3.8.1. ทักษะความรู้ทางการเงิน ( Fin. ดี We Can Do!!! ) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม โดย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
        
   11 สิงหาคม 2566
08:00น. - 12:00น.    ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินการจัดสถานที่ เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน
13:00น. - 14:00น.    ลงทะเบียนทีมผู้่เข้าร่วมการแข่งขัน ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
14:00น. - 17:00น.    ประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน เร่ิมการแข่งขัน และประกาศผลการตัดสิน
--หมดรายการ--