1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.1. สาขาวิชาช่างยนต์
         1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายปฏิพัทธ์ ธะนะหมอก     081-2887286
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายนปตรี อินเรือง    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายปฏิพัทธ์ ธะนะหมอก    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายดนุพล มามูล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
              นายธิร์ปพน นันตัง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
              นายธนากร กุศล    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
              นายนฤพนธ์ นิลแก้ว    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายปรพล คลอนศรี    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายสิงห์คราน จินะเขียว    เลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายอดิเรก วิรัตน์    รองเลขาณุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ    ผู้อำนวยการ    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายคมสันต์ เงินอยู่    ครู    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
              นายอนุศักดิ์ เมืองมูล    ครู    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายพิชัย วงษ์ญาติ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายถวิล ติ๊บหน่อ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายภาณุวัฒน์ วงค์ป่าน    ครู    วิทยาลัยเทคนิคปัว
              นายปรีชา สร้อยสาย    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายรัฐพงษ์ สงคราม    ครู    วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
              นายภิเชษฐ แสงดาว    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายศุภชัย กินเรือน    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเทิง
              นายดุสิต วรรณโล    ครู    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
              นายเจต ถาวร    ครู    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
              นายสินอมร แก้วเหลี่ยม    ครู    วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
              นายมนต์ชัย ชุ่มเย็น    รองผู้อำนวยการ    วิทยาลัยการอาชีพลอง
              นายพลกฤษ จินะไชย    ครู    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
   17 มีนาคม 2564
   08:00น. - 09:00น.    ลงทะเบียน
   09:00น. - 11:00น.    รายงานตัวผู้แข่งขัน/ผู้ควบคุมทีม/กรรมการ
   13:00น. - 16:00น.    ประชุมชี้แจง/แนะแนวการแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายสุวินัย ขุนณรงค์
   นักศึกษา    2. นายอนุชา ดีบุญ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายมานู มาเจริญ
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายดนุสรณ์ เครือเม่น
   นักศึกษา    2. นายพัชรพล นาเป้า
   ครูผู้ควบคุม    3. นายคมสันต์ มิ้มทอง
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายพิพัฒน์ ฟองเอม
   นักศึกษา    2. นายธีรภัทร สุภาการณ์
   นักศึกษา    3. นายอนิวัตติ์ จันทร์อิ่ม
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสานนท์ ไชยศาสตร์
   4. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายอรรถรัตน์ ปรีจันทร์
   นักศึกษา    2. นายอัฐพงษ์ จินดากาศ
   นักศึกษา    3. นายธนโชติ นาคพิมาย
   5. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายมงคล บัวคำ
   นักศึกษา    2. นายสมชัย คำหมู่
   นักศึกษา    3. นายคมกริช ปิ่นทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชยพล บุตรทองดี
   6. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายบูรพา ปัญชัยยา
   นักศึกษา    2. นายอภิสิทธิ์ ไชยเมืองชื่น
   นักศึกษา    3. นายวิทวัส แก้วปัญญา
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอธิกร เทพนามวงค์
   7. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
   นักศึกษา    1. นายกล้าหาญ คำดี
   นักศึกษา    2. นายณัฐพงษ์ ลุงจิเตง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิทยา วังแวว
   8. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายกวิน ตุ้ยหล้า
   นักศึกษา    2. นายวีระพงษ์ อ่องปาน
   นักศึกษา    3. นายณัฐวุฒิ แย้มเขนง
   9. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายปกรณ์ หอมสุวรรณ์
   นักศึกษา    2. นายสุวรรณชาด เขียวขำใส
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวิรัติ นุมัติ
   10. อศจ.อุทัยธานี    วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
   นักศึกษา    1. นายบุญยกร สุขใส
   นักศึกษา    2. นายพงศกร ก้อนทอง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายดำรงศักดิ์ เท่าซุง
   11. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายศุภพล กึกกอง
   นักศึกษา    2. นายอภิชาติ จักรอินต๊ะ
   12. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายสุรชัย สิงหมู่
   นักศึกษา    2. นายศุภณัฐชัย สัมพันธะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพิเชษฐ์ แสงดาว
   ครูผู้ควบคุม    4. นายประพันธ์ นันตัง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายธนิตพงษ์ สุภาชาติ
   13. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายพจน์ โม้แก่น
   นักศึกษา    2. นายปฏิภาณ ยนตะสาน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอภินันท์ อินทะชิต
   14. อศจ.แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
   นักศึกษา    1. นายสุรสิทธิ์ จุลบุตร
   นักศึกษา    2. นายวีรวุฒิ ไพศาลนิรันดร์กาล
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชนวีร์ วิหคเชษฐ์ชัย