ผลการแข่งขัน ระดับจังหวัด

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 30 5 2 37 42 2 0 44
   2. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 25 7 5 37 37 8 2 47
   3. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 9 12 5 26 25 16 4 45
   4. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 7 16 8 31 33 10 5 48
   5. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 5 8 8 21 25 11 5 41
   6. สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี 5 4 8 17 17 15 5 37
   7. สุรินทร์    วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 5 2 2 9 13 4 6 23
   8. สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 3 7 10 20 25 12 3 40
--หมดรายการ--