3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.2. สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
         3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              ว่าที่ รต.นครินทร์ สนมฉ่ำ    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสุวภัทร แต้วัฒนา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางสาวสุปรียา สันอุดร    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นายอนุวัต ราชสมบัติ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
              นางภิญณภัทร ทัศนะภาค    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางภันทิมา ฟองทอง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นางสาวพรสวรรค์ ปันธิ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์    ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นายพูนศักดิ์ เสือดี    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นางสาวรุ่งพิรุณ ต๊ะนะเรือน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
              ว่าที่ ร.ต.นครินทร์ สนมฉ่ำ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
              นางภิญณภัทร ทัศนะภาค    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
              นางสุภาวกุล ภักดีศรี    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
              นางสาวนพวรรณ พรหมศิลป์    ครู วิทยาลัยเทคนิคตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
              นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
              นางวาสนา สุขมี    ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นางสาวดวงใจ ไตรบุตร    ครู วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นางเจริญพร ปัญโญใหญ่    ครู วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก    วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
              นางภันทิมา ฟองทอง    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นางสาวสุธีรา กลางจิตร์    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
              นางรุ่งทิพย์ เตจะโส    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
              นางพรรณสิยา นิธิกิตต์สุขเกษม    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 002( วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.9097313,99.8367293
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นางสาวอาทิตยา สุ่มพัฒน์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกนกพร คงเพชรศักดิ์
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นางสาวเพชรดา บุญพญา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางฐานิต โภคทรัพย์
   3. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นางสาวเจนจิรา แสนพลเรือน
   4. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นางสาวพลอยภัสสร ทองอินทร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวภัทราวรรณ บุญใหญ่
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
   นักศึกษา    1. นางสาวทิพย์วรรณ ทรัพย์คงทน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอาภัสรา พลละคร
   6. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นางสาวจิรัชฌา ยะมาวิรัญ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางธนภรณ์ ชัยปัญญา
   7. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นางสาวเยาวลักษณ์ หัตถกิจกุล
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวปุริมปรัชญ์ คำชนแดน
   8. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นางสาวภัทรวดี ทองฉอ้อน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวเบญจพร น้อยเทียน
   9. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
   นักศึกษา    1. นางสาวรัตติกาล ไชยมงคล
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุปรียา สันอุดร
   10. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นางสาวอ้อมรัก คำลิน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางจรรยา แก้วมณี
   11. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นางสาวธัญจิรา ใจติ๊บ
   นักศึกษา    2. นางสาวศิริลักษณ์ คล้ายผา
   12. อศจ.แพร่    วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
   นักศึกษา    1. นางสาวกัญญา อำนวยพงษ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวพรหทัย วังซ้าย