1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์ กติกา แข่งขันทักษะงานไม้และงานสี
              download เกณฑ์การประเมิน
              download แบบการเขียนทักษะงานไม้
              download รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์     089-8448018
              นายวีรศักดิ์ ทองขาว     081-9995726
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางจินตนา พรหมสวัสดิ์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวัชระ เขียวกลม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              ว่าที่ร้อยโทสุรพงษ์ ดีพิมาย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายศรัณย์ ประมูลพงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายยศธร รัตนดี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายธีระภาพย์ ประสารสืบ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายก่อการ วงศ์ศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวีรศักดิ์ ทองขาว    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         กรรมการตัดสิน
              นายสุวิทย์ ประดุจชนม์    ประธานกรรมการตัดสิน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นางจินตนา พรหมสวัสดิ์    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
              นายวัชระ เขียวกลม    กรรมการตัดสิน    ครููวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
              นายยศธร รัตนดี    กรรมการตัดสิน    ครููวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
              นายก่อการ วงศ์ศรี    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 01( วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps               พิกัด GPS   ,
         เวลาจัดการแข่งขัน
   23 พฤศจิกายน 2566
09:00น. - 09:30น.    รายงานตัว
09:30น. - 17:00น.    ดำเนินการแข่งขัน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
   นักศึกษา    1. นายนวพร แสนหมู
   นักศึกษา    2. นายณัฐวัตร คงสุข
   นักศึกษา    3. นางสาววิภาศิริ บุญยง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพัทธกรณ์ มีแก้ว
   2. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
   นักศึกษา    1. นายสุริยา บุญมี
   นักศึกษา    2. นายศุทธวีร์ วรัตม์ธนา
   นักศึกษา    3. นายชัยรัตน์ ร่มเย็น
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศรัณย์ ประมูลพงศ์
   3. อศจ.สุรินทร์    วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
   นักศึกษา    1. นายพงษ์พิพัฒน์ เล้าวาลิต
   นักศึกษา    2. นายปณวัฒน์ ทองนาค
   นักศึกษา    3. นายวรรณชัย ยอดยิ่งยง
   นักศึกษา    4. นายมงคล เติมสุข
   ครูผู้ควบคุม    5. นายวัชระ เขียวกลม