา)
นายศุภโชค ประเสริฐศรี (นักศึกษา)
นายชูเกียรติ ควรดี (นักศึกษา)
นายอุเทน พรมอุ่น (นักศึกษา)
นายอนุชา โคตวิสัย (นักศึกษา)
นายศุภฤกษ์ อุคำ (นักศึกษา)
นายศุภวิชญ์ ยาจิตร (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี

9.1.10. การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายปรัชญา วิชาเฟื่อง (นักศึกษา)
90.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.11. การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี

9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี

9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี

9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นางสาวฐิตาภา ทองนัด (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นางสาวอรษา สินสุพรรณ (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายศุภวิชญ์ จงใจงาม (นักศึกษา)
86.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นางสาวสุดารัตน์ ยามดี (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวนัทธมน ดวงแก้ว (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นางสาวสุชาดา ตินานพ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาวพัชราภา สมเสร็จ (นักศึกษา)
93.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นางสาวธีระดา อินทร์สำราญ (นักศึกษา)
90.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาววิภารัตน์ กุลัสนาม (นักศึกษา)
83.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นางสาวอมลรดา สมรูป (นักศึกษา)
82.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท นางสาวธัญลักษณ์ วงทอง (นักศึกษา)
80.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ นางสาวธันยากร สุลินทาบูรณ์ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายปฏิภาณ ปรากฏหาญ (นักศึกษา)
86.66 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ นางสาวณัฏฐนรี แก้วหอม (นักศึกษา)
77.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นางสาววรพรรณ ทองจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาวกัลยรัตน์ บุญสม (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวพิชญาภา ก่อทอง (นักศึกษา)
นางสาวณัฏฐนิชา รอดเจริญ (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาวพัชราภา สมานมิตร (นักศึกษา)
นางสาวขวัญใจ อินทรอัมพร (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายปัณณธร ยิบโมะ (นักศึกษา)
นางสาวเกษรสวรรค์ มุลาลินน์ (นักศึกษา)
96 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ นายจิติรพัฒน์ ไทยกุล (นักศึกษา)
นางสาวพัชรพร มณีรัตน์ (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาวศิรินาถ มียิ่ง (นักศึกษา)
นายภควัต อยู่เย็น (นักศึกษา)
94 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นายธนกฤต เรืองโสม (นักศึกษา)
94.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางสาวกันต์ระยา ผลน้ำอ้อม (นักศึกษา)
93.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ นางสาวอรอมล แดงดี (นักศึกษา)
91.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายนันทวัฒน์ มีเจริญ (นักศึกษา)
นางสาวนิภาภัทร สีหยดยอ (นักศึกษา)
นางสาวพรรณพษา กอกสูงเนิน (นักศึกษา)
นายอังกูร ปลื้มสุด (นักศึกษา)
นายอภิมุข เรืองวิเศษ (นักศึกษา)
87.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นางสาวสริดา แสงสุข (นักศึกษา)
นางสาวศุภดา กระจ่างใส (นักศึกษา)
นายสุรศักดิ์ บุตรชาติ (นักศึกษา)
นางสาวสุพรรณิกา ภูมิสุข (นักศึกษา)
นางสาวชุติมา คงทวี (นักศึกษา)
นายวิญญ์ พิศโสระ (นักศึกษา)
85.5 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นางสาวธนพร ล้ำเลิศ (นักศึกษา)
นางสาวชุดาทอง สอนเลิศ (นักศึกษา)
นางสาวนภัสสร โตเติมวงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวสุวิจักขณ์ นุณารัมย์ (นักศึกษา)
นายสุทธิพร สุตดี (นักศึกษา)
นายอนุวัฒน์ พัตรสิงห์ (นักศึกษา)
84.75 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ นายธนัครพล บุญพรม (นักศึกษา)
นายธีระวัตร์ ศรีเอ (นักศึกษา)
นายพลวัฒน์ ประสานดี (นักศึกษา)
นายวิศรุต ประสานดี (นักศึกษา)
นายอมรภัค สังเกตกิจ (นักศึกษา)
97.95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นายชยุตม์ มีศิลป์ (นักศึกษา)
นายนลธวัช เติมสุข (นักศึกษา)
นายอิทธิกร อักษร (นักศึกษา)
นายระพีภัทร บริสุทธิ์ (นักศึกษา)
นายเกียรติศักดิ์ จิกจักร์ (นักศึกษา)
92.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี นายธนวิทย์ โลนุช (นักศึกษา)
นางสาวกรวิภา ผะอบเงิน (นักศึกษา)
นางสาวมัสหยา บุญปัญ (นักศึกษา)
นางสาวนวรัตน์ บุญปก (นักศึกษา)
นายเจษฎาภรณ์ กัลยา (นักศึกษา)
นายกฤษดา เจริญผล (นักศึกษา)
85.7 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.25. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง พิน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

9.1.26. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โหวต ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

9.1.27. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง แคน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

9.1.28. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โปงลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
10.1.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

10.1.2. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--