3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์กติกาการแข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาววลีรัตน์ ทองอินทร์     0959085111
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวสายสิริ สายยศ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางศิราภรณ์ เวียนไธสง    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางรุ่งทิวา สลากัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางตมิสา ยอดบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสาวนงลักษณ์ เป็นสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายชาญยุทธ จุฬารมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นางสุภาวดี สิงหลสาย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาวนัฏฐินี อุปถัมภ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
              นางสาววลีรัตน์ ทองอินทร์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              คุณสุวรา เทพรำาพึง    ประธานกรรมการตัดสิน    ผู้จัดการธนาคารไทยธนชาติ สาขาสุรินทร์
              คุณณิชา เต็งประวัติเล    รองประธานกรรมการตัดสิน    ธุรกิจ เม็ดบัวอบกรอบ มาย
              ผศ.ทรงกลด พลพวก    กรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 02( วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    ลงทะเบียน
09:30น. - 12:00น.    เริ่มการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 15:00น.    เริ่มการแข่งขัน (ต่อ)
15:00น. - 16:00น.    ประกาศผลการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นางสาวบุปผา โฉมขำ
   นักศึกษา    2. นางสาวบุลภรณ์ ดอกยี่สุ่น
   นักศึกษา    3. นางสาวกรรณ์ทิมา มีศรี
   นักศึกษา    4. นางสาวสร้อยทอง ราษีทอง
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาววลีรัตน์ ทองอินทร์
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นางสาวธิดารัตน์ เหมือนชอบ
   นักศึกษา    2. นางสาวมณีรัตน์ สันทาลุนัย
   นักศึกษา    3. นางสาวกุลทลี ศรีแก้ว
   นักศึกษา    4. นางสาวน้ำฟ้า สอนปัน
   ครูผู้ควบคุม    5. นายชาญยุทธ จุฬารมย์