1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา    ประธานกรรมการ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายสายัณห์ สุยะดี    รองประธานกรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายนปตรี อินเรือง    กรรมการ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวแคทรียา ชวฤทธิ์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายวัฒนาวุฒิ อัมมวรรธน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวสุปรียา ทาเกิด    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นายทศพร นามวงค์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางบงกช ดุจจานุทัศน์    กรรมการ    ครู วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายบุญมี ทีรวม    กรรมการและเลขานุการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายชานนท์ ใจมั่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    ครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
         กรรมการตัดสิน
              นายพิทบ สุทธะ    รองผู้อำนวยการ    วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
              นายชัยพล พาโพธิ์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคน่าน
              นายธุวชิต คงกลาง    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
              นายภาโนตม์ สุวงษ์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
              นายทวิช พรมท้าว    ครู    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
              นายชุมพล ขัติยะ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
              นางสาวลำพูน คำฆะ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
              นายทวีศักดิ์ แก้วประดับ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
              นายสันติ คงบุญ    ครู    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
              นายสราวุธ ภู่แขวงแสง    ครู    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
              นายโกวิท ศรีธรรมรัตน์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคสตูล
              นายรามิล ราชคมน์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางสาวสุปรียา ทาเกิด    ครู    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
              นางบงกช ดุจจานุทัศน์    ครู    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
              นายณัฐวุฒิ สุรินธรรม    ครู    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              แข่งขันที่ 001( วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ) คลิ๊กเพื่อดูด้วย Google Maps
              พิกัด GPS   19.902904,99.827230
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.กำแพงเพชร    วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
   นักศึกษา    1. นายรัตนวุฒิ ดีพุ่ม
   นักศึกษา    2. นายเกียรติศักดิ์ ติดยงค์
   นักศึกษา    3. นายโกศล สุขเจริญดี
   2. อศจ.ตาก    วิทยาลัยเทคนิคตาก
   นักศึกษา    1. นายสุรเดช สุภาสอน
   นักศึกษา    2. นายสุพจน์ จันตา
   นักศึกษา    3. นางสาวจุฑามาศ อินทะศรี
   นักศึกษา    4. นายอนุรักษ์ ภาคะ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางอรวรรณ เอกสินเสริม
   3. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายสุขธนัท สุขวงค์
   นักศึกษา    2. นายไกรวุฒิ สุภาวงค์
   นักศึกษา    3. นายณัฐวุฒิ รากกะโทก
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชัยวัฒน์ สุวรรณโชติ
   4. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
   นักศึกษา    1. นายศุภดิตถ์ โพธิ์ทอง
   นักศึกษา    2. นายแก่นเพชร์ ศักดิ์ทอง
   นักศึกษา    3. นายธนบัตร จั่นเทศ
   5. อศจ.นครสวรรค์    วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
   นักศึกษา    1. นายอนุรักษ์ บรรจงจิตร
   นักศึกษา    2. นายชินาธิป จันทบัติ
   นักศึกษา    3. นายภูวดล พูลสาริกิจ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์
   6. อศจ.น่าน    วิทยาลัยเทคนิคปัว
   นักศึกษา    1. นายวิลาพร รกไพร
   นักศึกษา    2. นายธนกฤต รกไพร
   7. อศจ.พะเยา    วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   นักศึกษา    1. นายทักษ์ดนัย กันยานะ
   นักศึกษา    2. นายนนทวัฒน์ นิ่มละมูล
   นักศึกษา    3. นายกิตติพงษ์ หล้าเฟย
   8. อศจ.พิษณุโลก    วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
   นักศึกษา    1. นายรัชตะ พยุงพันธ์
   นักศึกษา    2. นายคุณากร เชื้อขำ
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจิตนภา ศรีจำปา
   9. อศจ.ลำปาง    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
   นักศึกษา    1. นายกิตติพงศ์ จันต๊ะตึง
   นักศึกษา    2. นายสถาพร โคลมาก
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจักรพันธ์ แปงสุข
   10. อศจ.ลำพูน    วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
   นักศึกษา    1. นายสุกฤษฎิ์ วงค์ปุกแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาววนัสนันท์ อินทร์ใจ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายอานนท์ ต๋าใหล
   11. อศจ.สุโขทัย    วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
   นักศึกษา    1. นายเจษฏาวุธ อำพวัน
   นักศึกษา    2. นายวัชรากร คำแพง
   นักศึกษา    3. นายธัชพล บุญเมือง
   12. อศจ.อุตรดิตถ์    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
   นักศึกษา    1. นายนัฐวุฒิ ยามวัน
   นักศึกษา    2. นายเสกสรรค์ สาส่งเสริม
   นักศึกษา    3. นายจิรเมธ แสงอรุณ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายพีรพล ทองปิน
   13. อศจ.เชียงราย    วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
   นักศึกษา    1. นายภาสกร จันทาพูน
   นักศึกษา    2. นายศุภณัฐ คำมอญ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชานนท์ ใจมั่น
   14. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
   นักศึกษา    1. นายหล้า ลุงทอง
   นักศึกษา    2. นายจตุพร ปุ้น
   นักศึกษา    3. นายจ่อ ลุงต่วน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสุภชาติ จงไกรจักร์
   15. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
   นักศึกษา    1. นายสรวิชญ์ ไชยคำร้อง
   นักศึกษา    2. นายภานุพงษ์ ปิงยศ
   16. อศจ.เชียงใหม่    วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
   นักศึกษา    1. นายธีรพงศ์ ยวงปาระมี
   นักศึกษา    2. นายธนกุล กุแสนใจ
   17. อศจ.เพชรบูรณ์    วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
   นักศึกษา    1. นายปัญญาพร ปุราทะกัง
   นักศึกษา    2. นายวรัชญา นุ่มมาก
   18. อศจ.แพร่    วิทยาลัยเทคนิคแพร่
   นักศึกษา    1. นายปุณณสิน พรมท้าว
   นักศึกษา    2. นายปกรณ์เกียรติ จันทบาล
   นักศึกษา    3. นายสรวิชญ์ จิตวิริยะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายทวิช พรมท้าว
   19. อศจ.แม่ฮ่องสอน    วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
   นักศึกษา    1. นายอนุวัติ อูกอดวงสว่าง
   นักศึกษา    2. นายยอดดอย ยุกตนันท์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวรสสุคนธ์ เยาวเรศ