สถานที่จัดการแข่งขัน
รหัสสถานที่ รายละเอียดสถานที่ แผนที่ การแข่งขัน/ประกวห
   01 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ Google Maps
1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:30น.
1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ เริ่ม 16 พฤศจิกายน 66 07:00น.
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 07:30น.
1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล เริ่ม 10 พฤศจิกายน 66 10:00น.
1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:30น.
1.4.1. ทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 09:00น.
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 09:00น.
1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เริ่ม 23 พฤศจิกายน 66 09:00น.
1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 10:30น.
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.17.1. ทักษะงานปูน เริ่ม 14 พฤศจิกายน 66 07:30น.
1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 07:00น.
1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง เริ่ม 14 พฤศจิกายน 66 12:00น.
1.18.1. ทักษะการสำรวจ เริ่ม 16 พฤศจิกายน 66 08:30น.
1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง เริ่ม 14 พฤศจิกายน 66 07:30น.
1.19.1. ทักษะสถาปัตยกรรม เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต เริ่ม 14 พฤศจิกายน 66 09:00น.
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 09:00น.
9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 08:00น.
   02 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ Google Maps
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 07:00น.
3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 07:00น.
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ เริ่ม 1 พฤศจิกายน 66 09:00น.
3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ เริ่ม 1 พฤศจิกายน 66 08:00น.
3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก เริ่ม 1 พฤศจิกายน 66 08:00น.
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 10:45น.
3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 12:59น.
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า เริ่ม 16 พฤศจิกายน 66 10:00น.
3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 09:00น.
3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล เริ่ม 14 พฤศจิกายน 66 09:00น.
3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 07:30น.
3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม เริ่ม 14 พฤศจิกายน 66 07:30น.
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) เริ่ม 15 ตุลาคม 66 09:00น.
4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 07:00น.
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
4.2.2. ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง เริ่ม 14 พฤศจิกายน 66 08:00น.
5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) เริ่ม 14 พฤศจิกายน 66 09:00น.
5.2.1. ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย (Portrait) เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
5.2.2. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
5.2.3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
6.2.1. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เริ่ม 14 พฤศจิกายน 66 08:30น.
7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:30น.
9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 08:30น.
9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 08:30น.
   03 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ Google Maps
8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว เริ่ม 23 พฤศจิกายน 66 09:00น.
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด เริ่ม 23 พฤศจิกายน 66 09:00น.
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 10:00น.
9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 11:00น.
9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ เริ่ม 24 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.10. การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง เริ่ม 24 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.11. การประกวดดนตรีไทย ซออู้ เริ่ม 24 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย เริ่ม 24 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ เริ่ม 24 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) เริ่ม 24 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:30น.
9.1.21. การประกวดมารยาทไทย เริ่ม 15 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน เริ่ม 13 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.25. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง พิน เริ่ม 24 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.26. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โหวต เริ่ม 24 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.27. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง แคน เริ่ม 24 พฤศจิกายน 66 08:00น.
9.1.28. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โปงลาง เริ่ม 24 พฤศจิกายน 66 08:00น.
   04 วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี Google Maps
   05 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ Google Maps
   06 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท Google Maps
   07 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม Google Maps
   08 วิทยาลัยการอาชีพศีรขรภูมิ Google Maps
--หมดรายการ--