1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    รายงานตัว
09:00น. - 09:30น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
09:30น. - 10:00น.    ชี้แจงโจทย์แก่ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
10:00น. - 14:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
15:00น. - 16:00น.    คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน
16:00น. - 17:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    รายงานตัว
08:30น. - 16:30น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
        
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
09:30น. - 12:30น.    สอบทฤษฏี
13:00น. - 16:30น.    สอบปฏิบัติ
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 14:30น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
09:30น. - 12:30น.    สอบทฤษฎี
13:00น. - 16:30น.    สอบปฏิบัติ
1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
        
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียน
08:30น. - 09:00น.    ประชุมคณะกรรมการ
09:00น. - 10:00น.    สอบภาคทฤษฎี
10:30น. - 12:00น.    สอบภาคปฏิบัติ
13:00น. - 17:00น.    ตรวจสอบและทดสอบสมรรถนะ
17:10น. - 17:30น.    ประมวลผลการแข่งขัน
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    รายงานตัว
08:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
08:15น. - 08:30น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
08:30น. - 08:45น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
08:45น. - 09:00น.    ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานกับผู้เข้าแข่งขัน
09:00น. - 16:00น.    ดำเนินการจัดการแข่งขัน
16:00น. - 16:45น.    คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
16:45น. - 17:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
08:00น. - 08:30น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
08:30น. - 08:45น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
08:45น. - 09:00น.    ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานกับผู้เข้าแข่งขัน
09:00น. - 16:00น.    ดำเนินการจัดการแข่งขัน
16:00น. - 16:45น.    คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
16:45น. - 17:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
08:00น. - 08:30น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
08:30น. - 08:45น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
08:45น. - 09:00น.    ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานกับผู้เข้าแข่งขัน
09:00น. - 16:00น.    ดำเนินการจัดการแข่งขัน
16:00น. - 16:45น.    คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
16:45น. - 17:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
08:00น. - 08:30น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
08:30น. - 08:45น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
08:45น. - 09:00น.    ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานกับผู้เข้าแข่งขัน
09:00น. - 16:00น.    ดำเนินการจัดการแข่งขัน
16:00น. - 16:45น.    คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
16:45น. - 17:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    รายงานตัว
08:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    รายงานตัว
09:00น. - 09:30น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
10:00น. - 10:30น.    ชี้แจงโจทย์แก่ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
10:30น. - 14:30น.    ดำเนินการแข่งขัน
14:30น. - 16:00น.    คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน
16:00น. - 17:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    รายงานตัว
09:00น. - 10:00น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
10:00น. - 10:30น.    ชี้แจงโจทย์แก่ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
10:30น. - 13:30น.    ดำเนินการแข่งขัน
13:30น. - 14:30น.    คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน
14:30น. - 15:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.18.1. ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.19.1. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
        
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
08:00น. - 08:30น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
08:30น. - 08:45น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
08:45น. - 09:00น.    ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานกับผู้เข้าแข่งขัน
09:00น. - 16:00น.    ดำเนินการจัดการแข่งขัน
16:00น. - 16:45น.    คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
16:45น. - 17:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียน
08:00น. - 08:30น.    ประชุมคณะกรรมการ
08:30น. - 09:00น.    ตรวจเครื่อง
09:00น. - 12:00น.    แข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    ตรวจข้อสอบ
3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียน
08:00น. - 08:30น.    ประชุมคณะกรรมการ
08:30น. - 09:00น.    ตรวจเครื่อง
09:00น. - 12:00น.    แข่งขัน
13:00น. - 17:00น.    ตรวจข้อสอบ
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:10น. - 12:00น.    การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์(ปวช.เดี่ยว)
3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    การแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์(ปวช.เดี่ยว)
3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 12:00น.    การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก (ปวส.เดี่ยว)
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    ลงทะเบียน
09:30น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 15:00น.    เริ่มการแข่งขัน (ต่อ)
15:00น. - 16:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน
3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   28 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing Strategy
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 18:00น.    ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า
3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 16:30น.    3.6.1 ทักษะการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โมชั่นกราฟพิก (ปวช. ทีม 2 คน)
3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    รายงานตัว
08:30น. - 08:45น.    ชี้แจงโจทย์แก่ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
08:30น. - 15:30น.    ดำเนินการแข่งขัน
15:30น. - 16:30น.    คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน
17:00น. - 17:30น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   24 พฤศจิกายน 2566
07:00น. - 08:00น.    รายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน
08:00น. - 09:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
09:00น. - 10:00น.    เริ่มทำการแข่งขัน
10:00น. - 11:00น.    พักการแข่งขัน / กรรมการรวบคะแนน
11:00น. - 12:00น.    ประกาศผล มอบรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน
3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   27 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 10:00น.    ลงทะเบียน
11:00น. - 16:00น.    เริ่มการแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
17:00น. - 18:00น.    ประกาศผลการแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   16 สิงหาคม 2566
08:00น. - 17:00น.    การเเข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน (Fin.ดี We Can Do!!!)
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 12:00น.    ทักษะการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
13:00น. - 13:15น.    ลงทะเบียน
13:15น. - 16:00น.    เริ่มการแข่งขัน
16:00น. - 17:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 18:00น.    เริ่มแข่งขัน
4.2.2. ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 18:00น.    เริ่มแข่งขัน
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 16:00น.    แข่งทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิง วัย 3-5 ขวบ
4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 18:00น.    แข่งทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น
5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การแข่งขันทักษะออกแบบบรรจุภัณฑ ์ เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) “ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องส าอาง” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
09:00น. - 12:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 18:00น.    ดำเนินการแข่งขัน (ต่อ)
18:00น. - 18:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
5.2.3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 17:00น.    ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art)
6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเเข่งขัน
08:00น. - 09:15น.    พิธีเปิดการเเข่งขัน เเละประชุมชี้เเจงการจัดการเเข่งขัน
09:00น. - 12:00น.    จัดการเเข่งขันประเภท Classic Bartender
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
18:00น. - 18:00น.    ประกาศผลการเเข่งขัน มอบรางวัล เเละพิธีปิดการเเข่งขัน
6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
        
   23 พฤศจิกายน 2566
12:00น. - 13:00น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเเข่งขัน
13:05น. - 18:00น.    จัดการเเข่งขันFlair Bartender
18:55น. - 18:50น.    ประกาศผลการเเข่งขัน มอบรางวัล เเละพิธีปิดการเเข่งขัน
6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเเข่งขัน
08:45น. - 08:45น.    พิธีเปิดการเเข่งขัน เเละประชุมชี้เเจงการจัดการเเข่งขัน
09:30น. - 16:30น.    จัดการเเข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภท ทีม ระดับ ปวช./ปวส.
18:30น. - 18:30น.    ประกาศผลการเเข่งขัน มอบรางวัล เเละพิธีปิดการเเข่งขัน
6.2.1. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
10:00น. - 15:00น.    เริ่มแข่งขันทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช.
6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
10:00น. - 15:00น.    เริ่มการแข้งขันทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวส.
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    รายงานตัว
09:00น. - 10:00น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
10:00น. - 10:30น.    ชี้แจงโจทย์แก่ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
10:30น. - 13:30น.    ดำเนินการแข่งขัน
13:30น. - 14:30น.    คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน
14:30น. - 15:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    รายงานตัว
09:00น. - 10:00น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
10:00น. - 10:30น.    ชี้แจงโจทย์แก่ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีม
10:30น. - 13:30น.    ดำเนินการแข่งขัน
13:30น. - 14:30น.    คณะกรรมการตัดสินตรวจให้คะแนน
14:30น. - 16:00น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
13:00น. - 14:30น.    ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี การตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น
8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 10:30น.    ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน)
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 11:30น.    ทักษะการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 12:00น.    ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:30น.    รายงานตัว
08:00น. - 08:30น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
08:30น. - 08:50น.    ชี้แจงเกณฑ์และจับสลากลำดับผู้เข้าแข่งขัน
09:00น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
17:00น. - 17:10น.    คณะกรรมการตัดสินรวบรวมคะแนน และประกาศคะแนน
17:20น. - 17:30น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:30น.    รายงานตัว
08:00น. - 08:30น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
08:30น. - 08:50น.    ชี้แจงเกณฑ์และจับสลากลำดับผู้เข้าแข่งขัน
09:00น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
17:00น. - 17:10น.    คณะกรรมการตัดสินรวบรวมคะแนน และประกาศคะแนน
17:20น. - 17:30น.    ประกาศผล/มอบรางวัล
9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าประกวดร้องเพลง
08:30น. - 08:50น.    พิธีเปิด
08:50น. - 09:00น.    จับฉลากลำดับการร้องเพลง
09:00น. - 16:00น.    เริ่มการประกวดร้องเพลง
16:00น. - 17:00น.    รวบรวมคะแนน ประกาศผล และมอบรางวัล
9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าประกวดร้องเพลง
08:30น. - 08:50น.    พิธีเปิด
08:50น. - 09:00น.    จับฉลากลำดับการร้องเพลง
09:00น. - 16:00น.    เริ่มการประกวดร้องเพลง
16:00น. - 17:00น.    รวบรวมคะแนน ประกาศผล และมอบรางวัล
9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
09:00น. - 16:30น.    การประกวดร้องเพลงสากล ชาย-หญิง ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
17:00น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน
9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
        
   23 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
09:00น. - 16:30น.    การประกวดร้องเพลงสากล ชาย-หญิง ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
17:00น. - 17:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน
9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การประกวดวงดรีโฟล์คซอง
9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การประกวดวงดนตรีสากล
9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การประกวดดนตรีไทย
9.1.10. การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การประกวดดนตรีไทย
9.1.11. การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การประกวดดนตรีไทย
9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การประกวดดนตรีไทย
9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การประกวดดนตรีไทย
9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
        
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    การประกวดดนตรีไทย
9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
        
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:00น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
09:00น. - 16:00น.    การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส.
16:30น. - 16:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนรายงานตัว
08:30น. - 09:00น.    ฟังคำชี้แจงและจับฉลากลำดับการประกวดฯ
09:00น. - 09:30น.    เริ่มทดสอบวัดระดับความรู้ทั่วไปเป็นภาษาจีน ภาคข้อเขียน จำนวน 15 ข้อ
09:30น. - 10:30น.    ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
10:30น. - 11:30น.    แสดงความสามารถเกี่ยวกับศิลปกรรมจีน
11:30น. - 12:00น.    รวบรวมคะแนนและประกาศผลการแข่งขัน
9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
        
   23 พฤศจิกายน 2566
13:30น. - 15:00น.    เริ่มแข่งขัน
9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
        
   23 พฤศจิกายน 2566
15:15น. - 16:30น.    เริ่มแข่งขัน
9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
        
   24 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:30น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
09:00น. - 16:00น.    การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส. ระดับจังหวัด
16:30น. - 16:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
09:10น. - 09:25น.    พีธีเปิด/ชี้แจงกติกาการแข่งขัน
09:30น. - 16:00น.    เริ่มแข่งขัน
9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:45น.    ลงทะเบียน
08:45น. - 09:00น.    พิธีเปิด
09:00น. - 09:15น.    ประชุมกรรมการ
09:15น. - 09:30น.    ชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน
09:30น. - 10:00น.    จับสลากท่าที่ใช้ในการแข่งขัน
10:00น. - 11:00น.    เริ่มการแข่งขัน
11:00น. - 12:00น.    กรรมการรวบรวมคะแนน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหาร
13:00น. - 14:30น.    สรุปผลการแข่งขัน
14:30น. - 15:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน
15:30น. - 16:15น.    รายงานผลการแข่งขัน
16:15น. - 16:30น.    พิธีปิดการแข่งขัน
9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
09:00น. - 09:15น.    พิธีเปิด
09:15น. - 09:30น.    ประชุมกรรมการ
09:35น. - 10:00น.    ชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน
10:00น. - 10:10น.    จับฉลากลำดับการเล่านิทาน
10:20น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักทานข้าว
13:00น. - 14:00น.    สรุปผลการแข่งขัน
14:00น. - 14:20น.    ประกาศผลการแข่งขัน
14:20น. - 15:00น.    รายงานผลการแข่งขัน
15:00น. - 15:30น.    พิธีปิดการแข่งขัน
9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริเวณชั้นล่างอาคารศรีสุรินทร์
08:30น. - 09:00น.    คณะกรรมการชี้แจงครูผู้ควบคุม และผู้เข้าร่วมแข่งขันเกี่ยวกับเกณฑ์ กติกา การประกวดผลงาน สะเต็มศึกษา (STEM Education)
09:00น. - 12:00น.    ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดทำชิ้นงานตามโจทย์ที่คณะกรรมการกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 ชั่วโมง - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ห้อง 1023
12:00น. - 14:00น.    ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดทำสื่อนำเสนอ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 ชั่วโมง (รับประทานอาหารในช่วงจัดทำสื่อ)
14:00น. - 15:00น.    ทดสอบชิ้นงาน บริเวณชั้นล่างอาคารศรีสุรินทร์
15:00น. - 17:00น.    นำเสนอผลงานการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ห้อง 134
9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
        
   23 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 08:30น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
08:30น. - 09:00น.    คณะกรรมการชี้แจงครูผู้ควบคุม และผู้เข้าร่วมแข่งขันเกี่ยวกับเกณฑ์ กติกา การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)
09:00น. - 12:00น.    ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดทำชิ้นงานตามโจทย์ที่คณะกรรมการกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 ชั่วโมง ปวส. ห้อง 1024
12:00น. - 14:00น.    ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดทำสื่อนำเสนอ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 ชั่วโมง (รับประทานอาหารในช่วงจัดทำสื่อนำเสนอ)
14:00น. - 15:00น.    ทดสอบชิ้นงาน บริเวณชั้นล่างอาคารศรีสุรินทร์
15:00น. - 17:00น.    นำเสนอผลงานการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ห้อง 143
9.1.25. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง พิน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
        
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ประกวดการแข่งขัน
9.1.26. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โหวต ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
        
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ประกวดการแข่งขัน
9.1.27. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง แคน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
        
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ประกวดการแข่งขัน
9.1.28. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โปงลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
        
   24 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:00น.    ประกวดการแข่งขัน
--หมดรายการ--