พิมพ์แบบประกาศผลรายงาน อศจ. , พิมพ์แบบประกาศผลรายงานภาค(นักเรียน) , พิมพ์แบบประกาศผลรายงานภาค(นักเรียน+ตรู)
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
1.1.1. ทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายเอกภาพ แซ่ย่าง (นักศึกษา)
นายวีราทร แซ่โซ้ง (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปง นายพณาโชค อุ่นเมือง (นักศึกษา)
นายมงคลชัย ใจเปรมปรีดี (นักศึกษา)
นายณัฐพงค์ บุญเทพ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายณัฐพงศ์ พันธ์พืช (นักศึกษา)
นายศุภวิชญ์ มังคลาด (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.1.2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปง นายศิริภัทร นันตาลิตร (นักศึกษา)
นายพงษ์พิพัฒน์ สวนหม้อ (นักศึกษา)
นายหนุ่ม ลุงซู้ (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายเกริกฤทธิ์ วาจาสุภาพ (นักศึกษา)
นายณัชพล อิตุพร (นักศึกษา)
นายกิตตินันท์ ทิพย์แสนคำ (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ นายธีรวัฒน์ แซ่ฟ้า (นักศึกษา)
นายสงกรานต์ ทรงตระกูลวงศ์ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.1.3. ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

1.2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายทักษ์ดนัย ศรีอุบล (นักศึกษา)
นายกฤติพงศ์ คะระเขื่อน (นักศึกษา)
นายภพธร ทองแดง (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายพีระพัฒน์ เจริญ (นักศึกษา)
นายภัทรพล อามง (นักศึกษา)
นายณัฐพล กาลพัฒน์ (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพปง นายชนะพงศ์ หาญพญาไพร (นักศึกษา)
นายเซ กิตติ (นักศึกษา)
นายทยากร แซ่โซ่ง (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายภานุเชษฐ์ ดุเหว่า (นักศึกษา)
นายคชานุกรณ์ มะลิวัลย์ (นักศึกษา)
นายชยานันท์ มูลเดิน (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายภูมิเดชา สุภามูล (นักศึกษา)
นายปาราเมศ บัวแดง (นักศึกษา)
นายธนากร อโนทัย (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพปง นายทินภัทร เพิ่มพูล (นักศึกษา)
นายภูวดล ผาคอย (นักศึกษา)
นายนพณัฐ อินทนิล (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายวรฤทธิ์ คติญาติ (นักศึกษา)
นายวัชรพล พิชญเตโช (นักศึกษา)
นายวรปรัชญ์ เขียวสด (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.3 สาขาวิชาช่างอากาศยาน
1.3.1. ทักษะช่างอากาศยาน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

1.4 สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง/สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟความเร็วสูง
1.4.1. ทักษะเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

1.5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายนฤเบศ ยาสมุทร (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายอลงกรณ์ ผ่องชุุ่ม (นักศึกษา)
77 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวกัญญาวีร์ ไชยมงคล (นักศึกษา)
นายพลพล ทองทิพย์ (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายอัครพล ส่งศรี (นักศึกษา)
นายปิยะชาติ สุตา (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวปรียาทร สวยไชยสง (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.6 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวณิชชาพัชร์ ถนัดเลื่อย (นักศึกษา)
นางสาวเกตุศินีย์ ผัดดี (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายอวิรุทธ์ ขันทอง (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายเกาะออน คำลือเลิศ (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.7 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

1.8 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายชัยกฤษ กลมไล (นักศึกษา)
นายออมทรัพย์ ศักดิ์ศรชัย (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปง นายธันวา ร้องเก็ด (นักศึกษา)
นายสุรพงศ์ แซ่หาญ (นักศึกษา)
นายจรูญพันธ์ุ ปันโน (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายวุฒิพงศ์ รักศิลป์ (นักศึกษา)
นายอรรถภูมิ ห่วงศร (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายภูริวัฒน์ ศรีโคกกรวด (นักศึกษา)
นายธีรภัทร เรือนมูล (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นางสาววทันยา อำขำ (นักศึกษา)
นายกฤษดา อนุสุริยา (นักศึกษา)
นายเจตนา เเซ่ลี (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายณัชพงศ์ ก๋าอินตา (นักศึกษา)
นายณัฏฐ์สิทธิ์ เทียนแก้ว (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปง นายณัฐวุฒิ แก้วการ (นักศึกษา)
นายยี่ ลุงชู้ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายขวัญ ชัยวุฒิ (นักศึกษา)
นายกฤษณพงศ์ ทวีโล (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายธวัชชัย บัวหลวง (นักศึกษา)
นายเอกมล เคนพล (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.10 สาขาวิชาไฟฟ้า
1.10.1. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายพิพัฒน์พล บุญมา (นักศึกษา)
นายวัฒนชัย ชื่นจิตต์ (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปง นายวันเฉลิม ปัญญาวงศ์ (นักศึกษา)
นายปิยราช พรมธิ (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายณัฐพงษ์ สีทอง (นักศึกษา)
นายจิรภัทร ไกลถิ่น (นักศึกษา)
นายกฤษฎา มุ้งทอง (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.11 สาขาวิชาไฟฟ้า/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.11.1. ทักษะช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์(PLC) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายภูตะวัน ดีจิต (นักศึกษา)
นายเลิศนภัส ฟูแสง (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายปฏิวัติ อักษรกลาง (นักศึกษา)
นายภูมิศักดื์ สุวรรณบุตร (นักศึกษา)
นายนฤพนธ์ ปตังเวสา (นักศึกษา)
73 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

1.12 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
1.12.1. ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30 x 30 Watt ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายพีรพัฒ ไกลถิ่น (นักศึกษา)
นายมานะศักดิ์ คำคง (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปง นายภูวนาถ ชาวน่าน (นักศึกษา)
นายณัฐกิตติ์ ปันต๊ะ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายสเลนทร ตาคำ (นักศึกษา)
นายฤทธิชัย มั่นคง (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12.2. ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายณัฐนนท์ ศรีนวล (นักศึกษา)
นายรณกร หายโศก (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายพัสกร ภู่สร (นักศึกษา)
นายวีรศรุต ธรรมเสนา (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพปง นางสาวพรรณาทิวา ทัมไมตรี (นักศึกษา)
นางสาวกมลลักษณ์ ต้นกวาว (นักศึกษา)
80 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายณัฎฐกิตติ์ เป่าไม้ (นักศึกษา)
นายณัฐวรรธน์ รักษาสัตย์ (นักศึกษา)
นายสุตนันท์ หมื่นชนะ (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.13 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปง นายเจตนิพัทธ์ ปาขัน (นักศึกษา)
นายธนกฤต คุณารูป (นักศึกษา)
นางสาววราภรณ์ ขันธะ (นักศึกษา)
83 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.14 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
1.14.1. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

1.14.2. ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

1.15 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นางสาวณภัสฐิญาภรณ์ เขมนันทิภาคย์ (นักศึกษา)
นางสาวพัชราพร ตรึกตรอง (นักศึกษา)
นาย นายภูบดินทร์ สมศรี (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายธนกฤต สมบูรณ์ (นักศึกษา)
นายธนพล ยิ่งเลิศ (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายเมธาสิทธิ์ ป้องปก (นักศึกษา)
นายภานุพันธ์ อัมพุธ (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.17.1. ทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายกิตติพงศ์ พิศจารย์ (นักศึกษา)
นายณัฐภัทร บัวขำ (นักศึกษา)
นายณัฐภูมิ เลิศคำ (นักศึกษา)
81 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17.2. ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายวรวิช ยะมา (นักศึกษา)
นายจตุพงศ์ หงษ์ทอง (นักศึกษา)
นายสุทิวัส อัมทิมพา (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปง นางสาวศศิประภา ทวีจันทร์ (นักศึกษา)
นางสาวศุภิชญา กัญญา (นักศึกษา)
นายรณพีร์ บินดุหมาน (นักศึกษา)
นายสายเพชร กองอิ่น (นักศึกษา)
นายกฤติพงศ์ ทองเอก (นักศึกษา)
นายจิรายุส ปาส่วน (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวพชรอร อินต๊ะนา (นักศึกษา)
นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยมงคล (นักศึกษา)
นายปิยังกูล เบิกบาน (นักศึกษา)
นายธนากร หายทุกข์ (นักศึกษา)
นายพัสกร ปั้นบุญ (นักศึกษา)
นายธีรภัทร เทพบุตร (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.18 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
1.18.1. ทักษะการสำรวจ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายณัฐนนท์ เขื่อนวัง (นักศึกษา)
นายทินบัติ นามเมือง (นักศึกษา)
นายจิรกิตติ์ คำป่าตัน (นักศึกษา)
นายวชิรวิทย์ อิ่นคำ (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

1.19 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
1.19.1. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

1.20 สาขาวิชาช่างโยธา/ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1.20.1. ทักษะงานคอนกรีต ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายกิตติพงษ์ หล้าเฟย (นักศึกษา)
นายณัฐชนน สัตย์ซื่อ (นักศึกษา)
นายปฏิพัทธิ์ วงค์ขัติย์ (นักศึกษา)
นายนราเดช พงษเอก (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ทักษะงานฝึกฝีมือ
2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายวินิทร แซ่เล้า (นักศึกษา)
82.22 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปง นายจักรพงศ์ ประสมนาม (นักศึกษา)
80.3 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายธนวัฒน์ ปัญญา (นักศึกษา)
74.58 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 14 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
3.1 สาขาวิชาการบัญชี
3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายวชิรวิทย์ กันทะวัง (นักศึกษา)
นางสาวระวิวรรณ เป็งคะดี (นักศึกษา)
83.77 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นางสาวสิริพร วิทยา (นักศึกษา)
นางสาวศกาวรัตน์ โพธิ์ตะทอง (นักศึกษา)
24.83

3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวพรพรหม สุขแสง (นักศึกษา)
นางสาวดารารัตน์ ฮุยเป้า (นักศึกษา)
98.58 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นางสาวศิริพร สมศรี (นักศึกษา)
นางสาวหญิง กองมณีวงศ์ (นักศึกษา)
13
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นางสาวมณีเกศ วนาลัยเจริญจิต (นักศึกษา)
นางสาวธัญญารัตน์ เข็มสิทธิ์ (นักศึกษา)
12.24

3.2 สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวโชติกา ปันต๊ะ (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวกนกรดา ศรีบุญเรือง (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวปวีณา ยินดี (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.3 สาขาวิชาการตลาด
3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นางสาวนงนภัส ปิ่นแก้ว (นักศึกษา)
นางสาวกัญญาณัฐ ไชยยา (นักศึกษา)
นางสาวสาวิตรี มาดี (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวกัญญาณัฐ ภูสีดิน (นักศึกษา)
นางสาวสุภัทรา พันธุ์บุญมา (นักศึกษา)
นางสาวสสิธร ผลกิจ (นักศึกษา)
นางสาวกฤษติยาภรณ์ สันแก้ว (นักศึกษา)
82 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ นางสาวลักษิกา แซ่ว่าง (นักศึกษา)
นางสาวปรีย์วรา แซ่ย่าง (นักศึกษา)
นางสาววรกานต์ นววิบูลย์ (นักศึกษา)
นางสาวพัชราพร จะแต๋ (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวจีรณา จันทร์แสง (นักศึกษา)
นายราชสีห์ อุ่นภู (นักศึกษา)
นายอนันตชัย วัฒนานิมิต (นักศึกษา)
นางสาวญาณัจฉรา อินต๊ะสาร (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.4 สาขาวิชาการตลาด/ทุกสาขาวิชา
3.4.1. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวนราตรีกูล ราชยา (นักศึกษา)
นางสาวเฟื่องฟ้า แซ่วื่อ (นักศึกษา)
นางสาวกนกกาญจน์ บุญมา (นักศึกษา)
นางสาวอาทิตยา เผ่ากันท๊ะ (นักศึกษา)
นางสาวสุธารินี ใฝ่จิตร (นักศึกษา)
นายสมชาย วันเพ็ญ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.5 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.5.1. ทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

3.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายประกาศิต คงบาง (นักศึกษา)
นายภควัต ใจแก้ว (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายธนกร ฝึกฝน (นักศึกษา)
นายศราวุธ คร่องรับ (นักศึกษา)
นางสาวธัญชนก เชื้อดี (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายนิติ นัปกาศิต (นักศึกษา)
นายสุวิจักขณ์ ดุลดิถี (นักศึกษา)
นางสาวดมิสา ใจคำ (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

3.7 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.7.1. ทักษะโลจิสติกส์ (การแก้ปัญหากระบวนการโลจิสติกส์ผ่านแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมและการตอบปัญหาโลจิสติกส์) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

3.8 ทักษะความรู้ทางการเงิน
3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวกัญญาณัฐ นันทชัย (นักศึกษา)
นางสาวกัญญาณัฐ เฉพาะธรรม (นักศึกษา)
นางสาวนภสร เชื้อถิ่นภู (นักศึกษา)
นางสาวนฤมล สุริวงค์ (นักศึกษา)
84 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นางสาวศิริพร สมศรี (นักศึกษา)
นางสาวหญิง กองมณีวงศ์ (นักศึกษา)
นางสาวกุลณัฐ วัชรประเสริฐผล (นักศึกษา)
นางสาวศุภภัค ปัญญาวงค์ (นักศึกษา)
70 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

4. ประเภทวิชาคหกรรม 6 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
4.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวปาริชาต ทาทอง (นักศึกษา)
นางสาวนภัสสร สุวรรณสะสม (นักศึกษา)
นางสาวปานชีวา บุญมูล (นักศึกษา)
นางสาววิจิตตา สระแก้ว (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายณเรศ ใจเสมอ (นักศึกษา)
นายกฤษนัย ธรรมสอน (นักศึกษา)
นายญาณวรุตม์ คำดี (นักศึกษา)
นายกัญจน์วิชญ์ นันตา (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

4.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
4.2.1. ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

4.2.2. ทักษะการประยุกต์งานดอกไม้สด ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

4.3 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
4.3.1. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กหญิงวัย 3-5 ขวบ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

4.3.2. ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

5. ประเภทวิชาศิลปกรรม 9 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
5.1.1. ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง ระดับ ปวช. ประเภท ทีม

5.1.2. ทักษะ วิดีโอคอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (Mix media) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม

5.2 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
5.2.1. ทักษะประติมากรรมคนเหมือนผู้ชาย (Portrait) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.2.2. ทักษะการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.2.3. ทักษะองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

5.3 สาขาวิชาการออกแบบ/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.3.1. ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อออกแบบ เขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage style) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.3.2. ทักษะชุดการออกแบบเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

5.4 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
5.4.1. ทักษะงานเครื่องประดับและอัญมณี (แข่งขันระดับชาติ) ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

5.5 สาขาวิชาช่างทองหลวง/ เครื่องประดับอัญมณี/ ศิลปหัตกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ/ การออกแบบ/ออกแบบนิเทศศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิก/เทคโนโลยีศิลปกรรม
5.5.1. ทักษะการออกแบบเครื่องประดับ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
6.1 สาขาวิชาการโรงแรม
6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

6.1.2. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

6.2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6.2.1. ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว

6.2.2. ทักษะการนำเที่ยว สุดยอดมัคคุเทศก์ (Tour Guiding Skill Contest) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว

7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
7.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายธฤต สิทธิโชติ (นักศึกษา)
นายรฐนนท์ สุวลัย (นักศึกษา)
นายปภังกร ฟักทอง (นักศึกษา)
93 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยการอาชีพปง นางสาวมนัสนันท์ ธนะสิทธิ์ (นักศึกษา)
นางสาวฐิติกาญจน์ ใจกล้า (นักศึกษา)
นางสาววิมลรัตน์ ศรีมา (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปง นางสาวพัณณ์ชิตา โนจิตร (นักศึกษา)
นางสาวฐิติมา ไทยใหม่ (นักศึกษา)
นายนวัช วงค์ษา (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 5 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
8.1 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี
8.1.1. ทักษะการตัดผมบ๊อบเท-ทุยสไตล์แฟชั่น ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว

8.2 ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
8.2.1. ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท บุคคล

8.3 ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
8.3.1. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท เดี่ยว

8.4 ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
8.4.1. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ผัดไทยกุ้งสด ระดับ วิชาชีพระยะสั้น ประเภท ทีม

9. ประเภททักษะพื้นฐาน 28 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
9.1 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ นายอานันท์ แซ่ว่าง (นักศึกษา)
86.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายภูริพัฒน์ เตชะแก้ว (นักศึกษา)
73 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายกิตติพงศ์ กาศคําสุข (นักศึกษา)
62.2 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวสุพรรษา หารภิรมณ์ (นักศึกษา)
86.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นางสาวสุภัชชา อินต๊ะสิน (นักศึกษา)
70.4 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ นางสาวศุภิสรา โพธิ์ม่วง (นักศึกษา)
69.8 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

9.1.3. การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายอัครวิน ดวงจิต (นักศึกษา)
87.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายนายพัชรพงศ์ รูปใหญ่ (นักศึกษา)
81.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.4. การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ นางสาวนภเกตน์ ใจทา (นักศึกษา)
87.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวสุมิตรตรา ใจยะ (นักศึกษา)
84.2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา นางสาวญาณิศา ปิ่นกา (นักศึกษา)
83.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.5. การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายธนวัฒน์ ฟองทนุ (นักศึกษา)
87.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.6. การประกวดร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวชุติกาญจน์ พงษ์ศรียา (นักศึกษา)
91 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา นางสาวสานิกา พานผูกมิตร (นักศึกษา)
87.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นางสาววรรณธดา บัวไชย (นักศึกษา)
83.8 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.7. การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายกิตติพงศ์ กาศคําสุข (นักศึกษา)
นายนําโชค พุทธวงศ์ (นักศึกษา)
นายธีระพงษ์ นนทยศ (นักศึกษา)
นายอัครวินท์ ดวงจิต (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.8. การประกวดวงดนตรีสากล ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปง นายชยพล เสาร์ภาษี (นักศึกษา)
นายวรวิช อุปมา (นักศึกษา)
นายภูริภัทร สอนเกตุ (นักศึกษา)
นายกิตติ์รวี เลิศนิธิรัฐชาติ (นักศึกษา)
นายพงษ์ภาณุ ศูนย์กลาง (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.9. การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.10. การประกวดดนตรีไทย ซอด้วง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.11. การประกวดดนตรีไทย ซออู้ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.12. การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.13. การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ยเพียงออ ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.14. การประกวดดนตรีไทย ระนาดเอก(ไม้แข็ง) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวกชมน กาบสารเจริญ (นักศึกษา)
89.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นางสาววรัญญา สามัญแก้ว (นักศึกษา)
86.4 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ นางสาวอรุโณทัย แสนมิตร (นักศึกษา)
79.4 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นางสาวรพีพรรณ คำมา (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวเขมนิจ แซ่ลี (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ นางสาวปราณปรียา แสนท้าว (นักศึกษา)
89 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นางสาวประภัสสร จันทร์งาม (นักศึกษา)
90 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวนิชานันท์ ขัดมัน (นักศึกษา)
88 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ นางสาวเดือนเด่น น้ำทิพย์ (นักศึกษา)
75 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นางสาวเพชรลดา นิทะโน (นักศึกษา)
92 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวนคนันทินี สดคมขำ (นักศึกษา)
86 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยการอาชีพปง นางสาวกนกวรรณ เม่นน้อย (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวศลิษา ตาสาย (นักศึกษา)
87 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ นางสาวน้ำฝน จัตุมา (นักศึกษา)
86.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นางสาวจิรัชญา แซ่หลอ (นักศึกษา)
84.6 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวหทัยรัตน์ พงศ์ทองผาสุข (นักศึกษา)
นางสาวณัฐพัชร์ ทำทอง (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายเมธา คำแดงดี (นักศึกษา)
นายภานุวัฒน์ ชูวัย (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพปง นางสาวภูตะวัน ใจปิง (นักศึกษา)
นายสัภยา ไชยลังกา (นักศึกษา)
69 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

9.1.21. การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายบรรณวิทิต สมพมิตร (นักศึกษา)
นางสาวไอลดา สุปิน (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายอัครวิน ดวงจิต (นักศึกษา)
นางสาวภัคจิรา ศรีทอน (นักศึกษา)
78 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน
3 วิทยาลัยการอาชีพปง นางสาวรุจิรา วิชัย (นักศึกษา)
นายณัฐพงศ์ คิดดี (นักศึกษา)
68 มาตรฐานระดับเหรียญทองแดง

9.1.22. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นางสาวปนัดดา สังสะนา (นักศึกษา)
95 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นางสาวรินรดา ราชรักษา (นักศึกษา)
85 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.23. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายศิริชัย ฟักเขียว (นักศึกษา)
นายอนุวัต ตุ่นเตน (นักศึกษา)
นายสิรวิชญ์ บำรุง (นักศึกษา)
นายอัษฎายุทธิ์ สุต๋า (นักศึกษา)
นายวรพล อ้อยหวาน (นักศึกษา)
94.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายภิรเมธ จันทร์หอม (นักศึกษา)
นายศุภกิจ บัวหลวง (นักศึกษา)
นายภาคภูมิ รุ่งเรือง (นักศึกษา)
นายวรวุฒิ คอยหลัง (นักศึกษา)
นายพัชรพล แก้วตื้อ (นักศึกษา)
93.67 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ นายกฤษณะ อะมาโน่ (นักศึกษา)
นางสาวศุภภัค ปัญญาวงค์ (นักศึกษา)
นางสาวเนตรชนก ฟักแก้ว (นักศึกษา)
นายศุภณัฐ ไชยมงคล (นักศึกษา)
นายภูมิเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ (นักศึกษา)
86.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง

9.1.24. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อันดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนน เหรียญ
1 วิทยาลัยการอาชีพปง นายพิทักษ์ เเสนโบราณ (นักศึกษา)
นายวทัญญู ไชยสถาน (นักศึกษา)
นายพงษ์พิสุทธิ์ ไชยเสน (นักศึกษา)
นายภูมรินทร์ คำใส (นักศึกษา)
นาย นิธิกร ดอนจุ้ย (นักศึกษา)
นายวนัสนันท์ อุตโม (นักศึกษา)
90.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายกฤษณพงษ์ มหาวงค์ (นักศึกษา)
นายชยุตพงศ์ วงค์ขัติย์ (นักศึกษา)
นายดนัย อ้อยหอม (นักศึกษา)
นายกิตติพิชญ์ มาวิเลิศ (นักศึกษา)
นายเจษฎา จุปะมีตถา (นักศึกษา)
87.33 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายณัฐภัทร กมลเพรช (นักศึกษา)
นายจตุรวิทย์ มั่งคัง (นักศึกษา)
นายมานิต แซ่โซ้ง (นักศึกษา)
นายพิรดิษฐ์ แสงสว่าง (นักศึกษา)
77.33 มาตรฐานระดับเหรียญเงิน

9.1.25. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง พิน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.26. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โหวต ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.27. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง แคน ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว

9.1.28. การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง โปงลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม

10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย 2 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
10.1 ทักษะขับขี่ปลอดภัย
10.1.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล

10.1.2. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล

15. ทักษะสาธิต 0 รายการ
ผู้รับผิดชอบ
15.1 ทักษะความรู้ทางการเงิน
--หมดรายการ--