1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.14. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายอุดม ชัยวันดี     0959513908
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ    รองประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายดนัย เกี๋ยงแก้ว    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวรวุฒิ สมบูรณ์ใจ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              ว่าที่ ร.ต วิษณุกร จักร์คร่อง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นางสาวธัญญ์พิชชา ท้วมทับ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายทรงชัย ธรรมสอน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวิทวัส เปี้ยปลูก    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายภัธนา มูลมณี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายสถาพร ศรีใจวงศ์    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         กรรมการตัดสิน
              ว่าที่ ร.ต กิตติ กุตนันท์    ประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการสารพัดช่างพิษณุโลก
              นายสถาพร ศรีใจวงศ์    รองประธานกรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายกิตติพงษ์ พงษ์จำปา    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายสุพจน์ วงศ์พัฒน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายธีรพจน์ เครือพานิช    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
              นายระมิงค์ สุขสุวรรณ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายบรเพ็ด สังการ    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
              นายเชาวลิตตพล ขารอยู่    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
              นายพิทยา พีระเป็ง    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอนุรักษ์ เนมหาวัน    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอิทธิพล คำวรรณ์    กรรมการ    วิศวกรโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายเฉลิมฤทธิ์ กล้าทำ    กรรมการและเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายอุดม ชัยวันดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายจิรพันธุ์ วงษ์โพจันทร์
   นักศึกษา    2. นายธนวัฒน์ ถาวรอ้าย
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ
   2. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายศราวุฒิ ศรีอำภัย
   นักศึกษา    2. นายธนวัฒน์ โตพันตา
   นักศึกษา    3. นายชนกานต์ คุณพงอนันต์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชัยเทพ รอดดี
   3. อศจ.พิจิตร    วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
   นักศึกษา    1. นายชัยวัฒน์ เครือพานิช
   นักศึกษา    2. นายณัฐพล จวนสันเทียะ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายฐิติศักดิ์ ธีระวุฒิชัยกิจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศรายุทธ ม่วงประเสริฐ
   4. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายวราเมธ จารุสาร
   นักศึกษา    2. นายวิศวกร ไข่สอน
   ครูผู้ควบคุม    3. นายมนตรี เตียวเจริญพร
   5. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายพิทักษ์ แซ่ตั้ง
   นักศึกษา    2. นายธีดนัย งามละม้าย
   ครูผู้ควบคุม    3. ว่าที่ ร.ต. วิษณุกร จักร์คร่อง
   6. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายภูวนารถ หมื่นเครื่อง
   นักศึกษา    2. นายอนุชา รำพึงนิตย์
   นักศึกษา    3. นายสินทร โพธิ์เสือ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายมนตรี คำหล้า
   7. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายทินกร โยธินวิวัฒน์
   นักศึกษา    2. นายทศวรรษ กรรมใจ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวเมธินี สายวงค์ปัญญา